Veilige dijken rond Flevoland

Dijken zijn belangrijk om Flevoland te beschermen tegen het water. De verwachte groei van de bevolking en economie vraagt om sterkere dijken. Daarom worden tot 2050 de dijken versterkt net als in de rest van Nederland. De provincie kijkt naar de mogelijkheden om de zone rondom de dijken ruimtelijk en economisch te ontwikkelen. Door samenwerking kunnen ideeën groeien naar win-winsituaties, waarin veiligheid en andere maatschappelijke opgaven goed te combineren zijn. In de praktijk betekent dit dat per dijkversterking onderzocht wordt of combinaties van waterveiligheid en andere maatschappelijke opgaven kansrijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het combineren van veiligheid met natuur, recreatie en bebouwing. Voor het aanpassen of versterken van de dijken stelt de beheerder een projectplan op dat moet worden goedgekeurd door de provincie. Bij deze goedkeuring toetst de provincie het plan aan de wettelijke eisen en het algemeen belang.

Buitendijkse gebieden

In Flevoland wonen ruim 3000 mensen buitendijks. Zij wonen aan de waterzijde van een dijk. Voor buitendijkse gebieden gelden andere regels en voorzieningen dan voor binnendijkse gebieden. Hoogwaterrisico’s zijn serieus meegewogen in bij de bescherming van de buitendijkse gebieden waarbij er ruimte wordt geboden voor creatieve ruimtelijke oplossingen. Deze zijn gebaseerd op het concept van meerlaagse veiligheid. De provincie faciliteert door het risico van buitendijkse bebouwingen inzichtelijk te maken met een webtool.

Meerlaagse veiligheid

Meerlaagse veiligheid is een benadering waarbij 3 lagen bijdragen aan de waterveiligheid.

  • De eerste laag gaat over preventie van een overstroming en heeft als doel een overstroming te voorkomen. Maatregelen als het aanwijzen en realiseren van een regionale waterkering vallen binnen deze veiligheidslaag.
  • De tweede laag bestaat uit maatregelen die als doel hebben een duurzame ruimtelijke inrichting te realiseren. Deze ruimtelijke inrichting moet ervoor zorgen dat in het geval van een overstroming de gevolgen beperkt blijven bijvoorbeeld door verhoogd te bouwen of wonen alleen toe te staan vanaf de eerste verdieping met een parkeergarage op de begane grond.
  • De derde laag richt zich op het verbeteren van de rampenbeheersing. Het hoofddoel hiervan is het verkleinen van het aantal slachtoffers in geval van een overstroming door bijvoorbeeld een gedegen rampenplan en goede communicatie.