Besluitenlijst 25 januari 2022

1. Uitbreiding aandelenkapitaal Groeifonds Flevoland B.V.

Portefeuillehouder

 Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1.  Ter uitvoering van het genomen ontwerpbesluit nu definitief te besluiten om voor € 2.700.000 te participeren in het nieuw uit te geven aandelenkapitaal van Groeifonds Flevoland B.V. zijnde 50% van de aandelen.
 2. In te stemmen met het door de Algemene vergadering van aandeelhouders van Groeifonds Flevoland B.V. te nemen besluit om, buiten de vergadering van aandeelhouders om, het aandelenkapitaal uit te breiden met 5.400 aandelen tegen de koers van de nominale waarde à € 1.000 per aandeel (totaal: € 5.400.000). Hierbij stemrecht te verbinden en op alle aandelen en het recht op deling in de winst of reserves van de vennootschap.

Samenvatting 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben definitief besloten om voor € 2.700.000 deel te nemen in de nieuwe ronde van aandelenuitgifte door Groeifonds Flevoland B.V. In de nabije toekomst is nog een kapitaalstorting van € 50.000 voorzien als blijkt dat het mogelijk is om een fiscale eenheid te vormen met Horizon B.V.

2. Onderzoek regionale samenwerking

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. Namens de samenwerkende overheden in Flevoland in te stemmen met deelname aan het onderzoek Bestuurlijke Regionale Ecosystemen (BRE), dat wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en adviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 2. De Bestuurlijke Contactgroep Samen Maken We Flevoland te vragen dit onderzoek te begeleiden.
 3. Een bijdrage aan dit regionale onderzoek te leveren van € 25.000,00, en deze kosten ten laste te brengen van begrotingspost “bestuurlijke samenwerking / interprovinciale activiteiten”.

Samenvatting

De overheden in Flevoland zijn benaderd met de vraag om deel te nemen aan een onderzoek naar de samenwerking in Flevoland. Dit onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek in tien regio’s. Alle overheden van Flevoland stemmen met dit onderzoek in omdat in Flevoland de laatste tijd intensief wordt gewerkt. Sterke samenwerking is goed voor de ontwikkeling van Flevoland, zeker als gekeken wordt naar de grote vraagstukken waar ons land en Flevoland voor staan. Dit onderzoek kan helpen die samenwerking te verstevigen. Gedeputeerde Staten zijn bereid hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

3. Realisatie perceel Recreatieterreinen door projectorganisatie N307

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De realisatie van de water gerelateerde voorzieningen van perceel Recreatieterreinen uit het IJsseldeltaprogramma fase 2 te laten uitvoeren door de projectorganisatie N307.
 2. Daartoe in te stemmen met bijgevoegd Addendum, inclusief bijlage 1 waarin wijzigingen zijn aangegeven op de Samenwerkingsovereenkomst realisatiefase N307 Roggebot-Kampen.

Samenvatting

Sinds 2020 is de realisatie van het project N307 Roggebot – Kampen in uitvoering. Flevoland en Overijssel zijn samen opdrachtgever voor de bouw van een nieuwe brug, de aanpassing van de N307 en de sloop van de huidige Roggebotsluis en brug. Flevoland en Overijssel spreken af, de realisatie van een aantal aanpassingen van recreatieve voorzieningen op en om het Drontermeer uit te laten voeren door de projectorganisatie die het project N307 uitvoert. Deze aanpassingen zijn voor een goed voorgezet gebruik van deze terreinen noodzakelijk bij verwijdering van de Roggebotsluis. De samenwerkingsovereenkomst die Overijssel en Flevoland al hebben afgesloten voor Project N307 wordt daarom met deze maatregelen uitgebreid.

4. Formatie afdeling Strategie en Beleid

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen om de volgende inhuurcapaciteit om te zetten naar formatie voor de afdeling Strategie en Beleid, en daarmee:
  • Met terugwerkende kracht per 1 september 2021 met 1 fte voorlopig voor tijdelijk (met het doel om dit naar vast om te zetten met de Perspectiefnota 2022) en 1 fte tijdelijk tot en met 31-12-2023;
  • Met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021 met 0,8 fte tijdelijk tot en met 31-12-2023;
  • Per 1 januari 2022 met 4,5 fte voorlopig voor tijdelijk (met de mogelijkheid om dit naar vast om te zetten met de Perspectiefnota 2022), met 2,8 fte voorlopig voor tijdelijk (met het doel om dit naar vast om te zetten met de Perspectiefnota 2022) en 0,8 fte tijdelijk tot en met 31-12-2023;
  • Per 1 april 2022 met 1 fte voorlopig voor tijdelijk (met de mogelijkheid om dit naar vast om te zetten met de Perspectiefnota 2022);
  • Per 15 maart 2023 met 1 fte voorlopig voor tijdelijk (met de mogelijkheid om dit naar vast om te zetten met de Perspectiefnota 2022).
 2. Conform Nota besluitvorming d.d. 22 februari 2021 met kenmerk #2744603 de financiële gevolgen van de formatie-uitbreiding van het cluster Samenleving per 1 maart 2021 voor de duur van 2 jaar met 1 fte mee te nemen in voorliggende nota en bijbehorende begrotingswijziging;
 3. De aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie B) vast te stellen, en daarmee:
  • a. voor de begrotingsjaren 2021 tot en met 2023 circa € 2.416.000 van de beleidsbudgetten van de afdeling Strategie en Beleid af te ramen en toe te voegen aan het centraal bedrijfsvoeringsbudget Salarissen;
  • b. Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst.

