Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, aanvraag

Een bedrijf moet vooraf toestemming vragen als het activiteiten wil doen die invloed hebben op het milieu. Bijvoorbeeld op het gebied van windturbineparken, rioolwaterzuivering, beheer en opslag van afvalstoffen, grond of baggerspecie en voor de opwekking van aardwarmte. De provincie voert dan een beperkte milieutoets uit. Bij toestemming krijgt u een eenvoudige omgevingsvergunning, zonder voorschriften.

Welke regels gelden voor u?

De milieutoets is van toepassing als:

1. een m.e.r.-beoordeling verplicht is (m.e.r. = milieueffectrapportage) zoals voor:

  • windturbineparken
  • grote rioolwaterzuiveringsinstallaties
  • bierbrouwerijen
  • veehouderijen

2. de provincie moet toetsen om te beoordelen of de activiteit past in de lokale situatie, zoals bij:

  • activiteiten met afvalstoffen – worden de afvalstoffen doelmatig beheerd
  • installatie van gesloten bodemenergiesystemen (voor opwekking van aardwarmte) in zogenaamde interferentiegebieden, gebieden waarin deze systemen elkaar kunnen storen
  • cement- en betonfabricage
  • vergisting van dierlijke meststoffen

Voor de m.e.r.-beoordelingen geldt: de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) wordt alleen gegeven als er geen m.e.r. hoeft te worden gemaakt. De provincie kan u dan een OBM verlenen, waarvoor u de reguliere procedure volgt.

Moet er wel een m.e.r. worden opgesteld? Dan kunt u een gewone omgevingsvergunning krijgen. Hiervoor moet u de uitgebreide procedure volgen.

Contact

U overlegt eventueel met de provincie. De toestemming voor de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vraagt u aan via het Omgevingsloket online. In het loket kunt u de vergunningscheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

Hoe lang duurt het?

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De provincie kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Meer informatie

Laatst aangepast: 14-12-2018