Besluitenlijst 29 november 2022

1. Verlenging convenant horizontaal toezicht met Belastingdienst

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met bijgevoegd convenant ten behoeve van het verlengen van de horizontaal toezicht relatie met de Belastingdienst.

Samenvatting

De provincie verlengt haar horizontaal toezichtrelatie met de Belastingdienst.

2. Procesaanpak voor gebiedsgerichte aanpak Transitie Landelijk gebied in het kader van Nationaal Programma Landelijk Gebied

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de bottom-up aanpak om in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied middels een gebiedsgerichte aanpak te komen tot een uitvoerbaar, gedragen en effectief gebiedsprogramma voor het landelijk gebied.
 2. In te stemmen met bijgesloten vooraankondiging.
 3. In te stemmen met het informeren van Provinciale Staten middels bijgesloten mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde staten hebben besloten in te stemmen met de procesaanpak van de gebiedsgerichte aanpak Transitie Landelijk gebied. De provincie wil het gebiedsprogramma samen opstellen met gebiedspartners, (agrarische) ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners. Zij worden uitgenodigd de handen ineen te slaan om ideeën/voorstellen in te dienen zodat een doordacht en haalbaar gebiedsprogramma opgesteld en ingediend kan worden.

3. Aardwarmte in Noord-Holland en Flevoland

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van:
  • Potentieonderzoek Geothermie Noord-Holland en Flevoland.
  • Uitnodiging bijeenkomst ‘Geothermie als kansrijke warmtebron’
 2. Provinciale Staten hierover te informeren met een mededeling.

Samenvatting

De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben samen met Energiebeheer Nederland (EBN) een bureau de opdracht gegeven de data uit de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) te interpreteren en een studie naar de potentie van geothermie in Noord-Holland en Flevoland uit te voeren. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn beschikbaar. Tijdens de bijeenkomst ‘Geothermie als kansrijke warmtebron’ op 1 december worden de resultaten van de SCAN-interpretatie gepresenteerd en nader toegelicht.

4. Standpuntbepaling Algemene Vergadering van Aandeelhouders Visit Flevoland BV

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de stukken die voorliggen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Visit Flevoland BV op 25 november 2022. De portefeuillehouder Recreatie & Toerisme de volgende aandachtspunten mee te geven.
  • Vaststellen van de notulen en agenda
  • Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde begroting 2023
  • Visit Flevoland te verzoeken de begroting uit te laten groeien tot een document met meer informatiewaarde door het toevoegen van vergelijkende cijfers, een meerjarenraming en kengetallen.

Samenvatting

De Provincie Flevoland is de enige aandeelhouder van Visit Flevoland BV. Visit Flevoland BV is een verbonden partij die zich inzet op die zich inzet op de uitvoering van het provinciaal beleid Recreatie & Toerisme. Op 25 november 2022 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Visit Flevoland BV plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is de aandeelhouder geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de organisatie en is de begroting voor 2023 besproken.

5. Aanpassing begroting ten behoeve van het dossier Varend Ontgassen

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen inhoudende dat:
 • De van de elf provincies over 2022/2023 te ontvangen bijdrage van totaal € 126.193 exclusief BTW worden geraamd als inkomsten
 • Deze inkomsten beschikbaar worden gesteld voor het inhuren van een senior beleidsadviseur Varend Ontgassen in 2022/2023 en het budget Klassieke Milieutaken met € 10.000 in 2022 en € 116.193 in 2023 wordt verhoogd
 • Provinciale Staten via de vastgestelde GS-besluitenlijst worden geïnformeerd over deze gemandateerde begrotingswijziging

Samenvatting

De provincie Flevoland is initiator om varend ontgassen van tankerschepen beter te reguleren. Er zijn in het afgelopen jaar flinke stappen gemaakt en inmiddels zijn alle 12 provincies, vervoerders (binnenvaart), industrie, omgevingsdiensten, ministerie I&W en Inspectie (ILT) aangehaakt. Het komend jaar wordt ingezet op het maken van bestuurlijke afspraken over o.a. vergunningverlening, toezicht en handhaving. Flevoland treedt op als opdrachtgever namens de andere elf provincies en heeft externe expertise ingehuurd.

6. Voorstel begrotingswijziging – toekenning bijdragen derden aan bodem

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat:
 • De van VNG ontvangen bijdrage van € 85.000 voor het uitvoeren van een pilot van november 2021 tot februari 2023 in het kader van het VNG programma Regionale Kennisschakels bodem wordt geraamd als opbrengst
 • De van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen Specifieke Uitkering (SPUK) van € 106.313 voor onderdeel historische spoedopgaven en onderdeel buitenproportionele opgaven wordt geraamd als opbrengst
 • De van 6 Flevolandse gemeenten ontvangen bijdrage van € 11.914 in verband met een opdracht die de provincie namens de Flevolandse gemeenten en zichzelf heeft verstrekt aan een marktpartij voor het omzetten van de Nota Bodembeheer en hieraan verbonden regionaal vastgestelde bodemkwaliteitskaart met het oog op inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt geraamd als opbrengst
 • Deze bijdragen beschikbaar worden gesteld voor Bodem en het budget Bodemsanering met €€ 88.227 in 2022 en € 115.000 in 2023 wordt verhoogd
 • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging

Samenvatting

Het Rijk heeft voor 2022 middelen ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de provinciale bodemtaken. Deze zullen met een begrotingswijziging worden toegekend aan het voor bodem gereserveerde budget. Daarnaast heeft de provincie als kassier een aantal bodemprojecten namens zowel de provincie als de gemeenten gefinancierd. De hiervoor bedoelde inkomsten uit subsidies en bijdragen vanuit de gemeenten zijn bedoeld voor enkel deze bodemprojecten.