Samenvatting

Met huidige complexe opgaven en forse nieuwe opgaven in het verschiet (Flevodeal) zal de druk op de organisatie verder toenemen. Dit vereist een adequate inrichting van de ambtelijke organisatie. Langdurige inhuur zal worden omgezet naar (vooralsnog tijdelijke) formatie. Dit bespaart geld, er wordt kennis opgebouwd en behouden en het zorgt voor continuïteit op (complexe) dossiers. De formatie van de afdeling Strategie en Beleid wordt met 12,9 fte uitgebreid. Het college heeft de hierbij behorende begrotingswijziging vastgesteld.

5. Budgettaire actualisatie Economisch Programma 2021 tot en met 2023

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de budgettaire actualisatie van het Economisch Programma voor de begrotingsjaren 2021 tot en met 2023.
 2. De aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie B en C, te verwerken als mandaat C) vast te stellen, en daarmee:
  • a. voor de jaren 2021 en 2022 een additioneel budget ten bedrage van € 277.824 te ramen ter dekking van de aan Horizon beschikte incidentele subsidie en hiervoor een onttrekking aan de bestemmingsreserve Economisch Programma te ramen;
  • b. aan de bestemmingsreserve Economisch Programma voor een bedrag van € 152.326 meerjarig aanvullende middelen te onttrekken ter dekking van de tot en met 2021 verstrekte subsidies uit hoofde van de Nadere regels Subsidie Publiek Private Samenwerking Human Capital 2017-2020;
  • c. de in 2021 gerealiseerde afwikkelingsverschillen (incidentele afrekeningen voorgaande jaren) ten bedrage van € 126.000 te ramen en dit budgettair voordeel te verwerken in de aan de bestemmingsreserve Economisch Programma geraamde onttrekkingen in 2021;
  • d. de voor het jaar 2021 begrote lasten voor een bedrag van € 1.879.000 af te ramen en deze voor een bedrag van € 1.779.000 door te schuiven naar het begrotingsjaar 2022 en € 100.000 naar het begrotingsjaar 2023;
  • e. de voor het jaar 2022 begrote lasten voor een bedrag van € 200.000 af te ramen en door te schuiven naar het begrotingsjaar 2023;
  • f. de hierboven bij ‘d’ en ‘e’ behorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Econo-misch programma voor dezelfde bedragen te wijzigen. Deze bedragen komen voort uit de budgettaire actualisatie van het Economisch Programma voor de begrotingsjaren 2021 tot en met 2023;
  • g. Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het Economisch Programma voor de begrotingsjaren 2021 tot en met 2023 budgettair geactualiseerd. Ten opzichte van het vastgestelde programma voor 2022 en 2023 hebben zich diverse ontwikkelingen in beleid en uitvoering voorgedaan die aanleiding geven tot het actualiseren van de begroting.

6. Budgettaire actualisatie programma Mobiliteit 2021-2025

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met de budgettaire actualisatie van het programma Mobiliteit 2021 en de gevolgen hiervan voor de meerjarenraming 2022-2025;
 2. De aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie A, B en C, te verwerken als mandaat C) vast te stellen, en daarmee:
  • a. de ten gunste van het begrotingssaldo van product 6.1.1 en 6.2.1 in 2021 gerealiseerde (€ 329.000) en in 2022 te realiseren (€ 300.000) bijdragen van derden met een specifiek doel eveneens als last te ramen (mandaat A);
  • b. ten laste van het binnen de Brede Bestemmingsreserve gevormde oormerk “Derving opbrengsten OV (Corona)” gedurende de periode 2021-2023 een onttrekking te ramen ten bedrage van circa € 262.000, ter dekking van de lasten voortvloeiend uit de met betrekking tot de concessie Lelystad gemaakte afspraken in het kader van het Transitieplan OV (mandaat B);
  • c. de in 2021 gerealiseerde afwikkelingsverschillen (incidentele afrekeningen voorgaande jaren) ten bedrage van circa € 87.000 te ramen;
  • d. de voor het jaar 2021 begrote productsaldi per saldo voor een bedrag van circa € 1.725.000 af te ramen en deze voor een bedrag van € 1.279.000 door te schuiven naar de begrotingsjaren 2022 tot en met 2025;
  • e. de structurele financiële effecten van de budgettaire actualisatie van het programma Mobiliteit op de begrotingsjaren 2022 tot en met 2025 ten bedrage van in totaal circa € 470.000 te verwerken;
  • f. de hierboven bij ‘c’, ‘d’ en ‘e’ behorende mutaties in de bestemmingsreserve Mobiliteit in dezelfde jaren en voor dezelfde bedragen te wijzigen (mandaat C);
  • g. Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het programma Mobiliteit 2021-2025 budgettair geactualiseerd. Ten opzichte van de laatst vastgestelde ramingen hebben zich diverse ontwikkelingen in beleid en uitvoering voorgedaan die aanleiding geven tot het actualiseren van de begroting.

