Milieubeheer, gedoogbeschikking

Voor het milieubeheer binnen de provincie gelden regels. Wanneer u niet kunt voldoen aan deze regels op het gebied van milieubeheer, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aanvragen bij de provincie. Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

Welke regels gelden voor u?

U kunt een gedoogbeschikking aanvragen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er is sprake van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld een overmachts- of een overgangssituatie.
 • Er is een complete aanvraag voor een vergunning of een ontheffing ingediend bij de gemeente. Bovendien is er goede kans dat de vergunning of ontheffing wordt verleend.
 • De aanvrager dient de aanvraag voor een vergunning of ontheffing op tijd in. 
 • Er zijn goede redenen voor de gedoogbeschikking.
 • De activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden.
 • De belangen van derden worden niet geschaad.
 • U toont schriftelijk het belang van de aanvraag aan. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels. 
 • U als bedrijf stelt een schriftelijke verklaring op waarin u aangeeft bereid te zijn de gestelde afspraken na te leven.

Contact

U vraagt de gedoogbeschikking aan bij de omgevingsdienst. Mail uw verzoek aan info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek wordt een beslissing genomen door de provincie.

Hoe werkt het?

U dient het verzoek in bij de provincie met in ieder geval de volgende gegevens:

 • de gevraagde hogere grenswaarde
 • de redenen van het verzoek
 • de resultaten van het akoestisch onderzoek
 • een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen als de geluidsbelasting:

     - van het industrieterrein, of

     - van de weg, of

     - van de spoorweg, of

     - binnen de woning of andere geluidsgevoelige gebouwen bij gesloten ramen meer bedraagt dan de toegestane binnenwaarde.

 • een of meer duidelijke kaarten

Laatst aangepast: 03-06-2022