Besluitenlijst 24 januari 2023

1. Ontwerp Economisch Beleid

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. Het ontwerp economisch beleid bestaande uit de ontwerp Economische Visie ‘Investeren in de kapitalen van de toekomst’ en ontwerp Economisch Programma 2023 – 2028 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om het economisch beleid, bestaande uit de economische visie en economisch programma in ontwerp vast te stellen en dit 6 weken ter inzage te leggen zodat een ieder een zienswijze kan indienen.

2. Termijnagenda 2023

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de Termijnagenda 2023, concept 28 november 2022 en geen wensen en opvattingen naar voren te brengen.
 2. Provinciale Staten te verzoeken kennis te nemen van de Termijnagenda 2023, concept 28 november 2022 en stelt voor geen wensen en opvattingen naar voren te brengen.
 3. Provinciale Staten te consulteren tijdens de gecombineerde beeldvormende en oordeelsvormende sessie van de Commissie Economie, Maatschappij en Samenleving op 8 februari zodat zij een eventuele reactie kunnen geven op de Termijnagenda 2023, concept 28 november 2022.
 4. De reactie van Provinciale Staten op de Termijnagenda, concept 28 november 2022 te betrekken bij het opstellen van een gezamenlijke reactie vanuit de deelregio Almere-Lelystad.
 5. De Algemene Vergadering van 24 maart 2023 te informeren over de gezamenlijke deelregionale reactie.

Samenvatting

De Termijnagenda is een informatief document van de Metropoolregio Amsterdam, waarin de belangrijkste gesprekspunten voor 2023 zijn opgenomen. Het brengt in beeld wanneer welke formele documenten aan de MRA-deelnemers worden aangeboden. De Algemene Vergadering van de MRA bespreekt de Termijnagenda op 24 maart 2023. Tijdens dat overleg brengt gedeputeerde Fackeldey de deelregionale reactie naar voren.

3. Definitief Normenkader Rechtmatigheid 2022

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. Het definitieve Normenkader Rechtmatigheid 2022 vast te stellen.
 2. Het definitieve Normenkader Rechtmatigheid 2022 ter kennisname aan te bieden bij Provinciale Staten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben op 17 januari 2023 de definitieve Normenkader Rechtmatigheid 2022 vastgesteld. Het Normenkader betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante wet- en regelgeving. Aan de hand van het Normenkader ondersteunt de accountant Provinciale Staten in haar controlerende rol.

4. Beschikbaar stellen financiële middelen voor het vergroten van de energieweerbaarheid van inwoners van Flevoland

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

In te stemmen met het statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om:

 1. Op basis van TNO onderzoek en Peilen en Toetsen in de commissie EMS op 30 november 2022 in te zetten op:
  • a. Deelname van de provincie aan het landelijke onderzoeksprogramma van TNO en hiervoor in 2023 een bedrag beschikbaar te stellen van € 100.000 ten laste van het oormerk R009116 Energieweerbaarheid in de Brede Bestemmingsreserve.
  • b. Procesondersteuning bij het opstarten van een lokale FIXbrigade in de Flevolandse gemeenten in samenwerking met FIXbrigade Nederland en hiervoor in 2023/2024 een bedrag beschikbaar te stellen van € 400.000 ten laste van het oormerk R009116 Energieweerbaarheid in de Brede Bestemmingsreserve.
 2. De 2e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Samenvatting

Naar aanleiding van amendement en motie in november 2021 is opdracht gegeven aan TNO om te onderzoeken of een actiepakket energieweerbaarheid voor inwoners in Flevoland zinvol is. In het najaar van 2022 is er een inventarisatie gehouden van mogelijke acties om de energieweerbaarheid onder inwoners te vergroten. Hierover zijn meerdere ambtelijke gesprekken met de gemeenten gevoerd. Ook heeft na afronding van het TNO onderzoek een bestuurlijk overleg plaatsgevonden om de aanbevelingen uit het TNO-rapport “Energieweerbaarheid in Flevoland” te bespreken. Naar aanleiding van de uitkomst van Peilen en Toetsen in de beeldvormende ronde met de commissie EMS op 30 november 2022, stellen Gedeputeerde Staten voor om in te zetten op deelname aan het landelijke onderzoeksprogramma van TNO en procesondersteuning te bieden aan het gemeenten bij het opstarten van lokale FIXbrigades in samenwerking met FIXbrigade Nederland.

5. Bouwstenennotitie Flevoland natuurinclusief

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met het beeldvormend voorleggen van de bouwstenennotitie Flevoland natuurinclusief (met als doel feitelijk informeren en peilen en toetsen) aan de Statencommissie RND.
 2. In te stemmen met het verder betrekken van de bouwstenennotitie bij de natuurinclusieve doorontwikkeling van de Flevolandse beleidsthema’s

Samenvatting

Gedeputeerde Staten stemmen in met het beeldvormend voorleggen van de bouwstenennotitie Flevoland natuurinclusief aan de Statencommissie RND. Tevens stemmen ze in met het verder betrekken van deze notitie bij de natuurinclusieve doorontwikkeling van de provinciale beleidsthema’s. Hiermee komt het College tegemoet aan de motie “Biodiversiteit als uitgangspunt provinciaal beleid”, aangenomen op 28 april 2021 en anticipeert het op de verdere vormgeving van een natuurinclusief Flevoland als onderdeel van de landelijke Agenda Natuurinclusief en het nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid van het Rijk.

6. Inspraakreactie ‘Concept Mobiliteitsplan 2030 & uitvoeringsprogramma’ gemeente Noordoostpolder

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde inspraakreactie op het ‘Concept Mobiliteitsplan 2030 & uitvoeringsprogramma’ van de gemeente Noordoostpolder.

Samenvatting

De Gemeente Noordoostpolder heeft de Provincie Flevoland uitgenodigd om een inspraakreactie in te dienen op het ‘concept Mobiliteitsplan 2030 gemeente Noordoostpolder’. Het college van GS heeft besloten om een inspraakreactie in te dienen. In de inspraakreactie is aangegeven dat het plan op hoofdlijnen goed aansluit bij het Programma Mobiliteit en Ruimte van de provincie Flevoland dat in 2022 door Provinciale Staten is vastgesteld. Wel is geconstateerd dat er een aantal zorgpunten zijn en dat daarover bij de uitwerking van het plan afstemming moet zijn met de Provincie Flevoland.

7. Terugkoppeling toetsen en peilen uitwerking motie ’Niet meer windmolens in Flevoland'

Portefeuillehouder

Fakeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Te concluderen dat Provinciale Staten de Omgevingsverordening (provincie) Flevoland gewijzigd willen zien als uitwerking van de motie ‘Niet meer windmolens in Flevoland’.
 2. Te starten met het proces om de Omgevingsverordening, titel 2.1 Wind te wijzigen teneinde de motie uit te voeren.
 3. Provinciale Staten over deze besluiten te informeren.

Samenvatting

Ter uitvoering van de motie ’Niet meer windmolens in Flevoland' hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten de procedure te starten voor het wijzigen van de Omgevingsverordening Flevoland ten aanzien van het thema windenergie. Het streven is hiervoor in april 2023 een voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten van Flevoland.

Download

Besluitenlijst 24 januari 2023

pdf - 106,64 kB
Open de pdf