Besluitenlijst 1 maart 2022

1. Studieprogramma gedeputeerde

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het volgen van het The International Directors Programme bij Insead, The Business School for the World door gedeputeerde Rijsberman.

Samenvatting

De gedeputeerde Europa is namens de provincie Flevoland lid van diverse Europese commissies. In deze rol wil de gedeputeerde zijn kennis over internationale strategie ontwikkelen dan wel vergroten. Het college van Gedeputeerde Staten geeft akkoord op dat gedeputeerde M. Rijsberman als portefeuillehouder Europa he International Directors Programme bij Insead, The Business School for the World kan volgen.

2. Antwoorden statenvragen - JA21 - studieprogramma gedeputeerde Rijsberman bij INSEAD

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 22 december 2021 over studieprogramma gedeputeerde Rijsberman bij INSEAD.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten.

Samenvatting

Op 22 december 2021 heeft JA21 statenvragen gesteld over studieprogramma gedeputeerde Rijsberman bij INSEAD. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 25 januari 2021.

3. Antwoorden vervolgstatenvragen - JA21 - studieprogramma gedeputeerde Rijsberman bij INSEAD

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke vervolgstatenvragen van JA21 van 26 januari 2022 over studieprogramma Rijsberman bij INSEAD.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten.

Samenvatting

Op 26 januari 2026 heeft JA21 vervolgstatenvragen gesteld over studieprogramma gedeputeerde Rijsberman bij INSEAD. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 1 maart 2022.

4. Wob verzoek - Vervuilde grond klasse B / industrie Marker Wadden

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 2. De documenten gelijktijdig met het besluit per post aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten met betrekking tot Vervuilde grond klasse B / industrie Marker Wadden, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

5. Vaststellen beoordelingen interbestuurlijk toezicht Archiefwet 2020

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de beoordelingen van de gemeenten en het waterschap op het onderdeel informatie- en archiefbeheer in het kader van het interbestuurlijk toezicht:
  • Gemeente Lelystad: adequaat
  • Waterschap Zuiderzeeland: adequaat
  • Gemeente Dronten: redelijk adequaat
  • Gemeente Urk: redelijk adequaat
  • Gemeente Zeewolde: redelijk adequaat
  • Gemeente Noordoostpolder: redelijk adequaat
 2. De colleges van burgemeester en wethouders en het college van dijkgraaf en heemraden van genoemde organisaties via bijgevoegde brieven te informeren over de vastgestelde beoordelingen.

Samenvatting

Op basis van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht houden Gedeputeerde Staten interbestuurlijk toezicht op de naleving van de Archiefwet 1995. Daarmee houden Gedeputeerde Staten toezicht op de informatie- en archiefbeheer bij de gemeenten en het waterschap. Voor de gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland is de beoordeling over 2020 afgerond. Hieruit volgt een kwalificatie voor de uitvoering van de archief wettelijke taken. Hierbij is rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen en de corona-epidemie. De gemeente Lelystad en het Waterschap Zuiderzeeland scoren 'adequaat' (groen) en de andere gemeente scoren 'redelijk adequaat' (oranje). De betreffende colleges worden schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van de beoordeling.

6. Voorstel verlenen machtiging opschorting overbrenging

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. Machtiging verlenen aan de gemeente Zeewolde tot 1 januari 2025 voor het opschorten van de overbrenging van een drietal archieven.
 2. Machtiging verlenen aan de gemeente Noordoostpolder tot 1 januari 2024 voor het opschorten van de overbrenging van drie archieven.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten een machtiging tot opschorting van de overbrengingstermijn te verlenen voor respectievelijk twee en drie jaar aan de gemeenten Noordoostpolder en Zeewolde. De betrokken colleges zijn hierover per brief geïnformeerd.

7. Derde Coronapeiling Flevoland

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport van de 'Derde Coronapeiling Flevoland'
 2. In te stemmen met het delen van de ‘Derde Coronapeiling Flevoland’ middels publicatie op het COVID-19 dashboard op FeitelijkFlevoland.nl en een persbericht.
 3. In te stemmen met het delen van de resultaten van de ‘Derde Coronapeiling Flevoland’ met de Flevolandse gemeenten, GGD, Flever en partnernetwerk WEL in Flevoland.
 4. Provinciale Staten Flevoland te informeren over de ‘Derde Coronapeiling Flevoland’ met bijgevoegde Statenmededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de Derde Coronapeiling Flevoland. In dit onderzoek, dat in november en december 2021 heeft plaatsgevonden, is inwoners van Flevoland gevraagd naar de impact van de Coronapandemie op hun levens en leefomgeving. Het onderzoek is uitgevoerd door Citisens B.V. in samenwerking met de zes gemeenten in Flevoland en verschillende betrokken organisaties zoals GGD en Flever.

