Besluitenlijst 13 december 2022

1. Vaststelling beoordelingen interbestuurlijk toezicht Archiefwet 2021

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de beoordelingen van de gemeenten en het waterschap op het onderdeel informatie- en archiefbeheer in het kader van het interbestuurlijk toezicht:
  • Gemeente Lelystad: adequaat
  • Waterschap Zuiderzeeland: adequaat
  • Gemeente Zeewolde: adequaat
  • Gemeente Urk: redelijk adequaat
  • Gemeente Dronten: redelijk adequaat
  • Gemeente Noordoostpolder: redelijk adequaat
 2. In te stemmen met de beoordeling ‘redelijk adequaat’ voor de gemeente Almere en daarmee het provinciaal toezicht versoberen tot het voeren van één tussentijds gesprek en een regulier toezichtgesprek in 2023.
 3. De colleges van burgemeester en wethouders en het college van dijkgraaf en heemraden van genoemde organisaties via bijgevoegde brieven te informeren over de vastgestelde beoordelingen.

Samenvatting

Op basis van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht houden Gedeputeerde Staten interbestuurlijk toezicht op de naleving van de Archiefwet 1995. Daarmee houden Gedeputeerde Staten toezicht op de informatie- en archiefbeheer bij de gemeenten en het waterschap. Voor de gemeenten Lelystad, Zeewolde, Almere, Dronten, Urk en Noordoostpolder en het Waterschap Zuiderzeeland is de beoordeling over 2021 afgerond. Hieruit volgt een kwalificatie voor de uitvoering van de archiefwettelijke taken. Hierbij is rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen. De gemeente Lelystad, de gemeente Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland scoren 'adequaat' (groen) en de andere gemeente scoren 'redelijk adequaat' (oranje). De betreffende colleges worden schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van de beoordeling.

2. Actualiseren (reserve mutaties) Natuur (stikstof, Actieplan Biodiversiteit en agrarisch natuurbeheer) en Sport (project Corona en Sport)

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:
  • De raming op begrotingsonderdeel #40894 Gebiedsgerichte aanpak stikstof wordt verhoogd met € 300.000 in 2022 ten laste van het oormerk Stikstof in de Brede Bestemmingsreserve
  • Hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten d.d. 3 17 februari 2021
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudende dat:
  • De raming op begrotingsonderdeel Actieplan Biodiversiteit in 2022 en de bijbehorende reservemutatie wordt geactualiseerd, door deze naar beneden bij te stellen met € 550.000
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging
 3. In te stemmen met de binnenslijnse begrotingswijziging op het product 2.2.1 Natuurbeheer
 4. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudende dat:
  • Aan de uitvoeringsreserve Sport een bedrag van € 29.000 wordt onttrokken
  • Dit bedrag wordt ingezet voor het projectplan steunpakket Sport en Corona Flevoland 2021-2022
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten de budgetten voor biodiversiteit, maatregelen stikstof en sport te actualiseren, omdat er aan het einde van het boekjaar goed zicht is op de benodigde reserve mutaties.

3. Standpuntenbepaling Algemene Vergadering van Aandeelhouders Groeifonds Flevoland 8 december 2022

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

Namens de provincie in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 8 december 2022 te besluiten om:

 1. In te stemmen met het voorstel om voor de vergadering van 8 december 2022 de heer J.N.J. Appelman aan te wijzen als voorzitter van de Algemene vergadering van Aandeelhouders en mevrouw T.I. Remmet als notulist.
 2. De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 juni 2022 vast te stellen.
 3. Het jaarplan 2023 met bijbehorende begroting vast te stellen.
 4. In te stemmen met de uitbreiding van het Investeringscommissie van 3 naar 4 leden.

Samenvatting

Op 8 december 2022 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Groeifonds Flevoland B.V. plaatsgevonden. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse innovatieve (door)startende MKB bedrijven respectievelijk snelle groeiers die actief zijn op de speerpunten en cross-overs van het landelijk en regionaal (innovatie)beleid. De uitvoering van Groeifonds Flevoland wordt door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon gedaan. Provincie Flevoland is samen met het Rijk medeaandeelhouder van het Groeifonds Flevoland (50:50). Ten tijde van de aandeelhoudersvergadering is het jaarplan 2023 met de bijbehorende begroting door de aandeelhouder vastgesteld. Daarnaast heeft de fondsbeheerder de aandeelhouder geïnformeerd over de voortgang van de uitgevoerde activiteiten in 2022.

4. Standpuntenbepaling AvA Horizon B.V. 9 december 2022

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Horizon van d.d. 29 juni 2022 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van het Jaarplan Horizon 2023.
 3. Kennis te nemen van de mid-term evaluatie van de Meerjarenstrategie Horizon 2020 – 2024.
 4. In te stemmen met een tweetal strategische keuzes uit het Jaarplan Horizon 2023:
  • Koers gericht op waarde-creatie in plaats van volume
  • Scherpere prioritering door in te zetten op specifieke transities
 5. De directie van de vennootschap op te dragen de meerjarenbegroting uiterlijk eind januari 2023 aan te leveren ter vaststelling.

Samenvatting

Provincie Flevoland is de enige aandeelhouder van Horizon B.V. Horizon B.V. is een regionale ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet op de versterking van de regionale economie. Op 9 december 2022 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Horizon B.V. plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is de aandeelhouder geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten van Horizon in 2022 en is het Jaarplan en de begroting 2023 alsmede de midterm evaluatie van de Meerjarenstrategie Horizon gepresenteerd.

