Besluitenlijst 15 november 2022

1. Vaststelling Bestuursovereenkomst Programma Zoetwaterregio Noord-Nederland 2e fase Deltaprogramma (2022-2027)

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het aangaan van de "Bestuursovereenkomst Programma Zoetwaterregio Noord-Nederland 2e fase Deltaprogramma (2022-2027)".
 2. Mandaat te verlenen aan gedeputeerde Hofstra om deze overeenkomst namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten stemmen in met het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst Programma Zoetwaterregio Noord-Nederland 2e fase Deltaprogramma (2022-2027). De bestuursovereenkomst is onderdeel van het Deltaprogramma. In dit programma staan maatregelen om Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Maatregelen die zorgen voor voldoende zoetwater en bijdragen aan een klimaatbestendige en water-robuuste inrichting van ons land. De bestuursovereenkomst beschrijft het maatregelenprogramma van de zoetwaterregio Noord-Nederland, waartoe ook Flevoland behoort. Voor Flevoland zijn twee projecten opgenomen in het programma.

2. Tweede openstelling Europees programma Kansen voor West 2021-2027

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In het kader van de uitvoering van het Operationeel Programma Kansen voor West 2021-2027 de volgende prioriteiten en specifieke doelstellingen open te stellen per 15 november 2022: - prioriteit 1 ‘Innovatie’ tot een maximaal subsidieplafond van € 4,0 miljoen; - prioriteit 2 ‘Klimaat’, subdoelstelling 2.4 ‘Bevorderen van de transitie naar een circulaire economie’ tot een maximaal subsidieplafond van € 1,0 miljoen.
 2. De portefeuillehouder te machtigen om eventuele wijzigingen in de openstellingstekst door te voeren indien dit wordt vereist door de Management Autoriteit en/of de Europese Commissie.
 3. Provinciale Staten over deze beoogde openstelling te informeren door middel van bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten heeft in het kader van het Europese programma ‘Kansen voor West 2021-2027’ besloten om op 15 november 2022 een tweede openstelling te doen van maximaal € 4,0 miljoen in het kader van prioriteit 1 ‘Innovatie’ (valorisatie en innovatieversnelling). Hierbij kunnen ondernemers aanvragen indienen om innovatieve (door)ontwikkelingen (versneld) naar de markt te brengen en om knelpunten op te lossen die zij hebben bij het in de markt zetten van die innovaties, onder meer als gevolg van personeelstekorten. Daarnaast wordt € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld in het kader van prioriteit 2 ‘Klimaat’ (transitie naar een circulaire economie). Vanaf 15 november kunnen aanvragen worden ingediend die voldoen aan de (specifieke) doelstellingen van deze openstelling. Informatie over de openstelling en de procedure staan op de website Kansen voor West.

3. Begrotingswijziging ultimo 2022

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het bijgevoegde statenvoorstel ‘Begrotingswijziging ultimo 2022’ en de daarin opgenomen 11e begrotingswijziging 2022

Samenvatting

Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland heeft ingestemd met het statenvoorstel ‘Begrotingswijziging ultimo 2022’ en de daarin opgenomen 11e begrotingswijziging 2022.

