Ontgassen binnenvaart

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vergunning aanvragen
Bij varend ontgassen lozen binnenvaartschepen ladingdampen die in laadruimte en leidingen achterblijven na het lossen. Varend ontgassen belast omwonenden, de bemanning van schepen en het milieu.

Op vaarwegen binnen de provincie Flevoland is varend ontgassen alleen toegestaan, wanneer de concentratie van het gas kleiner is dan 10% van de onderste explosiegrens. Is de concentratie hoger dan 10% en wilt u varend ontgassen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Ontgassen binnenvaart.

Welke regels gelden voor u?

Wij zullen alleen uw vergunningaanvraag goedkeuren wanneer u voldoet aan de voorwaarden. U kunt hierover informatie inwinnen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning Ontgassen binnenvaart geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024