5. Standpuntenbepaling AvA TMI POC Fonds 8 december 2022

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

Namens de provincie in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 8 december 2022 te besluiten om:

 1. In te stemmen met het voorstel om voor de vergadering van 8 december 2022 de heer J.N.J. Appelman aan te wijzen als voorzitter van de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
 2. De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 juni 2022 vast te stellen.
 3. Het jaarplan 2023 met bijbehorende begroting vast te stellen.
 4. De beheervergoeding voor 2023 vast te stellen.
 5. In te stemmen met de uitbreiding van het Investeringscommissie van 3 naar 4 leden.

Samenvatting

Op 8 december 2022 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. plaatsgevonden. Deze vennootschap stelt financiering beschikbaar aan innovatieve, Flevolandse midden- en kleinbedrijven. Provincie Flevoland bezit alle aandelen van deze vennootschap. Ten tijde van de aandeelhoudersvergadering is het jaarplan 2023 met de bijbehorende begroting door de aandeelhouder vastgesteld. Daarnaast heeft de fondsbeheerder de aandeelhouder geïnformeerd over de voortgang van de uitgevoerde activiteiten in 2022.

6. Vaststellen 3 beleidsregels in verband met de komst van de Omgevingswet

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. De volgende beleidsregels definitief vast te stellen:
  • Beleidsregels Uitvoering Omgevingswet Flevoland, onderdeel natuur
  • Beleidsregel omgevingsvergunningsplichtige milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet
  • Beleidsregel herbegrenzing Natuurnetwerk Nederland provincie Flevoland.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de beleidsregels 'Beleidsregels Uitvoering Omgevingswet Flevoland, onderdeel natuur, Beleidsregel omgevingsvergunningsplichtige milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet en Beleidsregel herbegrenzing Natuurnetwerk Nederland provincie Flevoland' vastgesteld. Op de ontwerpen van de beleidsregels zijn geen zienswijzen ingediend, behalve één informele reactie van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op onderdeel geluid in de toelichting van de 'Beleidsregel omgevingsvergunningsplichtinge milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet'. Dit heeft geleid tot het wijzigen van de toelichting op dit onderdeel. Deze beleidsregels treden gelijktijdig met de Omgevingswet inwerkin

7. Vaststellen gemandateerde begrotingswijziging bijdrage van derden en onttrekking reserve Duurzame energie

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudend dat:
  • De van het MRA-bureau ontvangen bijdrage van € 21.785 (resterende middelen uit 2021) voor het uitvoeren van het programma Energietransitie wordt geraamd als opbrengst
  • Deze bijdrage beschikbaar wordt gesteld voor de MRA-activiteiten gekoppeld aan acties op het terrein van duurzaamheid zoals beschreven in 2.4 van de MRA-Agenda en voor overige activiteiten.
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudend dat:
  • Aan de reserve duurzame energie (B044) een bedrag van € 55.000 te onttrekken voor de inhuur van expertise ontwikkeling warmtenetten
  • Aan de reserve duurzame energie (B044) een bedrag van € 57.000 te onttrekken voor de subsidie voor energie coöperaties in 2022-2024
  • Aan de reserve duurzame energie (B044) een bedrag van € 27.500 te onttrekken voor Klimaatonderzoek
 3. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijzigingen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de gemandateerde begrotingswijziging ten behoeve van het uitvoeren activiteiten van klimaat- en energiebeleid vastgesteld.

8. Uitvoeringsprogramma invasieve exoten Flevoland

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het Uitvoeringsprogramma invasieve exoten Flevoland vast te stellen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het Uitvoeringsprogramma invasieve exoten Flevoland vastgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting met betrekking tot invasieve exoten. Het Uitvoeringsprogramma vormt zowel een invulling van de wettelijke taak van de provincie op het gebied van invasieve exoten als een leidraad voor de gebiedspartners.

9. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het veranderen (revisie) van het bedrijf Creil Exploitatie B.V. voor de locatie Zuidermeerpad 4 in Creil

Portefeuillehouder

Gaal, G. van en Verbeek, L.

Beslispunten

 1. Ten aanzien van varkenshouderij Creil Exploitatie B.V., Zuidermeerpad 4 te Creil, gelet op het ernstig gevaar dat de beschikking mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen, in ontwerp te besluiten:
  • De aangevraagde omgevingsvergunning (OLO-nummer 5508143), ten behoeve van het plaatsen van een mestzak en het wijzigen van de dierenaantallen te weigeren
  • De in 2006 voor deze inrichting verleende oprichtingsvergunning met kenmerk MB/06.030141/A en de daarop volgende besluiten tot wijziging van deze vergunning in te trekken

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn voornemens om de door Creil Exploitatie B.V. aangevraagde omgevingsvergunning (milieu / revisie) te weigeren en ambtshalve de oprichtingsvergunning uit 2006 inclusief latere wijzigingen daarvan in te trekken. Dit voorgenomen besluit betreft de locatie Zuidermeerpad 4 te Creil. Het voornemen is gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek dat is uitgevoerd op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (‘Wet Bibob’). Het ontwerpbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag nadat de kennisgeving daarvoor is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze indienen.

Download

Besluitenlijst 13 december 2022

pdf - 151,87 kB
Open de pdf