Ontwerp Natura 2000-beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028

Op 12 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Natura 2000-beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 vastgesteld.

Toelichting

De provincie is op grond van de Wet natuurbescherming verantwoordelijk voor het opstellen van het Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen. Dit doet zij in afstemming met verschillende partijen. In het beheerplan beschrijft de provincie welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en wat de beoogde effecten van die maatregelen zijn. Het beheerplan geeft ook aan welke activiteiten mogelijk zijn in en rondom het gebied, zonder dat dit een nadelig effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen. Het beheerplan vormt daarmee het uitgangspunt voor handhaving en kan als input worden gebruikt bij vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. In 2013 is het eerste beheerplan voor de Lepelaarplassen vastgesteld en in 2019 is dat beheerplan verlengd voor een periode van maximaal zes jaar. Het verlengde beheerplan dient nu te worden vervangen vanwege enkele knelpunten in het gebied waardoor het behalen van de Natura 2000-doelstellingen bedreigd wordt. In het nieuwe beheerplan zijn maatregelen uitgewerkt voor het aanpakken van deze knelpunten. Het nieuwe beheerplan zal geldig zijn voor de periode 2022 tot en met 2028.

Ter inzage

Het ontwerp Natura 2000-beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 kan van 13 juli tot en met 7 september 2022 door een ieder worden ingezien. Mocht u prijs stellen op toezending van de fysieke documenten dan kunt u telefonisch contact opnemen met de provincie Flevoland via 0320-265265.

Zienswijzen

Eenieder wordt tot en met 7 september 2022 in de gelegenheid gesteld schriftelijk een zienswijze met betrekking tot het ontwerp Natura 2000-beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 in te dienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor het mondeling indienen van een zienswijze.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over het ontwerp Natura 2000-beheerplan Lepelaarplassen kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland, telefoonnummer 0320-265265.

Download

Ontwerp Natura 2000-beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028

PDF - 12,32 MB
Open de PDF