7. Vaststellen exploitatiesubsidie OV Regio IJsselmond 2020

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De subsidie aan OV Regio IJsselmond N.V. voor de exploitatie van de openbaar vervoerconcessie IJsselmond over de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 vast te stellen op een totaalbedrag van € 7.282.397;
 2. Het verschil tussen de in 2020 betaalde voorschotten en de definitief vastgestelde subsidie over 2020 ter grootte van € 212.577 terug te vorderen van OV Regio IJsselmond N.V.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de exploitatiesubsidie over 2020 aan OV Regio IJsselmond N.V. voor de uitvoering van de openbaar vervoerconcessie IJsselmond vastgesteld. Op grond van de concessie en de landelijke afspraken in het kader van de Beschikbaarheidsvergoeding 2020 heeft OV Regio IJsselmond N.V. in 2020 € 212.577 te veel aan voorschotten van de provincie ontvangen. Dit bedrag wordt van de vervoerder teruggevorderd.

8. Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1.  

a. De opzet van het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling vast te stellen, zoals beschreven in bijgaande, gelijknamige notitie (#2898862), bestaande uit het programma ‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’, de Nadere regels Versterken en Vernieuwen, de Nadere regels Mede mogelijk maken en de samenwerking met crowdfund-platform voordekunst.nl.

b. Voor het programmadeel binnen het fonds de kaders vast te stellen zoals die in de notitie zijn benoemd voor:

 1. De doelen op de gebieden makers, publiek, culturele infrastructuur en culturele sector;
 2. De doelgroep: nieuwe, nog niet provinciaal gesubsidieerde talenten/ makers die Flevolandse verhalen van ‘hier en nu’ vertellen; genoemde selectie van de makers en criteria waarop zij beoordeeld worden, zoals professionaliteitsniveau, publiek(-sbereik) en trackrecord;
 3. De samenwerking met podia en festivals om de producties van de makers te kunnen tonen;
 4. De verwachte resultaten op terreinen zoals talentontwikkeling, publiek, verdienpotentieel en diversiteit;
 5. De borging van kwaliteit en impact door onder andere regie bij de provincie en gerichte inzet van budget.

2. Voor de uitvoering van het onder beslispunt 1 genoemde fonds in de jaren 2022 t/m 2024 € 2 miljoen budget beschikbaar te stellen uit de reserve artistieke experimenten, waarbij de middelen voor het programmaonderdeel van het fonds pas kunnen worden aangewend na een presentatie van de programmamaker in Provinciale Staten.

3. De huidige bestemmingsreserve Artistieke experimenten (B046) om te labelen naar een uitvoeringsreserve en de naam te wijzigen naar Fonds culturele ontwikkeling

4. Jaarlijks separaat te rapporteren over het programmadeel van het fonds en de nadere regels.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten te verzoeken om in te stemmen met de opzet van het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling en daarvoor € 2 miljoen ter beschikking te stellen. Doel van het fonds is het versterken van het makersklimaat waardoor nieuw cultureel aanbod ontstaat waarmee (ook) nieuw publiek wordt aangetrokken. Daarnaast is het fonds gericht op het ondersteunen van instellingen en makers om in de periode na corona goed te kunnen functioneren. Het Fonds bestaat uit een programma, twee regelingen en samenwerking met crowd-fund-platform Voor de Kunst. Het huidige voorstel is met name uitgebreid op het onderdeel programma met aspecten als selectie van en criteria voor makers en impact. Het besluit van Provinciale Staten staat gepland op 16 februari 2022.

9. Vervangen beleidsregels salderen en instellen stikstofbank

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De Beleidsregels intern en extern salderen 2019 in te trekken
 2. De Beleidsregels salderen provincie Flevoland vast te stellen
 3. Het Instellingsbesluit stikstofbank vast te stellen
 4. Het Instellingsbesluit voor doelgebonden (stikstof)depositiebank prioritaire projecten Flevoland vast te stellen
 5. De Mededeling vervangen beleidsregels stikstof en instellen stikstofbank vast te stellen en aan PS te verzenden.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de regels die gebruikt worden voor het beoordelen van natuurvergunningaanvragen voor stikstofemissies te vervangen. Hiermee worden de zelfde regels gebruikt als in de andere provincies. Ook stelt Gedeputeerde Staten een stikstofbank in waarmee stikstofruimte gespaard kan worden voor belangrijke projecten.

Download

Open de besluitenlijst als document

pdf - 154,72 kB
Open de pdf