Wet natuurbescherming; besluit (positieve) weigering Wet natuurbescherming: P.D. Broersma, Nekkeveldweg 1 te Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 19 juli 2022 een vergunning (kenmerk 2889937) aan P.D. Broersma, Nekkeveldweg 1 te Zeewolde te hebben geweigerd, omdat de beoordeelde aanvraag niet vergunningplichtig is.

Ter inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 juli 2022 tot en met 30 augustus 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland. Dit kan door een brief te sturen naar Rechtbank Midden- Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank tevens een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht Is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland. Bel 0320 – 265 265 of mail naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl.

Download

Besluit (positieve) weigering Nekkeveldweg 1 Zeewolde

pdf - 195,12 kB
Open de pdf