Wet natuurbescherming: ontheffing voor het vernielen en verstoren van nesten of voortplantingsplaatsen van de huismus en gierzwaluw, gewone en ruige dwergvleermuis in Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 en 3.8 Wet natuurbescherming op 21 oktober 2022 een ontheffing hebben verleend aan Woonpalet Eilandgracht 39, 3891 GA Zeewolde voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen van de gewone en ruige dwergvleermuis. In verband met het uitvoeren van planmatig onderhoud en isolatie van woningen en het reinigen en het hydrofoberen van gevels in Zeewolde.            

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 oktober 2022 tot en met 2 december 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Flevoland via 0320 - 265 265.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Download

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het vernielen en verstoren van nesten of voortplantingsplaatsen van de huismus en gierzwaluw, gewone en ruige dwergvleermuis in Zeewolde

pdf - 377,33 kB
Open de pdf