Besluitenlijst 7 februari 2023

1. Woo-verzoek inzake de aankoop van stikstofruimte

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met gedeeltelijk toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet open overheid (Woo).
 2. Het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van documenten m.b.t. de aankoop van stikstofruimte, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

2. Woo-besluit inzake geheim verklaarde stukken stikstof en aanmeldcentrum

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met gedeeltelijke afwijzing van het verzoek in de zin van de Wet open overheid.
 2. In te stemmen met integrale afwijzing van de koopovereenkomst en kabinet besluitenlijst, waar geheimhouding op berust.
 3. Het besluit per e-post aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van documenten m.b.t. geheim verklaarde stukken stikstof en aanmeldcentrum, heeft het college besloten de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken.

3. Wob-verzoek Datacenter Zeewolde/AO Meta (50 plus)

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met de afwijzing van het verzoek in de zin van de Wet open overheid (Woo).
 2. Het besluit per e-mail aan de verzoeker te verstrekken.

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van documenten m.b.t. datacenter Zeewolde, heeft het college besloten het verzoek af te wijzen, aangezien de gevraagde informatie reeds betrokken zijn geweest bij eerder ingediende Woo-verzoeken.

4. Woo-verzoek inzake taakstelling huisvesting statushouders

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. In te stemmen met gedeeltelijk toewijzing van het verzoek in de zin van de Wet open overheid (Woo).
 2. Het besluit per post aan de verzoeker te verstrekken

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van documenten m.b.t. de taakstelling huisvesting statushouders, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken.

5. Antwoorden statenvragen VVD- Opkoop en inzet stikstofrechten

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de VVD over de Opkoop en inzet stikstofrechten.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 5 december 2022 heeft Statenfractie van de VVD schriftelijke statenvragen gesteld over de Opkoop en inzet stikstofrechten. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 24 januari.

6. Antwoorden Statenvragen - CDA - Ondermijningskaart

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van het CDA over de ondermijningkaart.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 21 december 2022 heeft Statenfractie van het CDA schriftelijke statenvragen gesteld over de ondermijningkaart. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 31 januari 2023.

7. Antwoorden Statenvragen - CDA - Afsluiting A7

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van het CDA over de Afsluiting A7.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 9 januari 2023 zijn er van de Statenfractie van het CDA schriftelijke statenvragen binnengekomen over de afsluiting van de A7. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 31 januari 2023.

8. Antwoorden Statenvragen JA21 - Gevaarlijke situaties omtrent windmolens

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van JA21 over Gevaarlijke situaties omtrent windmolens.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 5 januari 2023 heeft Statenfractie van JA21 schriftelijke statenvragen gesteld over de gevaarlijke situaties omtrent windmolens. Vanwege het kerstreces zijn deze ontvangen op 9 januari 2023. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 31 januari 2023.

9. Antwoorden statenvragen - PvdD - Tankstation Fieten Bijlweg (aanvullende vragen)

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de Partij voor de Dieren over tankstation Fieten Bijlweg (aanvullende vragen).
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 5 december 2022 heeft Statenfractie van de PvdD schriftelijke statenvragen gesteld over tankstation Fieten Bijlweg (aanvullende vragen). Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 31 januari 2023.

10. Beantwoording Statenvragen 2023/PS mededeling - VVD - Verkenning uitstel saneringsopgave windmolens

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de VVD over de verkenning uitstel saneringsopgave windmolens.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.
 3. In te stemmen met bijgaande PS mededeling.

Samenvatting

Op 31 december 2022 heeft Statenfractie van de VVD schriftelijke statenvragen gesteld over de verkenning uitstel saneringsopgave windmolens. Deze zijn door het kerstreces op 9 januari ontvangen. Het college heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 31 januari.

11. Evaluatie MRA

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het rapport Effectiviteit binnen de MRA-samenwerking.'
 2. De aanbevelingen over te nemen:
  • a. Expliciteer een eigen netwerkstrategie
  • b. Verbeter de communicatie naar Provinciale Staten
  • c. Leg een heldere propositie neer bij de MRA
 3. Het rapport Effectiviteit binnen de MRA-samenwerking met bijgevoegde Mededeling PS aan te bieden aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op verzoek van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is onderzocht hoe effectief de provincie Flevoland is binnen de netwerksamenwerking Metropoolregio Amsterdam. Daarbij zijn vier onderwerpen tegen het licht gehouden. Het algemene beeld dat naar voren komt is dat de provincie weliswaar goede resultaten behaald, maar dat er aan kracht kan worden gewonnen door duidelijk te maken wat Flevoland wil bereiken in en via deze samenwerking.

12. Ontwerpbesluit brugbedientijden Michiel de Ruyterbrug en Roggebotbrug

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met de bijgevoegde ontwerpbesluiten ‘brugbedientijden voor de Michiel de Ruyterbrug te Urk’ en ‘brugbedientijden voor de nieuwe Roggebotbrug te Dronten en deze ter inzage te publiceren.
 2. De tijdelijke ‘kost’ sluiting voor en na de middaglunch van de brug in de Urkersluis in te trekken.
 3. Een kostsluiting in te voeren voor de fietsbrug Zwolse brug te Urk, ten behoeve van de uniformering van de bedientijden van de gemeentelijke Urker objecten.

