Besluitenlijst 13 september 2022

1. Vaststelling Operationeel Programma Kansen voor West 2021-2027

Portefeuillehouder 

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Het Operationeel Programma Kansen voor West 2021-2027 (OP KvW III) vast te stellen.
 2. De portefeuillehouder te machtigen om in te stemmen met mogelijke wijzigingen in het OP KvW III naar aanleiding van nog te ontvangen reacties van de Europese Commissie.
 3. Provinciale Staten te informeren over de inhoud van het OP KvW III.

Samenvatting

GS heeft het Operationeel Programma Kansen voor West 2021-2027 vastgesteld. Na goedkeuring door alle acht partners in het programma, te weten de Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, zal het operationeel programma ter goedkeuring worden ingediend bij de Europese Commissie. Na goedkeuring van de commissie kan het programma worden opengesteld, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022.

2. Ondertekening samenwerkingsconvenant partners Kansen voor West 2021-2027

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de ondertekening van het samenwerkingsconvenant voor de uitvoering van het programma Kansen voor West 2021-2027.
 2. In te stemmen met de uit deze samenwerkingsconvenant voortvloeiende kosten voor Technische Bijstand voor de jaren 2023-2026 van € 821.444 en deze ten laste te brengen van het beschikbaar gestelde budget ‘Technische Bijstand Europa’.
 3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie c) vast te stellen, inhoudende dat het budget voor Technische Bijstand in 2023-2026 evenals de onttrekking aan de reserve ‘Technische Bijstand Europa’, worden verhoogd met € 180.000 voor het jaar 2023, respectievelijk € 30.000 voor de jaren 2024, 2025 en 2026.
 4. Provinciale Staten over het samenwerkingsconvenant te informeren door middel van bijgevoegde mededeling en over de in mandaat genomen begrotingswijziging te informeren via de vastgestelde GS-besluitenlijst.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten het samenwerkingsconvenant met de partners voor de uitvoering van het Operationeel Programma ‘Kansen voor West 2021-2027’ (OP KvW III) te ondertekenen. Met dit Europese, economisch stimuleringsprogramma wordt subsidie beschikbaar gesteld aan bedrijven en organisaties voor de uitvoering van projecten op het gebied van innovatie en klimaat om daarmee de concurrentiekracht in West Nederland te versterken. In de samenwerkingsovereenkomst is de wijze van uitvoering en samenwerking tussen de partners en de verdeling van de bedragen beschreven. De provincie voert het programma uit in samenwerking met de drie andere Randstadprovincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) en de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Het programma vormt een vervolg op de Europese programma’s in de twee voorgaande programmaperiodes (respectievelijk 2007-2013 en 2014-2020).

3. Wob verzoek Omroep Flevoland

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 2. Deel van documenten worden met het besluit verzonden en ander deel uitgesteld openbaar gemaakt.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie documenten Datacenter Zeewolde, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

4. Besluit op verzoek opheffing geheimhouding AO

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de geheimhouding op de Anterieure overeenkomst Meta.
 2. Het besluit per email naar verzoeker toesturen.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek (via Wob/Woo) om opheffing van de geheimhouding op een document (Anterieure overeenkomst Meta Zeewolde), heeft het college besloten het verzoek af te wijzen en de opgelegde geheimhouding in stand te laten.

5. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met de schriftelijke reactie op de concept verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
 2. Provinciale Staten te vragen hun opvattingen ten aanzien van de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten.

Samenvatting

De Regio Zwolle heeft een verstedelijkingsstrategie opgesteld, die richting gaat geven aan de gezamenlijke inzet van de regio op de thema’s: klimaat, wonen, economie en bereikbaarheid. Gedeputeerde Staten hebben een reactie gegeven op de concept versie van de verstedelijkingsstrategie. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld om opvattingen mee te geven.

6. Aanvraag aanvullende lening Stichting DE-on (EEF)

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Het voornemen uit te spreken aan DE-on een subsidie te verstrekken in de vorm van een aanvullende lening van € 6,5 miljoen onder dezelfde voorwaarden als de in 2014 en 2019 aan DE-on verstrekte leningen.
 2. Dit voorgenomen besluit voor te leggen aan Provinciale Staten met het voorstel hierover geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten.
 3. De risicoafdekking van 100% op de reeds verstrekte leningen aan DE-on terug te brengen naar 50% in overeenstemming met de door GS vastgestelde Handreiking financieringsinstrumenten 2020.

