Besluitenlijst 28 juni 2022

1. Wob inzake rapportage controlebevindingen 2020 van accountant EYA

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 2. De documenten twee weken na datum van het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de rapportage controlebevindingen 2020 van de accountant, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

2. Beslissing op bezwaar Wob-verzoek Omroep Flevoland - rapportage controlebevindingen EY 2020

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de gedeeltelijk gegrond verklaring van het bezwaarschrift conform advies bezwarencommissie.
 2. Het bestreden besluit deels te herroepen, rekening houdend met het advies van de commissie en de documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken.

Samenvatting

De Wob verzoeker, Omroep Flevoland was het niet eens met de gedeeltelijke toewijzing van hen Wob verzoek inzake openbaarmaking van het rapportage controlebevindingen 2020 van accountant Ernst & Young. Tegen de beslissing op het Wob-verzoek heeft verzoeker een bezwaarschrift bij de Gedeputeerde Staten ingediend. Naar aanleiding van dit bezwaarschrift heeft de Bezwarencommissie van de Provincie Flevoland aangegeven dat een deel van de documenten opnieuw dienen te worden beoordeeld aan de toepasselijke uitzonderingsgronden van art. 10 en 11 van de Wob. Gedeputeerde Staten hebben hieraan gehoor gegeven en het bezwaarschrift voor dat deel van de documenten gegrond verklaard.

3. Wob verzoek - Faunbeheer Flevoland, oprichten van meerdere WBE's en Stichting FSFS

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 2. De documenten gelijktijdig met het besluit per post aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van Faunbeheer Flevoland, oprichten van meerdere WBE's en Stichting FSFS, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

4. Beantwoording vragen van de heer Lammers over subsidiëring faunabeheer in Flevoland

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

1. In te stemmen met concept brief waarin 2 vragen van de heer Lammers over subsidiëring faunabeheer in Flevoland worden beantwoord

Samenvatting

Beantwoording vragen van de heer Lammers over subsidiering faunabeheer in Flevoland.

5. Openstellingsbesluit SKNL Programma Natuur

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Als juridische grondslag voor subsidiering van terrein beherende organisaties voor uitvoering van projecten binnen het programma Natuur, de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) te gebruiken;
 2. Het Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Flevoland 2021-2023 vast te stellen, waarin:
 • a. De aanvraagperiode voor de SKNL voor inrichtingssubsidie wordt vastgesteld op de periode 15 juni tot en met 15 juli 2022;
 • b. De volgende subsidieplafonds worden vastgesteld: I voor Staatsbosbeheer € 2.035.000,00; incl. btw II voor Flevo-landschap € 1.330.000,00; incl. btw III voor Natuurmonumenten € 2.430.000,00; incl. btw
 • c. Wordt vermeld dat bij onderbesteding van één of meerdere van de subsidieplafonds, ophoging van de overige subsidieplafonds met het niet benutte bedrag mogelijk is;

3. De portefeuillehouder te mandateren om, bij onderbesteding van een of meerdere van de subsidieplafonds, een ophoging vast te stellen met het niet benutte bedrag van de overige subsidieplafonds;

4. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat:

 • a. de door het ministerie van LNV beschikte specifieke uitkering Uitvoeringsprogramma Natuur ad. € 1.007.619 wordt geraamd in de begrotingsjaren 2022 t/m 2024 als baat en als last ter uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Natuur;
 • b. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging;

5. De formatie van de afdeling S&B met ingang van 1 juni 2022 voor de duur van 2 jaar te verhogen met 0,8 FTE schaal 10;

6. De (te) verwachte besteding voor de uitvoering van het programma Natuur voor de jaren 2023 tot en met 2025 te verwerken in de ontwerpbegroting 2023 met als dekking de ontvangen SPUK Programma Natuur middelen;

7. Provinciale Staten te informeren via de bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten dat in de periode 15 juni 2022 tot en met 15 juli 2022 aanvragen kunnen worden ingediend. Flevo-landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kunnen deze inrichtingssubsidie in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) aanvragen. Dit ter uitvoering van het Programma Natuur in Flevoland

6. Beantwoording vragen Van Schooten advocatuur

Portefeuillehouder 

Hofstra, H.J.