4. Bestuurlijke reactie Fietsbeleid

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het conceptrapport van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) 'Fietsbeleid. Onderzoek naar het fietsbeleid en snelfietsroutes over fietsbeleid' uitgevoerd in de provincie Flevoland.
 2. Kennis te nemen van de conclusies en de aanbevelingen die aan Gedeputeerde Staten zijn gericht.
 3. De aanbevelingen 1 tot en met 7 over te nemen:
  • Aanbeveling 1: Concretiseer de te behalen prestaties en formuleer deze meetbaar, zodat nagegaan kan worden of de prestaties worden behaald
  • Aanbeveling 2: Formuleer streefwaarden voor de indicatoren om te kunnen beoordelen in welke mate de beoogde doelen (en prestaties) worden bereikt.
  • Aanbeveling 3: Stel een financieel overzicht op met de looptijden van de (bekende) structurele en incidentele middelen voor de fiets, zodat inzichtelijk is wat tot wanneer beschikbaar is en wanneer eventuele nieuwe middelen nodig zijn om de doelen te behalen.
  • Aanbeveling 4: Stel samen met de betrokken partijen jaarlijks een voortgangsoverzicht per snelfietsroute op.
  • Aanbeveling 5: Leg ervaringen vast en documenteer gevonden oplossingen van obstakels bij de realisatie van de snelfietsroute en hoogwaardige fietsroutes, zodat soortgelijke obstakels in de toekomst sneller kunnen worden opgelost.
  • Aanbeveling 6: Laat het voorziene fietsnetwerk door de provincie en alle gemeenten vaststellen om discussies rondom financiën te voorkomen als de provincie bij de ene gemeente meer bijdraagt dan bij de andere gemeente.
  • Aanbeveling 7: Ga op basis van de provincievergelijking na hoe van andere provincies geleerd kan worden bij het oplossen van obstakels bij de realisatie van snelfietsroutes.
 4. In het kader van het bestuurlijk wederhoor uw bestuurlijke reactiebrief inclusief uw reactie op de uitgebrachte aanbevelingen vast te stellen en deze te verzenden aan de RRK.
 5. Deze besluitvorming inclusief de bestuurlijke reactiebrief te publiceren nadat de Randstedelijke Rekenkamer het eindrapport heeft gepubliceerd en aangeboden aan Provinciale Staten

Samenvatting

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het fietsbeleid van de provincie Flevoland en drie andere Randstadprovincies. Gedeputeerde Staten hebben een bestuurlijke reactie vastgesteld op het conceptrapport en deze aan de Randstedelijke Rekenkamer gestuurd. Daarbij hebben Gedeputeerde Staten aangegeven hoe zij met de aanbevelingen omgaan. Deze aanbevelingen worden overgenomen.

5. Vaststellen ontwerp Flevolands sportbeleid ‘Samenwerken aan een sportief Flevoland’

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Provinciale staten voor te stellen het ontwerp Flevolandse sportbeleid "Samenwerken aan een sportief Flevoland" vast te stellen en deze ter inzage te leggen.
 2. De financiële consequenties te betrekken bij de definitieve vaststelling van het Flevolandse sportbeleid

Samenvatting

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor het nieuwe sportbeleid in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen voor inspraak. De definitieve keuzen over het ambitieniveau en de financiële aspecten worden medio 2023 gemaakt.

6. Zevende wijziging Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016 (SVNL16)

Portefeuillehouder

Hofstra,H.J.

Beslispunten

 1. De zevende wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 vast te stellen, waarin de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
  • Aanpassing aan (gewijzigde) Europese en nationale regelgeving;
  • Artikelen over Agrarisch Natuurbeheer (ANLb) aangepast naar de eisen in het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP);
  • Mogelijkheid geboden om 20% van ANLb beschikkingen te voorfinancieren ter voorziening van liquiditeitsbehoefte bij de ontvanger;
  • Eisen en werkwijze certificering subsidieaanvragers aangepast;
 2. De uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL vast te stellen;
 3. Mandaatbesluit en machtigingsbesluit van de Stichting Certificering SNL vast te stellen

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de zevende wijziging van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016 vastgesteld. De wijzigingen komen voort uit in Interprovinciaal Overleg (IPO) vastgestelde benodigde aanpassingen. Door middel van deze aanpassingen voldoet de verordening aan (gewijzigde) Europese- en nationale wet- en regelgeving

7. Uitvoering motie 'niet meer windmolens in Flevoland'

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de voorgenomen uitvoering van de motie 'Niet meer windmolens in Flevoland’ door het geven van een extra uitleg aan Provinciale Staten over de provinciale regelgeving in titel 2.1 van de Omgevingsverordening Flevoland en de wijze waarop dit in de praktijk werkt.
 2. Aan de Procedurecommissie voor te stellen om in de Statencommissie RND de voorgenomen uitvoering van de motie te bespreken tijdens een beeldvormende sessie in november 2022.

