Wet natuurbescherming: ontheffing voor het verstoren of vernielen van voorplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad, wezel, hermelijn en bunzing vanwege de realisatie woonwijk in Marknesse

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 en 3.10 Wet natuurbescherming op 11 november 2022 een ontheffing hebben verleend aan Gemeente Noordoostpolder voor het verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de rugstreeppad en van artikel 3.10 voor het verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel, hermelijn en bunzing vanwege de realisatie van een nieuwe woonwijk bij Marknesse ten zuiden van De Oosthoek tussen de Leemringweg (N719) en de Zwolsevaart.  

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 november 2022 tot en met 23 december 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Flevoland via 0320 - 265 265.  

Bezwaar 

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Download

Wet natuurbescherming: ontheffing in verband met de realisatie van een nieuwe woonwijk ten zuiden van Marknesse

pdf - 964,93 kB
Open de pdf