Besluitenlijst 8 november 2022

1. Woo-verzoek NOS inzake aanmeldcentrum te Bant

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met gedeeltelijk toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet open overheid (Woo).
 2. De documenten openbaar maken en per post aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van documenten m.b.t. de aanmeldcentrum te Bant, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

2. Consultatie concept Lijst van gevallen van provinciaal belang

Portefeuillehouder

Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. De deelnemende partners in het Platform Omgevingswet Flevoland te consulteren over het concept van de “Lijst van gevallen van provinciaal belang”.
 2. Kennis te nemen van de “Proces- en werkafspraken omgevingsoverleg en vergunningen”.
 3. Provinciale Staten te informeren over vaststelling concept "Lijst van gevallen van provinciaal belang" en het vervolgproces.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de concept "Lijst van gevallen van provinciaal belang" vastgesteld. Met deze lijst geven Gedeputeerde Staten invulling aan waarvoor de provincie advies met instemming wil bij omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet. De lijst wordt voor advies voorgelegd aan de Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio (brandweer)Gooi en Vechtstreek, Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek en de GGD.

3. Antwoorden statenvragen - PvdD - (Positieve) weigering vergunningsaanvraag varkenshouderij Emmeloord

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de PvdD van 11 oktober 2022 over (Positieve) weigering vergunningsaanvraag varkenshouderij Emmeloord.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 11 oktober 2022 heeft de Statenfractie van de PvdD vragen gesteld over (Positieve) weigering vergunningsaanvraag varkenshouderij Emmeloord. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 1 november 2022.

4. Antwoorden statenvragen - PvdD - Controle OFGV op stikstofuitstoot Flevolandse veehouders

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J. / Smelik, C.W.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren over controle OFGV op stikstofuitstoot Flevolandse veehouders.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 10 oktober 2022 heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld over controle OFGV op stikstofuitstoot Flevolandse veehouders. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 1 november 2022.

5. Antwoorden statenvragen - PvdD - Energielabel C voor kantoorgebouwen conform Bouwbesluit 2012

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van PvdD over energielabel C voor kantoorgebouwen conform Bouwbesluit 2012.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 4 oktober 2022 heeft de Statenfractie van PvdD vragen gesteld over energielabel C voor kantoorgebouwen conform Bouwbesluit 2012. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 1 november 2022.

6. Onttrekking aan reserve doorgeschoven activiteiten

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het onttrekken van € 150.000 aan de reserve Doorgeschoven activiteiten en dit bedrag toe te voegen aan het budget Coronamaatregelen binnen het product 4.1.1 Recreatie, toerisme en gebiedspromotie.
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, inhoudende dat:
 • a. Aan de reserve Doorgeschoven activiteiten een bedrag van € 150.000 wordt onttrokken.
 • b. Dit bedrag wordt ingezet voor Herstelcampagne 2022 Flevoland voor de gastvrijheidssector in Flevoland.
 • c. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot een onttrekking aan de reserve Doorgeschoven activiteiten van € 150.000 voor de door Visit Flevoland uitgevoerde herstelcampagne gastvrijheidssector in de zomer en herfst 2022.

7. Regionale Energie Strategieën Flevoland / meicirculaire 2022

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Het budget voor de Regionale Energie Strategieën (RES) Flevoland in 2022 te verhogen met € 278.008 vanwege de decentralisatie uitkering.
 2. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen wat inhoud dat:
 • a. De via de meicirculaire 2022 toegezegde bijdrage van het Rijk van € 278.008 wordt geraamd als opbrengst.
 • b. Deze bijdrage beschikbaar wordt gesteld voor de RES Flevoland en het budget Regionale Energie Strategieën met € 278.008 wordt verhoogd.
 • c. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben een budget van € 278.008 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën Flevoland.

8. Derde kwartaalrapportage MKB Schakelteam

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de derde kwartaalrapportage (Q2 2022) van het MKB Schakelteam Flevoland.
 2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

De provincie Flevoland heeft, samen met 27 partners, in november 2020 een MKB-deal toegekend gekregen van het ministerie van EZK. Op 1 september 2021 is het MKB Schakelteam gestart om ondernemers (2-10 werknemers) bij al hun (crisis)vraagstukken te ondersteunen en adviseren. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de derde kwartaalrapportage van het MKB Schakelteam (Q2 2022) en deze rapportage naar Provinciale Staten gestuurd.

9. Brief aan Gedeputeerde Staten van Fryslân over de Kornwerderzandsluis

Portefeuillehouder

Appelman. J.N.J.