Samenvatting

Provinciale Staten van Flevoland hebben op 29 juni 2022 de motie ‘Niet meer windmolens in Flevoland’ aangenomen. Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland is voornemens deze motie uitvoering te geven door aan Provinciale Staten een extra uitleg te geven over de provinciale regelgeving in titel 2.1 van de Omgevingsverordening Flevoland en de wijze waarop dit in de praktijk werkt. Dit voornemen zal het college in een beeldvormende sessie van Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid, naar verwachting op 23 november 2022, bespreken met de statenleden.

8. Windplan West

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De voortgang van Windplan West te bespreken met Provinciale Staten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de voortgang van Windplan West besproken.

9. Benoeming J.W. Kanis tot lid van het ROCOVF

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De heer Kanis uit Almere te benoemen tot lid van het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Flevoland (ROCOVF) voor de periode van 15 november 2022 tot 1 januari 2026.

Samenvatting

Gedeputeerde staten hebben de heer Kanis voor 4 jaar benoemd tot lid van het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. De heer Kanis treedt in het overleg op als vertegenwoordiger van de doelgroep ouderen.

10. Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022 - 2032

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022 – 2032.
 2. Gedeputeerde Jan de Reus te mandateren het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022 – 2032 namens Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland te ondertekenen.
 3. Provinciale Staten na ondertekening van het Bestuursakkoord via een mededeling te informeren.

Samenvatting

Direct publiceren na ondertekening. Gedeputeerde Staten hebben het landelijk Bestuursakkoord Toegankelijk Openbaar Vervoer 2022 – 2032 ondertekend. Provincie Flevoland vindt het belangrijk om het openbaar vervoer voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het OV. Rijk, provincies, ProRail en vervoerders hebben hiervoor afspraken gemaakt over samenwerking, eenduidigheid en duidelijkheid in reisinformatie, toegankelijke bushaltes, perrons en materieel en reisassistentie op stations. Met deze afspraken streven partijen ernaar om in 2032 een aanzienlijke bijdrage te hebben geleverd aan een volledig toegankelijk OV in 2040.

11. Instellingsbesluit adviescommissie Innovatiefonds Bibliotheekfunctie 2022-2025

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Bijgevoegd "instellingsbesluit adviescommissie Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland 2022-2025" vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.
 2. Bijgevoegd “benoemingsbesluit adviescommissie Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland 2022-2025” vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 en daarmee de heer George Lawson aan te stellen als voorzitter en de heer Marco Derksen en mevrouw Henriëtte de Kok aan te stellen als commissieleden van de adviescommissie Innovatiefonds Bibliotheekfunctie.

Samenvatting

Leden van de adviescommissie Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland zijn door Gedeputeerde Staten benoemd. Deze adviescommissie adviseert over de afdoening van subsidieaanvragen die op grond van de Nadere regels Innovatiefonds Bibliotheekfunctie bij Gedeputeerde Staten zijn ingediend. Dit zijn allemaal aanvragen die gaan over bibliotheekinnovaties.

12. Intentieverklaring samen verder met de ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de intentieverklaring samen verder met de ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle.
 2. In te stemmen met de ondertekening van deze intentieverklaring.
 3. Gedeputeerde Fackeldey te machtigen om namens uw college de intentieverklaring te ondertekenen.
 4. Provinciale Staten met een mededeling te informeren over uw besluit.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten de intentieverklaring “samen verder met de ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle” te ondertekenen. Daarmee worden de bestaande samenwerkingsafspraken herbevestigd en spreken de partijen de intentie uit om gezamenlijk een samenwerkingsagenda op te stellen, waarin de ruimtelijke opgaven in de Regio met elkaar worden verbonden. Elke partij kan vanuit zijn rol en taak hierin meedoen.

13. Interbestuurlijk toezicht zorgplicht afvalwater Oosterwold, plan van aanpak en proces

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de brief aan de gemeente Almere inzake het plan van aanpak voor de invulling van de zorgplicht voor het afvalwater in Oosterwold.

