Wet natuurbescherming: ontwerpbesluit (positieve) weigering voor Zonnehoeve Zeewolde, voor Priempad 6 en 8 te Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning aan Zonnehoeve Zeewolde, voor Priempad 6 en 8 te Zeewolde te weigeren, omdat de beoordeelde aanvraag niet vergunningplichtig is. Op 2-9-2022 september 2022 (tevens verzenddatum) is daarvoor een ontwerpbesluit verzonden.

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 september 2022 tot en met 14 oktober 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265. Tevens is het ontwerpbesluit voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Zienswijzen

De beschikking en de relevante documenten zullen gedurende zes weken ter inzage liggen. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Provincie Flevoland telefoonnummer 0320 - 265 265.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland. Bel 0320 – 265 265 of mail naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl.

Download

Ontwerpbesluit Zonnehoeve Zeewolde 3003949

pdf - 76,87 kB
Open de pdf
Download

AERIUS bijlage Zonnehoeve Zeewolde

pdf - 1,20 MB
Open de pdf