Samenvatting

GS hebben het voornemen uitgesproken om een aanvullende lening van € 6,5 miljoen aan Stichting DE-on ter beschikking te stellen voor het bevorderen van de energietransitie in de provincie Flevoland. Zij gaan dit voornemen voorleggen aan Provinciale Staten. Provinciale Staten kunnen over het voorgenomen besluit wensen en bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar maken

7. Antwoorden statenvragen - PvdD - Fietspad parallel aan de Larserweg

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren over het fietspad parallel aan de Larserweg.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 12 juli 2022 heeft de Statenfractie van PvdD vragen gesteld over het fietspad parallel aan de Larserweg. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 6 september 2022.

8. Ondertekenen Memorandum of Understanding Waterstof

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het aangaan van een Memorandum of Understanding Waterstof met meerdere (lokale) partijen en deze tijdens een side event van het FlevoEvent te ondertekenen.

Samenvatting

Provincie Flevoland gaat samen met circa 20 grote en kleine partijen - bestaande uit overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten - een Memorandum of Understanding Waterstof aan om gezamenlijk te werken aan het bevorderen en versterken van de samenwerking, kennisontwikkeling en ontwikkeling van hulpmiddelen op het gebied van productie, transport, distributie, opslag en de toepassing van waterstof

9. Aangepast Zonbeleid en openstelling tweede tranche structuurvisie Zon

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Het Openstellingsbesluit Tweede tranche ontwikkelruimte grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied van Flevoland vast te stellen.
 2. Bijgaand Statenvoorstel vast te stellen en door te geleiden aan Provinciale Staten waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om:
  1. Kennis te nemen van de antwoordnota Zienswijzen Ontwerp Aanpassing zonbeleid en openstelling tweede tranche Structuurvisie Zon.
  2. Vast te stellen:
   • a. de partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. de evaluatie van de eerste tranche van de Structuurvisie Zon en
   • b. de Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland.
  3. Kennis te nemen van het Openstellingsbesluit Tweede tranche ontwikkelruimte grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied van Flevoland.
 3. De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van redactionele wijzigingen op de bijlagen bij het Statenvoorstel.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten de tweede tranche Structuurvisie Zon open te stellen en hebben een voorstel voor Aanpassing zonbeleid naar Provinciale Staten gezonden.

10. Actualiseren beleidsregels voor de fysieke leefomgeving in verband met de komst van de Omgevingswet

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

1. De volgende beleidsregels in ontwerp vast te stellen en deze ter inzage te leggen:

 • a) Beleidsregels Uitvoering Omgevingswet Flevoland, onderdeel Natuur;
 • b) Beleidsregel omgevingsvergunningsplichtige milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet;
 • c) Beleidsregel herbegrenzing Natuurnetwerk Nederland provincie Flevoland.

2. De volgende beleidsregels vast te stellen en daarbij geen inspraak te verlenen:

 • a) Beleidsregel archeologie Flevoland;
 • b) Beleidsregel Plaatsen borden Flevoland;
 • c) Beleidsregels toezicht en handhaving provinciale infrastructuur Flevoland;
 • d) Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder;
 • ) Beleidsregel Bestuurlijke boete Seveso-inrichtingen Provincie Flevoland;
 • f) Beleidsregel locatiebeleid stedelijk gebied;
 • g) Beleidsregels Ontwikkelingen landelijk gebied;
 • h) Beleidsregel tegemoetkoming faunaschade provincie Flevoland.

3. Het intrekkingsbesluit vast te stellen voor het intrekken van de volgende beleidsregels:

 • a) Beleidsregel uitgifte locaties voor brandstofverkooppunten langs provinciale wegen;
 • b) Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater Flevoland 2011.

Samenvatting

De inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt naast het vormgeven van onder andere een omgevingsverordening ook om de aanpassing van de provinciale beleidsregels op het gebied van de fysieke leefomgeving. In totaal gaat het om elf beleidsregels. Gedeputeerde Staten van Flevoland leggen enkele ontwerp beleidsregels, welke inhoudelijk wijzigen, ter inzage voor de duur van 6 weken (15 september 2022 tot en met 26 oktober 2022). De belangrijkste wijzigingen zijn het vervallen van enkele artikelen, een aantal artikelen zijn toegevoegd en enkele artikelen zijn vernummerd. Beleid was op sommige punten verouderd en is (naar de huidige praktijk) gewijzigd en enkele beleidslijnen zijn in de beleidsregel opgenomen. Verder vindt er een bevoegd gezag verschuiving plaats. Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. De definitieve beleidsregels worden begin december 2022 ter besluitvorming aan Gedeputeerde Staten voorgelegd.

