Besluitenlijst 20 september 2022

1. Reactie aan gemeente Zeewolde inzake haar brief met verzoek tot aanpassing stikstofbeleid

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het versturen van bijgesloten brief aan gemeente Zeewolde als reactie op haar brief van 5 augustus 2022 met verzoek tot aanpassing van het stikstofbeleid.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben een brief ontvangen van de gemeente Zeewolde. Het Rijksbeleid met betrekking tot het stikstofdossier zijn voor het gemeentebestuur aanleiding geweest om met vertegenwoordigers van de agrarische sector in gesprek te gaan. Dit heeft geleid tot de brief aan de provincie. Gedeputeerde Staten hebben daarop een reactiebrief aan gemeente Zeewolde verzonden en nodigen gemeente Zeewolde uit om constructief samen te werken met de provincie.

2. Peilen en toetsen concept strategische agenda Flevoland

Portefeuillehouder

Smelik, C.W., Reus, J. de , Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van:
  • a. Oplegnotitie Strategische Agenda Flevoland
  • b. Strategische Agenda “Over de brug komen”. 1.0 versie dd 28 juni 2022
  • c. Opbouw en doorkijk naar belangrijkste afspraken uitvoeringsagenda
  • d. Procesdocument Strategische Agenda Flevoland
 2. Deze documenten aan te bieden voor agendering voor een beeldvormende bespreking in de commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid op 12 oktober 2022 en de Statencommissie te vragen om wensen en opvattingen mee te geven voor de opstelling van de Strategische Agenda 2.0.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben samen met de andere overheden in Flevoland gesprekken gevoerd over de opgaven voor Flevoland. Met het Rijk wordt een set met afspraken voorbereid in een Strategische Agenda Flevoland. Voor een eerste bespreking worden deze stukken voorgelegd aan alle colleges in Flevoland om daarvan kennis te nemen en een bespreking daarvan in de raden, staten en Algemene Vergadering van het waterschap te faciliteren. Met alle inbreng zal vervolgens de definitieve versie met het Rijk worden opgesteld en daarna wordt de Strategische Agenda Flevoland voor besluitvorming voorgelegd.

3. Antwoorden statenvragen - PvdD - Tankstation Fieten Bijlweg

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren over tankstation Fieten Bijlweg.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 12 juli 2022 heeft Statenfractie van de PvdD vragen gesteld over tankstation Fieten Bijlweg. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 13 september 2022.

4. Antwoorden statenvragen - PVV - Wild Beheer Eenheid Flevoland

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de PVV van 26 augustus 2022 over Wild Beheer Eenheid Flevoland.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 26 augustus 2022 heeft de PVV schriftelijke statenvragen gesteld over Wild Beheer Eenheid Flevoland. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 13 september 2022.

5. Advies aardwarmte opsporingsvergunning Andijk 2 aan ministerie EZK

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het advies zoals verwoord in de brief aan het Ministerie van Economische Zaken en klimaat (EZK) ten behoeve van de aardwarmte opsporingsvergunning Andijk 2.

Samenvatting

De provincie Flevoland, gemeente Lelystad en waterschap Zuiderzeeland adviseren gezamenlijk in het kader van de Mijnbouwwet over de opsporingsvergunning Andijk 2. Er wordt aangegeven dat er niet geboord kan worden op Flevolands grondgebied.

6. Voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot boerenlandvogels in Flevoland

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de twee rapporten gericht op de boerenlandvogels in Flevoland.
 2. Kennis te nemen van de acties die via de verschillende sporen lopen waarmee geïnvesteerd wordt in de bescherming en het beheer van de boerenlandvogels in Flevoland.
 3. Provinciale Staten via bijgevoegde mededeling te informeren over de voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot de boerenlandvogels in Flevoland.

Samenvatting

Het college van Gedeputeerde staten hebben kennis genomen van een tweetal uitgebrachte rapporten gericht op de boerenlandvogels in de provincie Flevoland. Tevens heeft het college van Gedeputeerde staten kennis genomen van de stappen die gezet worden met betrekking tot de bescherming en het beheer van de boerenlandvogels in de provincie.

