Eerste wijziging Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022

Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: zij bij besluit van 6 juli 2021, nummer 2747419 de Nadere regels ‘Professionele Podiumkunst 2022’ hebben vastgesteld; in de bijlage die onderdeel uitmaakt van deze Nadere regels, door hen is aangegeven welke organisaties onderdeel uitmaken van de Flevolandse culturele basisinfrastructuur; Black Pencil inmiddels een waardevolle partij in Flevoland is: het ensemble heeft diverse projecten geïnitieerd en composities gemaakt en uitgevoerd waarbij ze zich heeft laten inspireren door de Flevolandse geschiedenis, landschappen en kunstwerken; het ensemble sinds 2021 een meerjarige subsidie ontvangt van het landelijk Fonds Podiumkunsten; geconstateerd wordt dat Black Pencil onderdeel uitmaakt van de Flevolandse culturele basisinfrastructuur zoals bedoeld in de Nadere regels ‘Professionele Podiumkunst 2022’; daarvoor de bijlage die onderdeel uitmaakt van deze Nadere regels ‘Professionele Podiumkunst 2022’ aangepast dient te worden door een eerste wijziging van deze Nadere regels vast te stellen; gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012,

BESLUITEN:

De volgende ‘Eerste wijziging van de Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022’ vast te stellen.

Artikel 1. Wijziging Nadere regels

Aan de bijlage die behoort bij de ‘Nadere regels Professionele Podiumkunst’ wordt het onderstaande toegevoegd: Black Pencil € 50.000 (prijspeil 2023).

Artikel 2. Inwerkingtreding

De ‘Eerste wijziging van de Nadere regels Professionele Podiumkunst 2022’’ treedt met ingang van 1 mei 2023 in werking. Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 maart 2023.