11. Opstartsubsidie Flevolands Stichting Faunabeheer & Schadebestrijding

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Aan de Flevolandse Stichting Faunabeheer & Schadebestrijding (FSFS) een incidentele opstartsubsidie toe te kennen van € 50.000 inclusief btw.
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, inhoudende dat:
 • de raming op begrotingsonderdeel #40015 Faunabeheereenheid Flevoland wordt verhoogd met € 50.000 ten laste van het ongeoormerkte deel binnen de Brede Bestemmingsreserve;
 • hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten d.d. 16 februari 2022;
 • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Toekennen van een incidentele subsidie van € 50.000 aan de nieuwe Flevolands Stichting Faunabeheer & Schadebestrijding. Dit naar aanleiding van een door de SGP ingediende motie in Provinciale Staten.

12. IBT huisvesting vergunninghouders 1e helft 2022

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond de taakstelling voor de eerste helft van 2022 inzake de huisvesting van vergunninghouders door de Flevolandse gemeenten.
 2. Vast te stellen dat de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hun taak inzake het huisvesten van vergunninghouders in de eerste helft van 2022 adequaat hebben uitgevoerd.
 3. Vast te stellen dat de gemeente Almere haar taak inzake het huisvesten van vergunninghouders in de eerste helft van 2022 redelijk adequaat heeft uitgevoerd.
 4. Het actieve toezicht op de gemeente Almere voort te zetten.
 5. Provinciale Staten met bijgevoegde mededeling te informeren over de stand van zaken op dit dossier.

Samenvatting

Elke gemeente moet op grond van de Huisvestingswet 2014 de aan hen toegewezen vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) voorzien van een passende woning. Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde hun taakstelling voor de eerste helft van 2021 hebben gerealiseerd. De gemeente Noordoostpolder heeft de taakstelling over de eerste helft van 2022 een maand na afloop van de taakstellingsperiode gerealiseerd. Deze gemeenten zijn daarom beoordeeld als adequaat. De gemeente Almere eindigde het eerste halfjaar van 2022 voor de vierde keer met een achterstand. Daarom is de gemeente Almere beoordeeld als redelijk adequaat en blijft het actieve toezicht gehandhaafd.

13. Motie compenseren prijsverhoging Altijd Vrij Abonnement

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

1. Als uitvoering van de motie van Provinciale Staten:

 • a. het abonnement RRReis Altijd Vrij versneld te introduceren bij de reizigers in de concessie IJsselmond;
 • b. voor de prijs van het jaarabonnement RRReis Altijd Vrij als productvoorwaarde te bepalen dat deze 9 keer het maandtarief bedraagt;
 • c. te stoppen met de verkoop van het abonnement Altijd Vrij IJsselmond; bovenstaande onder de voorwaarde dat Gedeputeerde Staten van Overijssel eenzelfde besluit nemen.

2. Af te zien van de laatste stap van afschaffen van de jeugdkorting voor Altijd Vrij abonnementen per 1 juli 2023.

3. De prijs voor alle leeftijden van het RRReis Altijd Vrij maandabonnement met ingang van 1 oktober 2022 op € 137 (prijspeil 2022) en het jaarabonnement op € 1.233 (prijspeil 2022) vast te stellen.

4. Reizigers die tussen 1 juli 2022 en 1 oktober 2022 een jaarabonnement Altijd Vrij IJsselmond hebben gekocht te compenseren.

5. Als gevolg van de voorgestelde tariefswijziging en aanpassing van de productvoorwaarden rekening te houden met een totale derving van reizigersopbrengsten van ongeveer € 187.000 en een budget voor compensatie, communicatie en promotie te reserveren van € 40.000 ten laste van de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde middelen.

6. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen inhoudende dat:

 • a. het begroot saldo van begrotingspost ‘Openbaar streekvervoer’ wordt verhoogd met € 227.000 ten laste van het ongeoormerkte deel binnen de Brede Bestemmingsreserve, € 97.000 in 2022 en € 130.000 in 2023;
 • b. hiermee uitvoering wordt gegeven aan het besluit van Provinciale Staten d.d. 13 juli 2022.

