Besluitenlijst 6 september 2022

1. Antwoorden statenvragen - PvdD - Vissterfte door lage waterstand Oostvaardersveld Noord

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren over vissterfte door lage waterstand Oostvaardersveld Noord.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 20 juli 2022 heeft de Statenfractie van de PvdD vragen gesteld over vissterfte door lage waterstand Oostvaardersveld. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 26 juli 2022.

2. Antwoorden statenvragen - JA21 - Gesprekken vanuit College met gemeente NOP

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 over gesprekken vanuit College met gemeente NOP.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 15 juli 2022 heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over gesprekken vanuit College met gemeente NOP. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 25 augustus 2022.

3. Aanbieding documenten waarmee voldaan wordt aan toezeggingen aan Provinciale Staten met betrekking tot de aankoop stikstofemissieruimte locatie Bant

Portefeuillehouder

GS

Beslispunten

 1. Het feitenrelaas locatie Bant ter kennisname aan PS aan te bieden. Door het aanbieden van dit feitenrelaas en de op 14 juli 2022 toegestuurde PS mededeling Tijdlijn (#2983642) is aan toezeggingen aan PS voldaan.
 2. De geheimhouding op het GS besluit van 5 juli 2022 te herbevestigen en de ‘Koopovereenkomst stikstofemissieruimte Oosterringweg 47 te Bant’ (#2958316) middels bijgesloten Statenvoorstel aan Provinciale Staten onder geheimhouding voor te leggen en Provinciale Staten voor te stellen de geheimhouding te bekrachtigen.
 3. De geheimhouding onder beslispunt 2. op te leggen voor een periode van 10 jaar.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten het toegezegde feitenrelaas met betrekking tot de aankoop stikstofruimte door de provincie. Het feitenrelaas biedt inzicht in het door de provincie doorlopen proces.

4. 15e voortgangsbericht windenergie

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten 

 1. In te stemmen met het 15e voortgangsbericht windenergie.
 2. Het voortgangsbericht met een mededeling naar Provinciale Staten te sturen.

Samenvatting

Op 13 juli 2016 hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten bij motie verzocht om hen elk kwartaal te informeren over de voortgang en de uitwerking van het op 13 juli 2016 vastgestelde Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Met dit 15e voorgangsbericht (over het 1e en 2de kwartaal van 2022) geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan deze motie.

5. Vaststelling Normenkader Rechtmatigheid 2022

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het Normenkader Rechtmatigheid 2022 vast te stellen;
 2. Het Normenkader Rechtmatigheid 2022 ter kennisname aan te bieden bij Provinciale Staten

Samenvatting

Het Normenkader Rechtmatigheid wordt twee keer per jaar door Gedeputeerde Staten vastgesteld en ter kennisgeving aan Provinciale Staten toegezonden. Gezien de wet- en regelgeving in het tweede halfjaar kan veranderen, wordt rondom het eind van het jaar het normenkader geactualiseerd. Het normenkader betreft een inventarisatie van de door de accountant relevante wet- en regelgeving. Aan de hand van het normenkader ondersteunt de accountant de Provinciale Staten in haar controlerende rol.

6. Onderhandelaarsakkoord cao Provinciale sector 2022-2023

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord cao Provinciale sector 2022- 2023;
 2. In te stemmen met de voorgestelde dekking (zie financiële impact) van de financiële gevolgen van het onderhandelaarsakkoord cao Provinciale sector 2022-2023;
 3. De verwachte begrotingseffecten van de loonontwikkeling voor 2022 te verwerken in een nog te maken begrotingswijziging voor Provinciale Staten en de effecten voor de daarop volgende jaren te verwerken in de ontwerp Programmabegroting 2023 door bijstelling van de stelpost 'loon- en prijsontwikkelingen';
 4. Provinciale Staten via bijgaande mededeling te informeren over het onderhandelaarsakkoord cao Provinciale sector 2022-2023 en de daarbij voorgestelde dekking voor 2022 en volgende jaren.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland, en daarmee ook de werkgeverscommissie van Provinciale Staten, hebben op 30 augustus 2022 ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao Provinciale sector 2022-2023.

7. Deelname studiereis AAA

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten 

 1. In te stemmen met deelname van gedeputeerde De Reus aan de studiereis van de Amsterdam Airport Area naar Kopenhagen van 21 september tot en met 23 september 2022. Gedeputeerde De Reus is als voorzitter delegatieleider.
 2. In te stemmen met de financiële verplichting aangaande de studiereis van gedeputeerde De Reus.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met deelname van gedeputeerde De Reus aan de studiereis van de Amsterdam Airport Area naar Kopenhagen van 21 tot en met 23 september 2022. Gedeputeerde De Reus is als voorzitter van de vereniging delegatieleider. Door middel van een driedaags programma wordt de kans geboden om te leren van diverse ontwikkelingen in een internationale regio.

