Wet natuurbescherming ontheffing voor de omzetting van de voormalige viskwekerij in distributiecentra op het bedrijventerrein Flevokust Haven te Lelystad

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 en 3.10 Wet natuurbescherming op 5 juni 2024 het besluit (kenmerk 3265913) hebben vastgesteld voor het verstoren en aantasten van een verblijfplaats van de otter, aantasten en verstoren van een vliegroute van gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis en voor het verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel, de bunzing, steenmarter en boommarter vanwege de omzetting van voormalige viskwekerij in distributiecentra op het bedrijventerrein Flevokust Haven te Lelystad.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 14 juni 2024 tot en met 26 juli 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Down

Ontheffing

pdf - 368,73 kB
Open de pdf