Wnb: wijziging ontheffing voor Gemeente Urk voor het verplaatsen van de voortplantingsplaats van rugstreeppadden - de Paddenpoel

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 25 augustus 2022 een ontheffing hebben verleend aan Gemeente Urk voor het verplaatsen van de voortplantingsplaats van rugstreeppadden (de paddenpoel).

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 augustus 2022 tot en met 6 oktober 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de provincie Flevoland (0320-265265).

Download

Ontheffing Gemeente Urk m.b.t. bouw Zeeheldenwijk

pdf - 132,00 kB
Open de pdf