Besluitenlijst 4 oktober 2022

1. Wob verzoek Datacenter Telegraaf

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de gedeeltelijke toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 2. Deel van documenten worden met het besluit verzonden en ander deel uitgesteld openbaar gemaakt.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie documenten Datacenter Zeewolde, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

2. Natuurbeheerplan Flevoland 2023

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen op het ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2023.
 2. Het Natuurbeheerplan Flevoland 2023 gewijzigd vast te tellen met inachtneming van de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, bestaande uit:
 3. Provinciale Staten te informeren over de vaststelling door middel van bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Flevoland 2023 vastgesteld. De ontvangen zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot enkele wijzigingen. In het Natuurbeheerplan Flevoland 2023 beschrijft de provincie de doelen en subsidiemogelijkheden van natuurbeheer in Flevoland. Het gaat over beheer van natuurgebieden en landschapselementen en over agrarisch natuurbeheer inclusief groenblauwe diensten.

3. Antwoorden statenvragen - JA21 - Bekrachtiging geheimhouding koopovereenkomst stikstofemissieruimte

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 over bekrachtiging geheimhouding koopovereenkomst stikstofemissieruimte.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 30 augustus 2022 heeft de Statenfractie van JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over bekrachtiging geheimhouding koopovereenkomst stikstofemissieruimte. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 27 september 2022.

4. Antwoorden statenvragen - JA21 - Rol van gedeputeerde Hofstra inzake de opsplitsing van de WBE Flevoland

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 van 7 september 2022 over de rol van gedeputeerde Hofstra inzake de opsplitsing van de WBE Flevoland.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 7 september 2022 heeft JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over de rol van gedeputeerde Hofstra inzake de opsplitsing van de WBE Flevoland. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 27 september 2022.

5. Aanpak Perspectief Landelijk Gebied

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de hoofdlijnen van de aanpak voor het Perspectief Landelijk Gebied, waarbij de eerste stap het opstellen van een integraal gebiedsprogramma is, zoals benoemd in de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) die op 10 juni jl. is gepubliceerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 2. Provinciale Staten met bijgesloten Statenmededeling te informeren over de hoofdlijnen van de aanpak van het Perspectief Landelijk Gebied.
 3. Op basis van een ambtelijk voorstel hoe de aanpak te organiseren, nader overleg te voeren tussen de gedeputeerden Hofstra en Appelman inzake de coördinerend portefeuillehouder.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een proces te starten om te komen tot een breed provinciaal gebiedsprogramma, zoals benoemd in de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) dat op 10 juni jl. is gepubliceerd is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het gebiedsprogramma worden de deelopgaven in het landelijk gebied met betrekking tot stikstof, natuur, water, bodem en klimaat in samenhang meegenomen. Andere vraagstukken zoals bijvoorbeeld leefbaarheid, brede welvaart, toekomst van de landbouw, (kleinschalige) woningbouw, natuurinclusiviteit, energie, recreatie en toerisme kunnen ook een plaats krijgen in het provinciaal gebiedsprogramma. De omgeving zal in het proces nadrukkelijk betrokken worden.

6. Incidentele subsidie Flevolands Agrarisch Collectief 2022-2025

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Aan het Flevolands Agrarisch Collectief een subsidie te verlenen ter hoogte van € 50.125 per jaar over de periode van 2022- 2025 met een totaalbedrag van € 200.500,-.
 2. In te stemmen met het buiten toepassing laten van artikel 6 onder b conform de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012.

Samenvatting

De Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A. (FAC) heeft een belangrijke verbindende rol tussen agrarische ondernemers op het gebied van agrarisch natuurbeheer en verduurzaming van de bedrijfsvoering in het algemeen. Anderzijds wordt steeds meer de verbinding gemaakt met gebiedspartijen, tbo's en kennis-organisaties, zoals Landschapsbeheer Flevoland. Met dit voorstel – op basis van een werkprogramma waarin aantal werkzaamheden worden samengebracht – zijn er afspraken gemaakt over de periode 2022-2025 om daar invulling aan te geven. Op deze wijze kan het FAC bijdragen aan meerdere beleidslijnen en uitvoering van programma’s van de provincie.

7. Ondertekening Convenant Eenzaamheid ZeewoldeSamen 2022

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het ondertekenen van het convenant Eenzaamheid ZeewoldeSamen.

Samenvatting

Eenzaamheid is een toenemend probleem in onze samenleving dat is versterkt door de effecten van de coronapandemie. Ook in Flevoland is deze ontwikkeling aanwezig, hoorbaar en zichtbaar. Vorig jaar heeft het college de regionale aanpak eenzaamheid vastgesteld en de uitvoering belegd bij Flever. Als onderdeel van de aanpak zijn er in verschillende gemeenten convenanten eenzaamheid ondertekend om de samenwerking met lokale en regionale partijen te versterken. Zo ook in Zeewolde. Vanuit de regionale aanpak is de provincie medeondertekenaar.

8. Vaststelling IPO begroting 2023

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met bijgevoegd voorstel aan Provinciale Staten om in te stemmen met de bijdragen voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het jaar 2023 vast te stellen op € 1.485.000 (IPO Den Haag) en € 2.340.020 (BIJ12).
 2. In het kader van wensen en bedenkingen mee te geven aan de afgevaardigden van de staten naar de Algemene Vergadering van de Vereniging IPO dat ingestemd kan worden met het verlenen van goedkeuring van de Programmabegroting IPO Den Haag en IPO BIJ12 onder de volgende voorwaarden:
 • a. Dat aandacht voor het Cultuurbeleid als (programma-)onderdeel van de ontwikkeling van een samenleving noodzakelijk is.
 • b. Dat inzet op de ontwikkeling van de kwaliteit van het openbaar bestuur noodzakelijk is gelet op:
  • De versteviging en verzwaring van de provinciale rol, zoals in Rol in de Ruimte
  • De keuzes die de gezamenlijke provincies maken voor de komende bestuursperiode als uitwerking van Naar een krachtig groen herstel.

Samenvatting

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de begroting vastgesteld. Deze wordt ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Het college legt de gevraagde bijdrage aan het IPO ter instemming voor aan Provinciale Staten en geeft aan dat Provinciale Staten onder voorwaarden kunnen instemmen met goedkeuring door de Algemene Vergadering van het IPO

9. Meerjarenbegroting MRA 2021-2024

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met bijgevoegd voorstel aan Provinciale Staten om in te stemmen met de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA), die ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Algemene vergadering van de MRA.
 2. Kennis te nemen van Nota van Beantwoording van wensen en opvattingen die het MRA Bestuur gelijktijdig met de MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 voorlegt aan het Algemene Vergadering (AV) van de MRA.

Samenvatting

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een netwerkplatform voor regionale samenwerking. Alle deelnemers leveren daarin een bijdrage, zowel in menskracht als met budget. De MRA heeft een Meerjarenbegroting 2021-2024 in procedure gebracht ter uitvoering van de MRA-Agenda. Na consultatie zijn de reacties van de deelnemers verwerkt en wordt de Meerjarenbegroting ter vaststelling via de deelnemers voorgelegd aan de Algemene Vergadering (AV) van de MRA. Gedeputeerde Staten stellen voor in te stemmen met het voorstel aan de AV deze Meerjarenbegroting vast te stellen.

Download

Besluitenlijst 4 oktober 2022

pdf - 130,94 kB
Open de pdf