Plaatsen borden landschap

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vergunning aanvragen
Het kan zijn dat u een bord wilt plaatsen op een woning, een bedrijfspand, een scheidingsmuur, een boom of ander onroerend goed.

Wilt u in het buitengebied van Flevoland een bord plaats op of aan onroerend goed, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt dan in het Omgevingsloket een vergunning aan voor de activiteit Geluid maken in stiltegebied.

Uitzonderingen vergunningplichtIn 
In een aantal gevallen hoeft u géén vergunning aan te vragen. De belangrijkste uitzonderingen op de vergunningplicht zijn:

  • uw bord is niet zichtbaar vanaf een openbare weg of vaarweg
  • uw bord heeft betrekking op werkzaamheden die ter plaatse worden uitgevoerd
  • uw bord heeft betrekking op verkoop van het onroerend goed waar het bord op of aan is geplaatst
  • uw bord dient als bewegwijzering naar een natuurgebied of minicamping
  • met uw bord uit u een maatschappelijke mening die beschermd wordt door artikel 7 van de Grondwet

De volledige lijst met uitzonderingen vindt u in artikel 8.4 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Binnen de bebouwde kom
Wilt u een bord plaatsen binnen de bebouwde kom, dan bepaalt de gemeente de regels. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar u uw bord wilt plaatsen. 

Welke regels gelden voor u?

Wij zullen alleen uw vergunningaanvraag goedkeuren wanneer u voldoet aan de voorwaarden. U kunt hierover informatie inwinnen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning plaatsen borden landschap geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024