Besluitenlijst 8 februari 2022

1. Vaststelling in ontwerp ‘Nadere regels Subsidiëring Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk – duurzame inrichting bedrijventerrein Port of Urk’

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De ‘Nadere regels Subsidiëring Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk – duurzame inrichting bedrijventerrein Port of Urk’ in ontwerp vast te stellen;

2. Hierop gedurende 4 weken inspraak te verlenen en het ontwerp toe te sturen aan de belanghebbende.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de ‘Nadere regels Subsidiëring Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk – duurzame inrichting bedrijventerrein Port of Urk’ in ontwerp vastgesteld. Deze nadere regels maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd om het bedrijventerrein Port of Urk duurzaam in te richten. De nadere regels worden voor inspraak vrijgegeven. De inspraakperiode loopt tot en met 1 maart 2022.

2. Ontwerpbesluit derde wijziging 'Nadere Regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland'

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De ’’Derde wijziging van de 'Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland' in ontwerp vast te stellen.

2. Het ontwerp gedurende vier weken ter inzage te leggen zodat inspraak mogelijk is.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de derde wijziging de 'Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland' in ontwerp vastgesteld. Deze nadere regels maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd voor het ondersteunen van activiteiten die de innovatie bij Flevolandse ondernemers binnen de kennis- en innovatieagenda’s bevorderen.

3. Intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw MRA en Noord Holland

Portefeuillehouder:

Smelik, C.W.

Beslispunten:

1. In te stemmen met de Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw MRA en Noord Holland.

2. Deze instemming aan de MRA kenbaar te maken middels bijgevoegde brief en te ondertekenen intentieverklaring.

3. In te stemmen met de afvaardiging van gedeputeerde C.W. Smelik, naar een markeringsmoment begin 2022.

4. In te stemmen met de bijgevoegde mededeling aan Provinciale Staten.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met de Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw MRA en Noord Holland. Deze intentieovereenkomst is door de overheden in de MRA en Noord Holland, samen met private partijen als ontwikkelaars, woningbouwco peraties en maatschappelijke partijen, vormgegeven. De intentieovereenkomst biedt partijen een handvat om toekomstige nieuwbouw in MRA-gebied en Noord Holland klimaatbestendig in te richten.

4. Antwoorden statenvragen – 50PLUS - Vervolgvragen n.a.v. interpellatie debat 8 december 2021

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS van 13 december 2021, namelijk vervolgvragen n.a.v. interpellatie debat 8 december 2021.

2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan de staten.

Samenvatting:

Op 13 december 2021 heeft 50PLUS statenvragen gesteld, namelijk vervolgvragen n.a.v. interpellatie debat 8 december 2021. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 2 februari 2022.

5. Onderwerp onderzoek 217a

Portefeuillehouder:

Fackeldey, J.A.

Beslispunten:

1. Vast te stellen als onderwerp voor een onderzoek 217a Provinciewet de mate van transparantie van de provincie.

2. Gedeputeerde Fackeldey aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever voor dit onderzoek.

Samenvatting:

Periodiek voeren Gedeputeerde Staten een onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur van de provincie. Voor het eerstkomende onderzoek is gekozen voor het thema transparante overheid met als centrale vraag: in welke mate is de provincie Flevoland transparant. Deze vraagstelling wordt de komende tijd uitgewerkt tot een onderzoeksvraag, waarna het onderzoek zal worden uitgevoerd. Met externe betrokkenen zoals media zullen gesprekken worden gevoerd.

6. Annotatie AB OFGV 9 februari 2022

Portefeuillehouder:

Smelik, C.W.

Beslispunten:

1. In te stemmen met de annotaties ten behoeve van de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) op 9 februari 2022.

Samenvatting:

Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een inhoudelijke annotatie.

7. Werkgelegenheidsonderzoek Flevoland 2021

Portefeuillehouder:

Appelman, J.N.J.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van het werkgelegenheidsonderzoek 2021.

2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde mededeling.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het werkgelegenheidsonderzoek 2021 en het onderzoek naar Provinciale Staten gestuurd. Samengevat is de conclusie dat in 2021, ondanks de Coronacrisis, het aantal banen in Flevoland met bijna 4.000 is toegenomen. Een groei van 2,1%. Hiermee zijn er in 2021 bijna 200.000 banen in Flevoland. In alle Flevolandse gemeenten groeit het aantal banen. Ook het aantal vestigingen is gegroeid.