Ontwerp nadere regels Vermaatschappelijking natuur Provincie Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn van plan nadere regels Vermaatschappelijking natuur op te stellen. Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 30 april 2024 nadere regels Vermaatschappelijking natuur in ontwerp vastgesteld.

U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Deze ontwerp nadere regels zijn bedoeld om subsidieverlening mogelijk te maken aan organisaties zonder winstoogmerk die reeds met burgers en/of maatschappelijke organisaties samenwerken op het gebied van natuur en biodiversiteit. De subsidie is bedoeld voor het verder versterken en/of vergroten van de actieve betrokkenheid van de Flevolanders bij natuur en biodiversiteit.