Eikenprocessierupsen hebben brandharen waarmee zij zich verdedigen tegen natuurlijke vijanden. Bij verstoring van rupsen geven deze de brandharen af aan de lucht. Deze brandharen veroorzaken gezondheidsklachten bij mensen en dieren zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. Als de rupsen uitgroeien tot nachtvlinders, leggen ze veel eitjes waaruit het jaar erop nieuwe rupsen komen. Om overlast te voorkomen en beperken, bestrijden we de eikenprocessierups langs provinciale wegen.

Eikenprocessierupsen in Flevoland

De eikenprocessierups is een groot probleem. De eikenprocessierups veroorzaakt de meeste overlast in het stedelijk gebied rond Almere en Lelystad. De aanwezigheid van rupsen in alle eiken binnen het stedelijk gebied wordt jaarlijks in kaart gebracht. Aanwezige nesten worden verwijderd door de nesten van eikenprocessierups weg te zuigen en het overblijfsel te verbranden en af te voeren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer. De behandelde locaties worden in de gaten gehouden en zo nodig wordt de behandeling herhaald.

Natuur- en buitengebieden

Binnen natuur- en buitengebieden vindt bestrijding van de eikenprocessierups alleen plaats binnen 10 meter rondom locaties waar regelmatig mensen komen (bijvoorbeeld fietspaden, recreatiegebieden, carpoolplaatsen en abri’s. Bomen met de eikenprocessierups die op provinciale grond binnen de bebouwde kom staan worden altijd door ons behandeld. Bestrijding vindt in principe alleen plaats door middel van wegzuigen en verbranden van de overblijfselen. Omdat het precieze schadelijke effect van biologische bestrijdingsmiddelen op de biodiversiteit (nog) niet bekend is wordt deze met terughoudendheid toegepast in natuurgebieden.

Blijf uit de buurt van eiken waar rupsen zitten

Omdat haartjes van eikenprocessierupsen zich door de wind kunnen verspreiden en er haartjes en rupsen in het gras kunnen zitten, raden wij af om in de buurt van eiken in de bermen te gaan zitten of te verblijven.

Samen verantwoordelijk

Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor de bestrijding van de rups langs provinciale wegen. De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de overlast en voor het waarschuwen van het publiek. Denk daarbij aan gemeenten, Rijkswaterstaat, Flevolandschap, Staatsbosbeheer maar ook particulieren. Soms kunnen inwoners voor de bestrijding van de eikenprocessierups op hun boom/bomen bij hun gemeente terecht, bijvoorbeeld voor advies of bestrijding (tegen betaling).

Meer informatie

De verwachting is dat de eikenprocessierups zich door het hele land snel verspreid, onder andere geholpen door een opwarmend klimaat (uitblijven van koude winters). Op termijn vestigt de eikenprocessierups zich in alle eikenlanen langs provinciale gronden. Vanwege deze trend, de huidige verspreiding en de aantallen dieren, is volledige uitroeiing van eikenprocessierups niet realistisch. Op www.processierups.nu vindt u meer informatie over de processierups en antwoorden op veelgestelde vragen (in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Melding doen

Heeft u langs de provinciale wegen de eikenprocessierups gezien? Maak er dan een melding van door een e-mail te sturen naar werkaandeweg@flevoland.nl. Alvast bedankt!

Pagina update woensdag 28 juli 2021