Opdracht op grond van de Wet natuurbescherming voor de bestrijding van Nijlganzen

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.18, juncto artikel 3.25, eerste en vierde lid Wet natuurbescherming op 9 november 2023 een opdracht (kenmerk 3183526) hebben verleend aan Faunabeheereenheid Flevoland voor de bestrijding van de Nijlgans (Alopochen aegypticus) met gebruikmaking van het geweer en/of lokmiddelen, in het belang van de wilde flora en fauna en van de instandhouding van natuurlijke habitats, ter voorkoming van schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom noodzakelijk is deze dieren uit de vrije natuur te verwijderen.

Ter inzage

De opdracht ligt vanaf 14 november 2023 tot en met 26 december 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland.

 

Download

Opdracht Wet natuurbescherming

pdf - 108,28 kB
Open de pdf