Samenvatting

Gedeputeerden Staten hebben per brief de bestuurlijk gemaakte afspraken bevestigd over het interbestuurlijk toezicht inzake invulling van de zorgplicht voor het afvalwater in Oosterwold door de gemeente Almere. Afgesproken is dat de gemeente in november 2022 een concept plan van aanpak aanlevert bij de provincie. Het plan van aanpak moet voldoende informatie en een planning bevatten om duidelijk te maken hoe en op welke termijn de gemeente invulling gaat geven aan de zorgplicht. Hierbij moet inzichtelijk zijn welke stappen de gemeente zal nemen, hoe gecommuniceerd zal worden naar de bewoners en hoe de voortgang van de uitvoering van het plan kan worden gevolgd. Ook zal ingegaan moeten worden op de betrokkenheid van het waterschap bij de uitvoering van het plan. Tot slot zal het plan van aanpak in moeten gaan op de afspraken die de gemeente met het waterschap moet maken over de oppervlaktewaterkwaliteit en hoe ook de gemeente zal handelen indien deze waterkwaliteit in het gedrang komt.

14. Bestemmingsplan “Emmelhage, fase 3”

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de vaststelling van het bestemmingsplan Emmelhage, fase 3 1. Geen reactieve aanwijzing te geven voor dit bestemmingsplan.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om geen reactieve aanwijzing te geven op het bestemmingsplan “Emmelhage, fase 3” van de gemeente Noordoostpolder. De provinciale belangen zoals verwoord in de provinciale zienswijze uit mei 2022 zijn voldoende overgenomen in het bestemmingsplan en er zijn bestuurlijk afspraken gemaakt over het proces om te komen tot afspraken over de toekomstige ontsluiting van de wijk.

15. Goedkeuring wijziging FBP Flevoland 2019-2023, onderdeel edelhert

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Twee wijzigingen van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 onderdeel edelhert (hoofdstuk 10.5) van de Faunabeheereenheid Flevoland (verder FBE) goed te keuren.
 2. Dit besluit ter kennisgeving te publiceren.

Samenvatting

Gedeputeerde staten hebben enkele wijzigingen van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023, hoofdstuk 10.5 Edelhert goedgekeurd.

16. Zenderonderzoek ruimtegebruik bruine kiekendief en zeearend in Flevoland in relatie tot windparken

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het door de Wageningen Universiteit (WUR) uitgevoerde zenderonderzoek naar ruimtegebruik van bruine kiekendief en zeearend in Flevoland in relatie tot windparken inhoudende:
  • In Flevoland zijn veel kleine windturbines vervangen door kleinere aantallen grote windturbines, waardoor aanvaringsrisico’s zijn afgenomen.
  • Doordat het windturbineoppervlak is toegenomen zijn de aanvaringsrisico’s in absolute zin sterk toegenomen.
  • De locatie van windturbines is de belangrijkste factor voor het uiteindelijke aantal aanvaringsslachtoffers.
  • De Flevolandse polders vaker dan werd aangenomen worden doorkruist door zeearenden.
  • Voor bruine kiekendieven is Windpark Noordoostpolder een gebied met een hoge dichtheid aan risicovolle vliegbewegingen.
 2. Bij toekomstig beleid moet rekening worden gehouden met de conclusies van het onderzoek. 3. Provinciale Staten met bijgevoegde Mededeling te informeren over de resultaten van het zenderonderzoek.

Samenvatting

In 2019 heeft Provincie Flevoland opdracht gegeven aan de Wageningen Universiteit voor het uitvoeren van zenderonderzoek naar habitatgebruik door zeearend en bruine kiekendief in relatie tot windparken in Flevoland. Uit dit onderzoek blijkt dat het vervangen van veel kleine windturbines door minder maar hogere turbines minder schade oplevert voor de natuur. Doordat het rotoroppervlak echter sterk is toegenomen is het aanvaringsrisico voor vogels wel toegenomen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de keuze van de locatie van een windpark zeer belangrijk is om aanvaringsslachtoffers te voorkomen. Tevens blijkt de zeearend de polder vaker dan gedacht te doorkruisen. De provincie zal in gesprek treden met de windparken over de uitkomsten van het onderzoek.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 160,00 kB
Open de pdf