Beslispunten

 1. Vooruitlopend op een te sluiten bestuursovereenkomst aan Gedeputeerde Staten van Fryslân toe te zeggen de deelname van bedrijven aan de marktbijdrageregeling Kornwerderzandsluis te stimuleren.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben besloten aan Gedeputeerde Staten van Fryslân kenbaar te maken de deelname van bedrijven aan de marktbijdrageregeling Kornwerderzandsluis te stimuleren. De provincie geeft aan zich hiervoor in te spannen in onze contacten met de maritieme bedrijven. Het project Kornwerderzand bestaat uit een vergroting van de sluis in de Afsluitdijk, vernieuwing van de verkeersbruggen en verdieping van bijbehorende vaargeulen. Met een bijdrage per passage van de verbrede sluis dragen bedrijven voor in totaal € 26,5 miljoen bij aan dit project.

10. Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 vast te stellen.
 2. Provinciale Staten te informeren over de vaststelling van het Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 door middel van bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022- 2028 vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de Wet natuurbescherming. De vaststelling van het Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 volgt de openbare besluitvormingsprocedure. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel zijn er enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn van beperkte aard. In het Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 beschrijft de provincie welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en wat de beoogde effecten van die maatregelen zijn.

11. Openstellingsbesluit Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer 2023

Portefeuillehouder

Hofstra,H.J.

Beslispunten

 1. De aanvraagperiode voor de subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Flevoland (SVNL) voor subsidie natuurbeheer vast te stellen op de periode 15 november tot en met 31 december 2022.
 2. Een subsidieplafond vast te stellen van € 2.750.000,- per jaar voor aanvragen (voor een periode van maximaal drie jaar (2023 t/m 2025)).
 3. De tarieven voor natuur- en landschapsbeheer vast te stellen.
 4. 4. De openstellingskaart vast te stellen.
 5. Provinciale Staten te informeren via de bijgevoegde mededeling.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten dat in de periode 15 november 2022 tot en met 31 december 2022 aanvragen kunnen worden ingediend voor beheersubsidie voor natuurterreinen en landschapselementen. Een voorwaarde is dat de terreinen voorkomen op de openstellingskaart behorend bij het besluit.

12. Subsidievaststelling 2019-2021 G-Art Kunst-werkT

Portefeuillehouder

Hofstra, J.J.

Beslispunten

 1. De verleende subsidie aan G-Art voor het project Kunst-werkT definitief lager vast te stellen op een bedrag van € 21.432,78.
 2. Het terug te vorderen voorschot lager vast te stellen op een bedrag van € 5.067,22.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de subsidie aan G-Art lager vastgesteld omdat niet aan alle voorwaarden van de subsidie is voldaan.

13. Subsidieverlening aan de Stichting Flevo-Landschap voor de renovatie van Observatorium en aan de gemeente Almere voor de restauratie van De Groene Kathedraal

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Beslispunten

 1. Op grond van artikel 4:23, derde lid sub d van de Algemene Wet Bestuursrecht een incidentele subsidie van € 40.000 te verlenen aan Stichting Flevo-Landschap voor de renovatie van Observatorium.
 2. Op grond van artikel 4:23, derde lid sub d van de Algemene Wet Bestuursrecht een incidentele subsidie van € 50.000 aan de gemeente Almere voor de restauratie van De Groene Kathedraal.
 3. Daarbij de hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening Flevoland 2012 toe te passen om subsidiëring van de activiteiten die al zijn verricht, mogelijk te maken.

Samenvatting

In het kader van de Impuls behoud en beheer landschapskunst Flevoland verlenen Gedeputeerde Staten een incidentele subsidie van € 40.000 voor de renovatie van Observatorium en € 50.000 voor de restauratie van De Groene Kathedraal.

14. Ontvangen subsidie ‘Open Oproep Toekomstbestendig Landelijk Gebied’

Portefeuillehouder

Reus, J, de

Beslispunten

 1. De gemandateerde begrotingswijziging (categorie A) vast te stellen, inhoudende dat:
 • a. De van Stimuleringsfonds creatieve industrie ontvangen bijdrage van € 30.000,00 wordt geraamd als opbrengst.
 • b. Deze bijdrage beschikbaar wordt gesteld voor het project Nieuw jasje voor ketenverlenging Noordoostpolder en de begrotingspost Ruimtelijke ontwikkeling en landschap met € 30.000 wordt verhoogd.
 • c. Provinciale Staten, via de vastgestelde GS-besluitenlijst, worden geïnformeerd over deze in mandaat genomen begrotingswijziging.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten Flevoland hebben een subsidie ontvangen vanuit Open Oproep Toekomstbestendig Landelijk Gebied #2 voor ontwerpende onderzoek naar nieuwe perspectieven van landschappelijke inrichting ten behoeve van uitbreidende erven door ketenverlenging in de Noordoostpolder.

Download

Besluitenlijst 8 november 2022

pdf - 132,78 kB
Open de pdf