Besluitenlijst 1 februari 2022

1. Bestuursopdracht en begrotingswijziging ontwikkelprogramma Nieuw Economisch Beleid en Appreciatie kaderdocument nieuw economisch beleid voor PS

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De bestuursopdracht ontwikkelprogramma Nieuw Economisch Beleid vast te stellen;

2. De aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen en daarmee:

  • Voor de jaren 2022 en 2023 een additioneel jaarlijks budget ten bedrage van € 300.000 te ramen ter dekking van de lasten voortvloeiend uit het ontwikkelprogramma Nieuw Economisch Beleid en hiervoor een onttrekking aan de bestemmingsreserve Economisch Programma (oormerk Internationaal Ondernemerschap) te ramen;
  • Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst.

3. De appreciatie van het kaderdocument Nieuw Economisch Beleid aan Provinciale Staten aan te bieden;

4. Portefeuillehouder te mandateren om, voor verzending naar PS, redactionele wijzigingen en opmaak te doen.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben besloten hun eerste reactie op en concretisering van het kaderdocument Nieuw Economisch Beleid, dat in 2021 door Provinciale Staten is vastgesteld, aan Provinciale Staten aan te bieden. Gedeputeerde Staten hebben besloten opdracht te geven aan de ambtelijke organisatie om het nieuwe economisch beleid verder uit te werken op basis van de door Provinciale Staten gestelde kaders.

2. Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming maatregelen Oostvaardersplassen Almeerse Poort fase 1

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

1. In te stemmen met het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming maatregelen Oostvaardersplassen Almeerse Poort fase 1.

Samenvatting:

Op 8 augustus 2019 is een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming ontvangen voor de ontwikkeling van het project Oostvaarderplassen Almeerse Poort fase 1. Het betreffen zowel recreatieve als ecologische maatregelen die in opdracht van de Gemeente Almere worden uitgevoerd. Voor deze aanvraag is eerder op 23 maart 2020 vergunning verleend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter recent bepaald dat overheden inspraak moeten bieden voordat zij beslissen op een aanvraag voor een natuurvergunning. Door nu een nieuw besluit te nemen waarin inspraak wordt geboden wordt alsnog aan deze verplichting voldaan. Voor extra zorgvuldigheid is voor dit ontwerpbesluit een passende beoordeling opgesteld, waarin met de meest recente gegevens de effecten voor de natuur zijn beoordeeld. Hieruit blijkt dat er geen significante gevolgen zijn voor het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen en dat het besluit kan worden genomen.