7. Provinciale Staten via een mededeling te informeren over de uitvoering van de motie en deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

8. Met de nieuwe vervoerder voor IJssel-Vecht 2023-2035 en de mede concessieverleners Overijssel en Gelderland in gesprek te gaan over de consequenties van de nieuwe productvoorwaarde dat de prijs van een jaarabonnement RRReis Altijd Vrij en Trajectabonnement wordt gesteld op 9 maal het maandtarief.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland en Overijssel hebben besloten om het abonnement RRReis Altijd Vrij versneld te introduceren in de OV-concessie IJsselmond. Bij aanschaf van een jaarabonnement RRReis Altijd Vrij kunnen reizigers voor € 102,75 per maand onbeperkt gebruik maken van het busvervoer in de OV-concessies IJsselmond en IJssel-Vecht. Het abonnement is uiterlijk vanaf 1 oktober 2022 te koop via de website van OV IJsselmond en per direct op de website RRReis.nl. Reizigers met een altijd vrij-jaarabonnement zijn hierdoor minimaal jaarlijks € 137 (tot 18 jaar) en maximaal € 257 (vanaf 18 jaar) goedkoper uit. De verkoop van het maand- en jaarabonnement Altijd Vrij IJsselmond zal stoppen, maar gekochte abonnementen blijven geldig.

14. Besluitvorming subsidievaststelling met coulance Sportservice Flevoland – Versterking sportlandschap Jeugdzeilvereniging Muiderzand – Regionaal Training Centrum Zeilen Flevoland

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Coulance te verlenen aan Sportservice Flevoland (hierna: SSF) voor ‘Versterking sportlandschap’ voor het niet halen van alle beoogde prestaties in verband met de coronamaatregelen op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten.
 2. Coulance te verlenen aan Jeugdzeilvereniging Muiderzand voor het Regionaal Training Centrum (hierna: RTC) Zeilen Flevoland voor het niet halen van de alle beoogde prestaties in verband met de coronamaatregelen op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten Sportservice Flevoland en Jeugdzeilvereniging Muiderzand coulance te verlenen voor het niet geheel uitvoeren van hun activiteiten en het niet geheel kunnen nakomen van verplichtingen als gevolg van de coronacrisis. De subsidie voor Sportservice Flevoland en voor Jeugdzeilvereniging Muiderzand wordt door het verlenen van coulance bijgesteld tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. De daadwerkelijk gerealiseerde kosten komen overeen met de ingediende begrotingen. Er wordt geen subsidie teruggevorderd.

15. Uitvoering interbestuurlijk toezicht (IBT) vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht over 2021

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de beoordelingen van de Flevolandse gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland op het onderdeel vergunningverlening, toezicht en handhaving van het Omgevingsrecht over 2021 in het kader van interbestuurlijk toezicht.
 2. Vast te stellen dat het actieve toezicht op de gemeente Dronten beëindigd wordt.
 3. Vast te stellen dat het actieve toezicht op de gemeente Zeewolde gehandhaafd blijft.
 4. De colleges van burgemeester en wethouders en dijkgraaf en heemraden van genoemde organisaties middels bijgevoegde brieven te informeren over de vastgestelde beoordeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de wettelijke taak om interbestuurlijk toezicht (IBT) te houden op onder andere de medebewindstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van het Omgevingsrecht bij de Flevolandse gemeenten en het waterschap. De beoordeling van deze medebewindstaken over 2021 is voor de gemeenten en het waterschap afgerond. Hieruit volgt een kwalificatie van de uitvoering van deze taken. Met betrekking tot de VTH-taken van het Omgevingsrecht over 2021 zijn de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en het Waterschap Zuiderzeeland beoordeeld als adequaat. De gemeente Zeewolde is beoordeeld als redelijk adequaat

16. Kaderdocument Datacenters Flevoland

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

1. In te stemmen met het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld:

 • a. kennis te nemen van het Kaderdocument Datacenters Flevoland;
 • b. in te stemmen met de voorgestelde algemene uitgangsprincipes voor de voorgestelde kaders
 • c. in te stemmen met de voorgestelde kaders voor energie, ruimte, economie, water en duurzaamheid
 • d. het geven van een opdracht aan Gedeputeerde Staten voor de uitwerking van vastgestelde kaders in beleid.

2. De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van redactionele wijzigingen

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om de richtinggevende kaders voor de vestiging van datacenters in Flevoland ter besluitvorming aan te bieden aan Provinciale Staten. Deze kaders zijn de basis voor de formulering van toekomstig beleid voor de vestiging van datacenters. Dit beleid wordt verder vormgegeven binnen de uitwerking van de deelopgave Ruimtelijk-economische ontwikkeling (Programma Nieuw Economisch Beleid).

 

Download

Besluitenlijst 13 september 2022

pdf - 177,40 kB
Open de pdf