Beslispunten

1. Beantwoording van de vragen van Van Schooten advocatuur naar aanleiding van afhandeling van gestelde vragen op 12 mei 2022, vaststellen en verzenden.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten heeft de beantwoording van de vragen van Van Schooten advocatuur naar aanleiding van afhandeling van een verzoek met betrekking tot voorgaande schriftelijke vragen omtrent de oprichting van het faunabeheer en oprichting van meerdere wildbeheereenheden en de stichting FSFS vastgesteld.

7. Antwoorden statenvragen - PvdD - Varend ontgassen versus Lelystad Airport

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren over varend ontgassen versus Lelystad Airport.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 20 mei, ontvangen op 23 mei 2022 heeft de Statenfractie van de PvdD vragen gesteld over varend ontgassen versus Lelystad Airport. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 14 juni 2022.

8. Antwoorden statenvragen - GroenLinks, PvdD, D66 - Droogteschade

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van GroenLinks, PvdD, D66 van 8 juni 2022 over droogteschade.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 8 juni 2022 hebben GroenLinks, PvdD en D66 schriftelijke statenvragen gesteld over droogteschade. Het college heeft de antwoorden op de vragen vastgesteld op 14 juni 2022.

9. Aandeelhoudersvergadering TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. van 16 juni 2022

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

1. Namens de provincie in de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 juni 2022 te besluiten om:

 • 1.1 in te stemmen met het voorstel om de heer J.N.J. Appelman en mevrouw T.I. Remmet als respectievelijk voorzitter en notulist voor deze aandeelhoudersvergadering aan te wijzen.
 • 1.2 in te stemmen met het voorstel om de jaarrekening ongewijzigd vast stellen.
 • 1.3 in te stemmen met het voorstel om het negatieve resultaat over het boekjaar 2021 ten laste te brengen van de bestemmingsfonds ‘Revolverend fonds’, en om het door het bestuur voorgelegde aandeelhoudersbesluit met betrekking tot het onderdeel resultaatbestemming te wijzigen, zodat dit voldoet aan de feitelijke juridische situatie.
 • 1.4 decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2021.
 • 1.5 de notulen en actielijst van de aandeelhoudersvergadering van 15 december 2021 ongewijzigd vast te stellen.
 • 1.6 in te stemmen met het verschaffen van een additionele financiering van maximaal € 400.000 boven op de reeds verstrekte financiering aan een onderneming.
 • 1.7 vanuit de toezichthoudende rol het bestuur van TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. een aanwijzing te geven om met ingang van de 2e kwartaalrapportage 2022 in iedere kwartaalrapportage de werkelijke opbrengsten en bestedingen en de geprognotiseerde opbrengsten en kosten per ultimo boekjaar te vergelijken met de vastgestelde begroting en waarbij verschillen van 10% of te meer van de begrote post worden voorzien van een toelichting.

2. Voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen op de niet openbare bijlagen

Samenvatting

In 2018 is de vennootschap TMI Proof of Conceptfonds Flevoland B.V. opgericht en heeft als doel om financiering te verstrekken aan innovatieve ondernemingen in een vroege fase om innovatieve ideeën te valideren en verder door te ontwikkelen. De provincie Flevoland is 100% aandeelhouder van deze vennootschap. Op 16 juni 2022 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap plaatsgevonden. In deze vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd aan de aandeelhouders over het gevoerde beleid in het boekjaar 2021.

10. Antwoorden statenvragen - 50PLUS - vragen m.b.t. datacenters

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS over datacenters.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 16 mei 2022 heeft de Statenfractie van 50PLUS vragen gesteld over datacenters. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 28 juni 2022.

11. Vijfde wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017 - 2023

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten 

 1. In te stemmen met een verlenging van de werkingsduur van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017 – 2023 met 9 maanden tot en met maart 2023.
 2. Daarvoor de vijfde wijziging van de Nadere regels Voucherregeling ondernemerschap Flevoland 2017 – 2023 vast te stellen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om de voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2022 te wijzigen en de openstelling te verlengen tot en met 31 maart 2023. Hiermee kunnen ondernemers in Flevoland ook in de komende periode nog gebruik maken van de regeling.

12. Annotatie AB OFGV 22 juni 2022

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de annotaties ten behoeve van de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) op 22 juni 2022.

Samenvatting

Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een inhoudelijke annotatie.

Download

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 28 juni 2022

pdf - 135,15 kB
Open de pdf