Wet natuurbescherming: ontheffing voor de herontwikkeling van zorgcentrum Oude Vlie te Emmeloord

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 en 3.10 Wet natuurbescherming op 27 oktober 2023 een ontheffing (kenmerk 3177318) hebben verleend aan Stichting Philadelphia Zorg voor het vernielen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel en bunzing, in verband met de herontwikkeling van zorgcentrum Oude Vlie te Emmeloord.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 30 oktober 2023 tot en met 11 december 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Aanvraag 1 geanonimiseerd

pdf - 539,11 kB
Open de pdf
Download

Aanvraag 2 geanonimiseerd

pdf - 648,83 kB
Open de pdf
Download

Rapport, nader vleermuisonderzoek

pdf - 5,46 MB
Open de pdf
Download

Wet natuurbescherming (bedrijven)

pdf - 331,94 kB
Open de pdf
Download

Mitigatieplan

pdf - 3,17 MB
Open de pdf