Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

Voor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig indien u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen bij de verordening waaruit de belasting voortkomt. Als grondslag voor de heffing geldt de onttrokken hoeveelheid grondwater. Als water wordt geïnfiltreerd, wordt daarmee rekening gehouden bij het opleggen van de heffing. Enkele vormen van onttrekken van grondwater zijn wettelijk vrijgesteld van heffing, zoals het onttrekken van grondwater ten behoeve van landijsbanen, de sanering van het grondwater en het onttrekken ten behoeve van koude- en warmteopslag in de bodem.

Welke regels gelden voor u?

U kunt de heffing opgelegd krijgen als u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen in de betreffende provinciale verordening.

Heeft u in een heffingsjaar minder dan 20.000 kubieke meter water ontrokken? Dan hoeft u geen heffing te betalen.

Contact

U dient aangifte te doen bij de provincie waarin de inrichting is gevestigd.

Laatst aangepast: 02-02-2023