7. 2022 AVA Sportservice Flevoland BV

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de stukken die voorliggen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sportservice Flevoland B.V. op 23 november 2022 portefeuillehouder Sport hiervoor het volgende mee te geven:
  • a. Vaststellen van het verlag en agenda
  • b. Goedkeuring verlenen aan de voorgestelde begroting 2023
 2. De directeur van Sportservice Flevoland te verzoeken om voor de Aandeelhoudersvergadering in mei 2023 een meerjarenbegroting te overleggen.

Samenvatting

De Provincie Flevoland is de enige aandeelhouder van Sportservice Flevoland. Sportservice Flevoland is een verbonden partij die zich inzet op de versterking van de maatschappelijke waarde van sport in Flevoland. Op 24 november 2022 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sportservice Flevoland BV plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is de aandeelhouder geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de organisatie en is de begroting voor 2023 goedgekeurd.

8. Incidentele verhoging subsidie Flevo-Landschap

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Aan stichting Flevolandschap een incidentele subsidie toe te kennen van € 200.000 voor 2023 in aanvulling op de lopende meerjarensubsidie 2022-2025.
 2. De subsidie te verlenen onder toepassing van de hardheidsclausule van de Algemene Subsidie-verordening Flevoland 2012.
 3. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudende dat:
  • Aan de reserve Beheer en ontwikkeling natuur een bedrag van € 200.000 wordt onttrokken
  • Dit bedrag wordt ingezet voor subsidiëring aan het Flevolandschap
  • Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging
 4. De gevraagde ophoging van de structurele subsidie met € 200.000 voor 2022 en € 400.000 per jaar voor 2024 en volgende jaren nu af te wijzen en het verzoek te betrekken bij de besprekingen voor de nieuwe collegeperiode.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten Flevo-Landschap € 200.000 subsidie extra toe te zeggen in 2023. De bijdrage is bedoeld voor de extra inzet die Flevo-Landschap moet leveren om projecten te realiseren die voortkomen uit provinciaal beleid.

9. Vervoerplan OV concessies Lelystad en IJsselmond 2023

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. Het door OV Regio IJsselmond N.V. gewijzigde vervoerplan 2023 goed te keuren, inclusief de daarin opgenomen dienstregeling van de concessie IJsselmond die per 11 december 2022 ingaat.
 2. Het door Arriva Personenvervoer Nederland B.V. gewijzigde vervoerplan 2023 goed te keuren, inclusief de daarin opgenomen dienstregeling van de concessie Lelystad die per 11 december 2022 ingaat.
 3. In te stemmen met het aantal te subsidiëren dienstregelingsuren in de dienstregeling 2023 van de OV concessie IJsselmond en de concessie Lelystad en deze te betrekken in de actualisatie van het programma Mobiliteit.
 4. Provinciale Staten te informeren over de dienstregeling 2023 van de concessie IJsselmond en de concessie Lelystad door middel van bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de dienstregeling 2023 van OV concessie IJsselmond (OV Regio IJsselmond) en de concessie Lelystad (Arriva Personenvervoer Nederland) vastgesteld. De dienstregeling 2023 van beide concessies is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 2022. In de concessie IJsselmond wordt tijdens de kerstvakantie ook gereden op lijn 247 (Walibi Express). In de concessie Lelystad zal de bedieningsperiode van lijn 13 worden uitgebreid waardoor dit beter aansluit bij de openingstijden van Batavia Stad. De ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling is 11 december 2022.

10.Coulanceverlening en subsidievaststelling 2020 – De Kubus – project ‘Bouwen aan de Flevolandse cultuur, leerlijn VMBO 2020’

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Coulance te verlenen aan De Kubus voor het niet realiseren van een deel van de activiteiten van het co-creatieproject ‘Porteum Lelystad’ als gevolg van de coronamaatregelen.
 2. Af te zien van lagere vaststelling van de subsidie en de subsidie vast te stellen op € 200.000.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten de Kubus coulance te verlenen voor het deels niet uitvoeren van het co-creatieproject ‘Porteum Lelystad’ als gevolg van de coronacrisis. Door het verlenen van coulance wordt afgezien van lagere vaststelling van de toegekende subsidie.

11. Annotatie AB OFGV 30 november 2022

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. In te stemmen met de annotaties ten behoeve van de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) op 30 november 2022.

Samenvatting

Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een inhoudelijke annotatie.

Download

Besluitenlijst 29 november 2022

pdf - 121,93 kB
Open de pdf