Verschillende typen onderzoek

Archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende fasen: inventariserend, gravend en synthetiserend. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze verschillende typen onderzoek.

Inventariserend onderzoek

Archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende fasen waarvan de inventariserende de eerste fase is. Dat betekent dat eerst een bureaustudie wordt uitgevoerd waarbij bronnen en kaarten worden geraadpleegd met als doel de archeologische verwachting van het plangebied te bepalen. De archeologische verwachting is gebaseerd op verschillende uitgangspunten zoals bijvoorbeeld dat mensen door de eeuwen heen bij voorkeur hoog en droog hebben gewoond. Indien de resultaten van de bureaustudie daar aanleiding toe geven, worden in het plangebied grondboringen gezet of kleine kijkgaten gegraven. Dit onderzoek heeft tot doel om vast te stellen hoe de bodem is opgebouwd en of de bodemopbouw intact is. Als de resultaten veelbelovend zijn, kan worden overgegaan tot gravend onderzoek.

Gravend onderzoek

In deze onderzoeksfase wordt daadwerkelijk gegraven en gaat de schop in de grond. In de regel worden eerst proefsleuven gegraven. Dit zijn opgravingsputten met de breedte van één of twee bakken van een graafmachine en een lengte van enkele tientallen meters. Het proefsleuvenonderzoek laat zien of de bodem over een groter gebied intact bewaard is en of zich grondsporen aftekenen. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan besloten worden tot een opgraving. Bij een opgraving wordt het plangebied archeologisch onderzocht en worden sporen en vondsten gedocumenteerd.

Synthetiserend onderzoek

Bij synthetiserend onderzoek, brengen onderzoekers verdieping aan in de stand van kennis die door inventariserend en gravend onderzoek is opgedaan. In de regel wordt hierbij weinig of geen veldonderzoek toegepast: de data en rapporten van reeds gedane onderzoeken vormen de input. De onderzoekers vergelijken en combineren verschillende onderzoeksresultaten met elkaar, bijvoorbeeld uit een bepaalde regio of periode. Zo komen ze tot syntheses en conclusies. Synthetiserend onderzoek kan tot nieuwe onderzoeksvragen leiden.