8 Jaarverslag Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) 2021

Portefeuillehouder 

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van EEF (Stichting DE-on)
 2. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 de voorziening oninbare leningen (V037) te verlagen met € 38.746 ten gunste van de Brede bestemmingsreserve, oormerk Achtervang lening DE-on.
 3. Provinciale Staten Flevoland te informeren over het jaarverslag van EEF met bijgevoegde Statenmededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben kennisgenomen van het jaarverslag 2021 van het Energie Expertise Centrum Flevoland (EEF) en informeren Provinciale Staten hierover met een mededeling.

9 Besluit op bezwaar Qbuzz B.V. tegen gunning Concessie IJssel-Vecht aan EBS

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De overwegingen en het advies van de Gezamenlijke adviescommissie bezwaarschriften Concessie IJssel-Vecht over te nemen, onder het voorbehoud dat ook Gedeputeerde Staten van Gelderland en Gedeputeerde Staten van Overijssel een gelijkluidend besluit nemen.
 2. Het door Qbuzz B.V. ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren, onder het voorbehoud dat ook Gedeputeerde Staten van Gelderland en Gedeputeerde Staten van Overijssel een gelijkluidend besluit nemen.
 3. Mandaat te verlenen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel om het besluit op bezwaar ook namens Gedeputeerde Staten van Flevoland te ondertekenen en toe te zenden aan Qbuzz B.V. en een afschrift ervan aan EBS B.V.
 4. Provinciale Staten via een mededeling van de besluitvorming op de hoogte stellen, onder het voorbehoud dat Gedeputeerde Staten van Gelderland en Gedeputeerde Staten van Overijssel een gelijkluidend besluit nemen.

Samenvatting

Qbuzz B.V. heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit om de Concessie IJssel-Vecht 2023- 2035 te verlenen aan EBS. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het door Qbuzz B.V. ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaard.

10 Tweede kwartaalrapportage MKB Schakelteam Flevoland

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de tweede kwartaalrapportage (Q1 2022) van het MKB Schakelteam Flevoland.
 2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

De provincie Flevoland heeft, samen met 27 partners, in november 2020 een MKB-deal toegekend gekregen van het ministerie van EZK. Op 1 september 2021 is het MKB Schakelteam gestart om ondernemers (2-10 werknemers) bij al hun (crisis)vraagstukken te ondersteunen en adviseren. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de tweede kwartaalrapportage van het MKB Schakelteam (Q1 2022) en deze rapportage naar Provinciale Staten gestuurd.

11 Jaarverslag Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) 2021

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van EEF (Stichting DE-on).
 2. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 de voorziening oninbare leningen (V037) te verlagen met € 38.746 ten gunste van de Brede bestemmingsreserve, oormerk Achtervang lening DE-on.
 3. Provinciale Staten Flevoland te informeren over het jaarverslag van EEF met bijgevoegde Statenmededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben kennisgenomen van het jaarverslag 2021 van het Energie Expertise Centrum Flevoland (EEF) en informeren Provinciale Staten hierover met een mededeling.

12. Lopende onderzoeken Rekenkamer

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken van lopende onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer zoals weergegeven in bijlage: Overzicht onderzoeken Randstedelijke Rekenkamer 2022.

Samenvatting

De Randstedelijke Rekenkamer doet onderzoek naar beleid en uitvoering van de provincie Flevoland. Omdat er sprake is van allerlei onderzoeken die in 2022 worden uitgevoerd, is een overzicht gemaakt van de dit jaar gestarte en lopende onderzoeken. Dit overzicht wordt ter kennisname aangeboden aan GS.

13. Provinciaal Klimaatplan en kwartiermaker opgave energie (transitie)

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Een bedrag van € 192.780 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een provinciaal Klimaatplan en een kwartiermaker voor de opgave Energie (transitie).
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen wat inhoudt dat: 
  • de via de meicirculaire 2022 ontvangen bijdrage van het Rijk ad. € 192.780 wordt geraamd (2022 € 75.000 en 2023 € 117.780) op de budgetten Klimaatakkoord en Energiestrategie; 
  • deze bijdrage beschikbaar wordt gesteld voor Klimaatakkoord en Energiestrategie in 2022 en 2023; Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben een budget van € 192.780 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een provinciaal Klimaatplan Flevoland en het kwartiermaker voor de opgavegerichte aanpak van de Energie (transitie).

Download

Besluitenlijst 6 september 2022

pdf - 128,08 kB
Open de pdf