Besluitenlijst 15 februari 2022

1. Eerste openstelling Operationeel Programma Kansen voor West 2021-2027

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

 1. In het kader van de uitvoering van het Operationeel Programma Kansen voor West 2021-2027 prioriteit 1 ‘Innovatie’ open te stellen per 1 juni 2022 tot een maximaal subsidieplafond van € 2,0 miljoen.
 2. De portefeuillehouder te machtigen om tekstuele wijzigingen in de openstelling door te voeren indien dit wordt vereist door de Management Autoriteit en/of de Europese Commissie.
 3. Provinciale Staten over deze beoogde openstelling te informeren door middel van bijgevoegde mededeling.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten heeft besloten om op 1 juni 2022 een eerste openstelling te doen van maximaal € 2,0 miljoen in het kader van het Europese programma ‘Kansen voor West’ voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Vanaf die datum kunnen aanvragen worden ingediend die voldoen aan de doelstellingen van prioriteit 1 ‘Innovatie’ van het programma. Voor een inhoudelijke en procedurele toelichting voor het doen van een EFRO-aanvraag wordt geadviseerd de website van Kansen voor West te raadplegen. Naar verwachting zal de nieuwe website medio april 2022 beschikbaar zijn.

02 Antwoorden Statenvragen 50PLUS Restwarmte datacenter

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS van 10 januari 2022 over restwarmte datacenter
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten.

Samenvatting:

Op 10 januari 2022 heeft 50PLUS schriftelijke vragen gesteld over restwarmte datacenter. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 8 februari 2022.

03 Gemandateerde begrotingswijziging Kansen voor West II project 'Aanvullende aanvraag PowerParking'

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

1. De gemandateerde begrotingswijziging vast te stellen, wat inhoudt dat:

 • de van het Europese programma Kansen voor West II te ontvangen bijdrage van € 23.519 wordt begroot;
 • de cofinancieringsbijdrage van € 30.000 beschikbaar wordt gesteld;
 • de externe projectlasten van € 58.800 worden begroot;
 • het saldo van € 65.281 ten laste wordt gebracht van het budget Provinciale Cofinanciering EU-projecten 2014-2020;
 • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een gemandateerde begrotingswijziging in verband met de subsidieverlening uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de aanvullende aanvraag PowerParking. Hiermee worden op twee locaties, in Lelystad en Almere, een PowerParking gerealiseerd.

04 Project Scheepswrakpalen voor de Wind – Landschapsbeheer Flevoland

Portefeuillehouder:

Rijsberman, M.A.

Beslispunten:

1. In te stemmen met het Statenvoorstel waarin wordt voorgesteld:

 • een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de Brede bestemmingsreserve (oormerk scheepswrakmarkering) ten behoeve van het project 'Scheepswrakkenpalen voor de Wind’ van Landschapsbeheer Flevoland;
 • de 4e wijziging van de Begroting 2022 vast te stellen;

2. Een incidentele subsidie te verlenen aan Landschapsbeheer Flevoland van € 95.198 voor de uitvoering van het project 'Scheepswrakkenpalen voor de Wind’ in de periode 2022 -2023, onder het voorbehoud dat Provinciale Staten de daarvoor benodigde financi le middelen beschikbaar stellen.

3. De subsidie aanvraag voor een bedrag van € 4.800 te weigeren.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland vragen Provinciale Staten om een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project ‘Scheepswrakkenpalen voor de Wind’ in de periode 2022-2023. Met het project worden de scheepswrakkenpalen vernieuwd en de verhalen achter de scheepswrakken zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor de bezoekers en bewoners van Flevoland.

05 Vaststelling Reglement Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland 2022

Portefeuillehouder:

Reus, J. de

Beslispunten:

 1. Het Reglement Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland 2022 vast te stellen.
 2. Het bij besluit van 22 september 2020 (# 2642395)) vastgestelde Reglement Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland in te trekken.
 3. Van de vaststelling van het nieuwe Reglement mededeling te doen aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben na uitreiking van de eerste Vernieuwend Initiatief Prijs op 15 april 2021 de spelregels die gelden om in aanmerking te komen voor VIP Flevoland geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie hebben Gedeputeerde Staten besloten een nieuw Reglement Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland 2022 vast te stellen. In dit nieuwe Reglement wordt onder meer geregeld dat de provincie aan het begin van de aanvraagperiode, een inspiratiebijeenkomst organiseert. Hiervoor nodigt de provincie een aantal onafhankelijke deskundigen uit (zoals een landschapsarchitect, stedenbouwkundige of een deskundige met kennis over creatief ondernemerschap). Hierdoor kunnen potentiële initiatiefnemers hun idee verrijken en krijgen ze een idee welke aspecten van belang zijn bij het indienen van een kansrijk initiatief.

06 Beantwoording Statenvragen - JA21 - COVID-steun Floriade

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 9 februari 2022 over COVID-steun Floriade.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Provinciale Staten.

Samenvatting:

Op 9 februari 2022 heeft JA21 schriftelijke vragen gesteld over COVID-steun Floriade. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 15 februari 2022.