8. Jaarplan Energie Expertise Centrum Flevoland (Stichting DE-on) 2022

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het jaarplan 2022 van Energie Expertise Centrum Flevoland (EEF)
 2. Provinciale Staten Flevoland te informeren over het jaarplan 2022 met bijgevoegde Statenmededeling

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben kennisgenomen van het Jaarplan 2022 van het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en informeren Provinciale Staten hierover door middel van een mededeling.

9. Subsidie Faunabeheereenheid Flevoland 2022

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Aan de stichting Faunabeheereenheid Flevoland (FBE) een subsidie voor 2022 toe te kennen van € 230.000 .
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudende dat:
  • aan de reserve Beheer en ontwikkeling natuur een bedrag van € 26.000 wordt onttrokken;
  • dit bedrag wordt ingezet voor de subsidiering aan de stichting FBE in 2022;
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

De provincie verstrekt € 230.000 subsidie aan de Faunabeheereenheid Flevoland voor de uitvoering van de wettelijke taken op grond van de Wet natuurbescherming

10. Gewijzigd besluit op bezwaar m.b.t. vernattingsmaatregelen Oostvaardersplassen

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het gewijzigde besluit op bezwaar tegen vernattingsmaatregelen in de Oostvaardersplassen

Samenvatting

Op 23 maart 2020 is aan Staatsbosbeheer vergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming voor het uitvoeren van een aantal vernattingsmaatregelen in het grazige deel van het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Tegen het genomen besluit op dit bezwaar is vervolgens beroep aangetekend.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent bepaald dat overheden inspraak moeten bieden voordat zij beslissen op een aanvraag voor een natuurvergunning. Dit is bij de verleende vergunning niet gebeurd. Om dit te repareren is een aantal weken geleden een ontwerpbesluit ter inzage gelegd waarin opnieuw op de aanvraag is beslist. Het definitieve besluit wordt nu verwerkt in een gewijzigd besluit op bezwaar.

Het voorgenomen project betreft een project dat direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. Bovendien blijkt uit de voortoets die voor het project is opgesteld dat het voorgenomen project geen significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Hierdoor is geen vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming. De aanvraag wordt in het gewijzigde besluit op bezwaar dan ook geweigerd, er wordt geen vergunning afgegeven, het project kan vergunningvrij worden uitgevoerd.

11. Het voorkomen van droogteschade langs wegen

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De notitie aanpak droogteschade bij provinciale wegen met scenario’s over de vervolgaanpak aan de procedurecommissie aan te bieden, ter bespreking in de commissie EMS van 6 april 2022.
 2. Een voorkeur uit te spreken voor de aanpak van de droogteschade conform het scenario 4, dit betreft het scenario waarin een combinatie wordt aangehouden tussen het versterken van de weg en het beperkt verwijderen van beplanting.
 3. Tevens aanvullend te overwegen om te kiezen voor scenario 4a, waarbij alle te kappen bomen worden gecompenseerd.
 4. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie EMS, een nader definitief voorstel inzake de aanpak van de droogteschade op te stellen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben in gestemd met het bespreken van de notitie aanpak droogteschade in de commissie EMS. De notitie beschrijft een aantal scenario’s om de droogteschade langs provinciale wegen aan te pakken. Het college spreekt op basis van de notitie een voorkeur uit voor scenario 4, waarbij een zorgvuldige afweging plaats vindt tussen het versterken van de verharding in combinatie met het al dan niet verwijderen van bomen. Ook overweegt het college om alle bomen die gekapt moeten worden te compenseren in plaats van alleen de wettelijk te compenseren bomen. Op basis van deze bespreking zal een definitief voorstel gemaakt worden.

12. Extra bomen langs provinciale wegen

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Vanaf 2023 over te gaan tot het aanplanten van in totaal circa 17 ha aan extra bomen, bosschages en / of struweel op gronden van de provincie (veelal gelegen langs provinciale infrastructuur).
 2. De investering van deze aanplant ter hoogte van circa € 200.000 te dekken uit de uitgifte van koolstofcertificaten of – als dit niet mogelijk blijkt te zijn – uit het programma Flevoland natuurinclusief en afhankelijk van de definitieve dekkingsbron de investering op te nemen in het PMIRT.
 3. De hiermee samenhangende structurele beheer- en onderhoudslast van circa € 25.000 toe te voegen aan de reguliere begroting bij de actualisatie van het Strategisch UitvoeringsPlan (SUP) 2023-2027.
 4. Een mededeling over de aanplant te verzenden aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om 17 ha aan vrije ruimte op de eigen gronden (met name gelegen langs de eigen infrastructuur) te beplanten met bomen, bosschages en / of struweel. Hiermee draagt de provincie bij aan de realisatie van de kwantitatieve ambitie van de eigen bossenstrategie.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 122,99 kB
Open de pdf