Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Creil Exploitatie B.V.

Provincie Flevoland heeft een omgevingsvergunning -onderdelen milieu (revisie), bouwen, het uitvoeren van werken of werkzaamheden en gebruik in strijd met het bestemmingsplan- geweigerd én de eerder verleende omgevingsvergunningen onderdeel milieu ingetrokken voor:

  • Omschrijving: Plaatsen mestzak bij varkenshouderij ter vervanging van bestaande mestbassin en verandering dieraantallen
  • Aanvrager: Creil Exploitatie B.V.
  • Locatie: Zuidermeerpad 4 in Creil

Dit besluit hebben Gedeputeerde staten op 7 maart 2023 vastgesteld. Het treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Belanghebbenden kunnen op het besluit reageren. Dit heet in beroep gaan.

Inzien

Het besluit en de aanvraag om omgevingsvergunning kunt u onderaan deze pagina downloaden. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Beroep en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tijdens de beroepstermijn van zes weken aan de rechtbank Midden Nederland laten weten dat het niet eens te zijn met het besluit (in beroep gaan). De beroepstermijn van zes weken start met ingang van de dag na de bekendmaking aan de aanvrager en loopt van 9 maart tot en met 19 april 2023. Voor verdere informatie over beroep en een verzoek om voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onderdeel A.3 van het besluit.

Het beroepschrift kunt u indienen bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Ondertekenen en motiveren beroep

U dient het beroepschrift ondertekenen en er in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit in te zetten. Ook moet u een motivatie geven waarom u beroep indient en een kopie van het besluit bijvoegen. Voor meer informatie over beroep en een verzoek om voorlopige voorziening bezoekt u www.rechtspraak.nl. U kunt ook met de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 – 3620 000.

Download

Sebava aanvraag omgevingsvergunning

pdf - 2,64 MB
Open de pdf
Download

Weigerings- en intrekkingsbesluit

pdf - 136,11 kB
Open de pdf