Omgevingsvergunning voor een Flora- en fauna activiteit in verband met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein ter hoogte van De Munt 4 en 8 te Emmeloord

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op 24 mei 2024 op basis van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet een Omgevingsvergunning (kenmerk 3269662) voor een flora- en fauna-activiteit aan Gemeente Noordoostpolder hebben verleend voor het verstoren en vernielen of opzettelijk beschadigen van nesten en rustplaatsen van de huismus, torenvalk en ransuil en van artikel 11.54 lid 1b (Bal) vanwege het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de steenmarter, wezel, hermelijn en bunzing vanwege de realisatie van een nieuw bedrijventerrein ter hoogte van De Munt 4 en 8 te Emmeloord.

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf 30 mei 2024 tot en met 11 juli 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Download

Aanvraag

pdf - 7,36 MB
Open de pdf
Download

Natuurtoets

pdf - 16,17 MB
Open de pdf
Download

Memo Rugstreeppadonderzoek

pdf - 1,81 MB
Open de pdf
Download

Ecologisch Werkprotocol

pdf - 4,85 MB
Open de pdf
Download

Projectplan

pdf - 18,36 MB
Open de pdf
Download

Omgevingsvergunning

pdf - 316,57 kB
Open de pdf