Samenvatting

Het College van GS heeft een ontwerpbesluit genomen met betrekking tot de nieuwe bedientijden van de Michiel de Ruyterbrug te Urk en de nieuwe Roggebotbrug tussen Dronten en Elburg. De bedientijden gaan in zodra de provinciale bediencentrale de bediening van de objecten start. Dit zal naar verwachting in medio 2023 zijn voor de Michiel de Ruijterbrug en in april 2023 voor de nieuwe Roggebotbrug.

13. Beantwoording vragen van Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) inzake transformatie van recreatieparken

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Beslispunten

 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de Minister van VRO inzake de transformatie van recreatieparken.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de beantwoording van een 11-tal vragen inzake de mogelijkheid van transformatie van recreatieparken. Gedeputeerde Staten zijn daarin van mening dat transformatie niet strookt met het Omgevingsprogramma Flevoland en de invulling van provinciale woningbouwopgave.

14. Zesde wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. In te stemmen met een verlenging van de werkingsduur van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2023 met 9 maanden tot en met 31 december 2023.
 2. In te stemmen met de verhoging van het subsidieplafond voor de vouchers ‘Kennis & Expertise’ en ‘Persoonlijke ontwikkeling’ met een bedrag van € 570.390, waarmee het totale subsidieplafond uitkomt op € 4.063.390.
 3. In te stemmen met het laten vervallen van de voucher ‘Bedrijfsscholingsscan’.
 4. Daarvoor de zesde wijziging van de Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2023 vast te stellen.
 5. Bij vaststelling inspraak achterwege te laten.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om de werkingsduur van de voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2023 te wijzigen door het subsidieplafond voor de vouchers ‘Kennis & Expertise’ en ‘Persoonlijke ontwikkeling’ te verhogen en de openstelling van de gehele regeling te verlengen tot en met 31 december 2023. Hiermee kunnen ondernemers in Flevoland ook in de komende periode nog gebruik maken van de regeling.

15. Subsidievaststelling jaarplan Horizon 2021

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Beslispunten

 1. De aan Horizon B.V. voor de uitvoering van het jaarplan 2021 toegekende subsidie van € 1.379.273 lager vast te stellen op € 1.154.650.
 2. Af te zien van terugvordering van het niet bestede subsidiebedrag van € 225.623.
 3. Horizon een incidentele subsidie te verlenen van maximaal € 225.623, voor uitvoering van het project ‘Aanpak clustervorming Energie in Balans’ in 2023.
 4. Toepassing geven aan de hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Flevoland om de kosten per 1-1-2023 te subsidiëren.
 5. De aan Gedeputeerde Staten gemandateerde begrotingswijziging (categorie C) vast te stellen, en daarmee:
  • a. Aan het ongeoormerkt deel van de bestemmingsreserve Economisch Programma in 2023 een bedrag van € 225.623 te onttrekken ter dekking van lasten voortvloeiend uit subsidieverlening ‘Energie in Balans’
  • b. Provinciale Staten te informeren over deze in mandaat genomen begrotingswijziging via de vastgestelde GS-besluitenlijst

Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de subsidie aan Horizon over het jaar 2021 vastgesteld. Horizon heeft een deel van de subsidie niet besteed. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat Horizon het teveel aan middelen in 2023 moet inzetten voor het project ‘Energie in Balans’. Dit geeft aanleiding tot het actualiseren van de begroting 2023.

16. Coulanceverlening en subsidievaststelling - Smart Energy Concepts - Versnelling Energietransitie Wijkgerichte Aanpak: Geen woorden maar daden

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Beslispunten

 1. Coulance te verlenen aan Smart Energy Concepts voor het niet realiseren van een deel van de activiteiten van het project Versnelling Energietransitie Wijkgerichte Aanpak: Geen woorden maar daden als gevolg van de coronamaatregelen.
 2. Af te zien van een lagere vaststelling van de subsidie en de subsidie vast te stellen op € 11.904.

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten Smart Energy Concepts coulance te verlenen voor het deels niet uitvoeren van hun activiteiten en het niet geheel kunnen nakomen van verplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Door het verlenen van coulance wordt afgezien van lagere vaststelling van de toegekende subsidie.

17. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Ontwikkeling van de kazerne

Portefeuillehouder

Verbeek, L.

Beslispunten

 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van 50PLUS over de ontwikkeling van de kazerne.
 2. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan Provinciale Staten.

Samenvatting

Op 3 januari 2023 heeft Statenfractie van 50PLUS schriftelijke statenvragen gesteld over de ontwikkeling van de kazerne. Deze zijn vanwege het kerstreces ontvangen op 9 januari 2023. Het college heeft de antwoorden op deze vragen bekrachtigd op 7 februari 2023.

18. Annotatie AB OFGV 8 februari 2023

Portefeuillehouder

Gaal, G. van

Beslispunten

 1. In te stemmen met de annotaties ten behoeve van de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) van 8 februari 2023.

Samenvatting

Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een inhoudelijke annotatie

Download

Besluitenlijst 7 februari 2023

pdf - 154,50 kB
Open de pdf