Wet natuurbescherming: ontheffing voor het verstoren en vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis in verband met sloop aan de Voorhof 1, 2 en 4 te Lelystad

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 21 oktober 2022 een ontheffing hebben verleend aan Gemeente Lelystad voor het verstoren en vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis in verband met de sloop van twee basisscholen en een gymzaal aan de Voorhof 1, 2 en 4 te Lelystad.  

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 oktober 2022 tot en met 2 december 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Flevoland via 0320 - 265 265.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Download

Wet natuurbescherming Ontheffing Voorhof 1, 2 en 4 te Lelystad

pdf - 493,15 kB
Open de pdf