Ontwerpbesluit (positieve) weigering voor Heinsbroek C.V. te Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning aan Heinsbroek C.V., Gruttoweg 54 te Zeewolde te weigeren, omdat de beoordeelde aanvraag niet vergunningplichtig is. Op 1 juli 2022 (tevens verzenddatum) is daarvoor een ontwerpbesluit verzonden.

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265.

Zienswijzen

De beschikking en de relevante documenten zullen gedurende zes weken ter inzage liggen. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Provincie Flevoland telefoonnummer 0320 - 265 265.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland. Bel 0320 – 265 265 of mail naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl.

Download

Ontwerpbesluit (positieve) weigering Gruttoweg 54 Zeewolde

pdf - 159,53 kB
Open de pdf
Download

Bijbehorende projectberekening met AERIUS Calculator

PDF - 830,32 kB
Open de PDF