7. Stand van zaken oprichting 3 Wildbeheereenheden

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Vaststellen mededeling stand van zaken oprichting 3 Wildbeheheereenheden en verzenden aan Provinciale Staten.
 2. Vaststellen beantwoordingsbrief vragen van jagers inzake de oprichting van 3 Wildbeheereenheden en deze verzenden.

Samenvatting

De provincie heeft vragen van Provinciale Staten ontvangen en ontvangt uiteenlopende signalen vanuit het veld over het proces. In een gesprek met de kwartiermakers op 31 augustus 2022 hebben zij de stand van zaken toegelicht met betrekking tot de oprichting van 3 nieuwe wildbeheereenheden. Op basis van de informatie die door de kwartiermakers is verstrekt is de provincie van mening dat het proces rond aanmelding van leden en de aanloop naar de Algemene ledenvergaderingen zorgvuldig verloopt.

8. Coulanceverlening en subsidievaststelling 2020 - De Kubus - Kunstlink

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Coulance te verlenen aan De Kubus – Kunstlink voor het niet realiseren van een beoogde prestatie (Makerslab) als gevolg van de coronamaatregelen.
 2. Af te zien van lagere vaststelling van de subsidie en deze vast te stellen op € 216.809.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten Kunstlink coulance te verlenen voor het niet kunnen uitvoeren van het geplande project Makerslab. Door het verlenen van coulance wordt afgezien van lagere vaststelling van de toegekende subsidie.

9. Vaststelling subsidieplafonds Nadere regels Versterken en Vernieuwen en Nadere regels Mede mogelijk maken

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Het subsidieplafond voor de Nadere regels Versterken en Vernieuwen voor 2023 vast te stellen op dezelfde hoogte als voor 2022: € 230.000.
 2. Het subsidieplafond voor de Nadere regels Mede mogelijk maken voor 2023 vast te stellen op dezelfde hoogte als voor 2022: € 50.000.
 3. Provinciale Staten te informeren over de vaststelling van de subsidieplafonds met bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieplafonds voor de twee nadere regels binnen het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling voor volgend jaar vastgesteld. Voor de Nadere regels Versterken en Vernieuwen is het subsidieplafond voor 2023 vastgesteld op hetzelfde bedrag als voor 2022, namelijk € 230.000. Ook voor de Nadere regels Mede mogelijk maken, blijft het subsidieplafond voor 2023 hetzelfde als dit jaar, namelijk € 50.000.

10. Verpanding effectenportefeuille bij BNP Paribas door Afvalzorg in verband met voldoen vergunningsvoorschriften om financiële zekerheid te stellen

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het voornemen van Afvalzorg om de effectenportefeuille te verpanden bij BNP Paribas om te voldoen aan de vergunningsvoorschriften om financiële zekerheid te stellen.
 2. Niet in te stemmen met het voorstel van Afvalzorg om de effectenportefeuille te verpanden bij BNP Paribas.
 3. Uit te spreken dat Gedeputeerde Staten bereid zijn mee te werken om de effectenportefeuille te verpanden onder Nederlands recht.
 4. De bovengenoemde standpunten via een schrijven aan Afvalzorg kenbaar te maken.

Samenvatting

Afvalzorg is van plan om de effectenportefeuille bij een andere bank onder te brengen. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben daar geen probleem mee, indien de afspraken over de financiële zekerheidstelling onder het Nederlands recht geborgd blijven en niet zoals Afvalzorg voorstelt naar het Franse recht. Voor Gedeputeerde Staten is dit belangrijk omdat de effectenportefeuille Flevoland de financiële zekerheid geeft voor de aanleg van bovenafdichtingen van (afgesloten) stortplaatsen.

Download

Besluitenlijst 20 september 2022

pdf - 113,08 kB
Open de pdf