Leen Verbeek

Portefeuille

Commissaris van de Koning (CdK)

 • Voorzitter Provinciale Staten
 • Voorzitter College van Gedeputeerde Staten
 • Lid van de Kring van commissarissen van de Koning
 • Rijkstaken
 • Burgemeesterszaken
 • Aangelegenheden Koninklijk Huis
 • Koninklijke onderscheidingen en predicaten
 • Integriteit
 • Bemiddelingsverzoeken
 • Bezwaar en beroep
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Ondermijning
 • Veiligheid/Crisisbeheersing
 • Veiligheidsregio Flevoland
 • Archiefinspectie
 • Lobby & Communicatie
 • P&O, inclusief Bestuurlijke adviescommissie werkgeverszaken
 • Bestuur MRA
Download

Portretfoto Leen Verbeek

jpg - 4,43 MB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

 • Voorzitter Han Lammersfonds
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
 • Voorzitter Algemeen bestuur Nazorgfonds
 • President van het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa in Straatsburg (vanaf maart 2021). De Raad van Europa is een internationale organisatie van 46 landen voor vrede en veiligheid op het Europees continent. Het Congres van Lokale en Regionale Overheden behartigt als een instelling van de Raad van Europa vraagstukken op het gebied van lokale en regionale democratie, rechtstaat en mensenrechten. Het Congres vertegenwoordigt zo’n 130.000 lokale en regionale overheden en telt 612 leden. Voorbeelden van thema’s zijn corruptiebestrijding, burgerparticipatie en kwaliteit van het openbaar bestuur. De heer Verbeek is namens Nederland lid van het Congres sinds 2010. In maart 2021 is hij door het Congres verkozen als hun President. De werkzaamheden als President houden onder ander in: coördinatie van de werkzaamheden van het Congres, het voorzitten van de plenaire zittingen en vertegenwoordiging van het Congres bij internationale waarnemingsmissies, diplomatieke missies, internationale organisaties of bij vergaderingen van het Comité van Ministers. Voor deze werkzaamheden wordt de heer Verbeek ondersteund door een eigen secretariaat in Straatsburg. Gemiddelde tijdsinzet per jaar: 23 dagen. De zittingstermijn voor het Presidentschap is 2,5 jaar. Onkostenvergoeding: de reiskosten worden door het Congres betaald, voor verblijfskosten (hotel en eten) geldt een onkostenvergoeding van 175 euro per dag. Meer informatie op: www.coe.int/en/web/congress

Niet ambtshalve nevenfuncties

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)

In NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid, minder files, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen. De cdK is voorzitter van de Raad van Toezicht van NDW. De deelnemende overheden zijn in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd door bestuurders van een aantal deelnemende overheden. De Raad van Toezicht komt gemiddeld 2 per jaar samen. Daarnaast heeft de cdK regelmatig overleg met de directeur. De cdK ziet af van de vergoeding die hiervoor beschikbaar is. Meer informatie: www.ndw.nu.

Voorzitter dagelijks bestuur Vereniging Deltametropool

De vereniging is een netwerkorganisatie en kennisinstituut voor het bedrijfsleven, publieke belangengroepen, onderzoeksinstellingen en overheden op het gebied van stedelijke ontwikkeling, stadsvernieuwing, energietransitie, economische weerbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit. Het richt zich op de ontwikkeling van de Nederlandse en Euro-metropoolgebieden als de Randstad, Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied. De cdK is voorzitter van het algemeen bestuur van de vereniging. Het bestuur komt 6 keer per jaar samen. Daarnaast heeft de cdK als voorzitter tussentijds overleg met het algemeen bestuur en het agentschap. Voor deze functie ontvangt de cdK geen vergoeding. Meer informatie: www.deltametropool.nlVanuit deze functie is de heer Verbeek ook voorzitter van de Stichting Ontwerp NL. Deze stichting is sinds 12 mei 2023 actief en heeft als doel ruimtelijk ontwerp- en verbeeldingskracht actief in te zetten voor de grote langetermijntransities in Nederland.

Voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft als doel de bevordering van landschaps-, dorps- en stedenschoon in Nederland. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit ondersteunt provinciale en regionale organisaties voor ruimtelijke kwaliteit, welstands- of monumentenzorg. De cdK is voorzitter van het bestuur van de Federatie. Het bestuur komt 5 keer per jaar bijeen. Ook vind er tussentijds overleg tussen de cdK als voorzitter met de directeur plaats. Voor deze functie ontvangt de cdK geen vergoeding. Meer informatie: www.ruimtelijkekwaliteit.nl.De zittingstermijn van de heer Verbeek is verlopen per 1 juni 2023. Het voorzitterschap is overgedragen en deze nevenfunctie is gestopt.

Voorzitter Centrum Lokaal Bestuur van de PvdA

Het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) is de bestuurdersvereniging van de PvdA. Alle PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen zijn lid van het CLB. Het CLB ondersteunt haar leden met kennisdeling, netwerkbijeenkomsten en scholing ter bevordering van de sociaal-democratie. De cdK is voorzitter van het dagelijks bestuur van het Centrum Lokaal Bestuur. Als voorzitter van het CLB is de cdK ook adviserend lid van het partijbestuur van de Partij van de Arbeid. Het bestuur van de CLB komt gemiddeld 4 keer per jaar bijeen. Voor deze functie ontvangt de cdK geen vergoeding. Meer informatie: lokaalbestuur.nl.

Voorzitter International Tree Fund

De International Tree Fund (ITF) is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud, beheer en herstel van bossen, gekoppeld aan het welzijn van de mensen die in en om de bossen wonen. De organisatie ondersteunt kleinschalige plattelandsprojecten voornamelijk in Latijns Amerika. De organisatie bestaat sinds 1989 en de cdK is één van de medeoprichters en voorzitter van de ITF. Het bestuur komt gemiddeld 4 keer jaar samen. Daarnaast worden één keer per jaar projecten in Latijns-Amerika bezocht. Voor deze functie ontvangt de cdK geen vergoeding. Meer informatie: itf.nl.

Voorzitter Culturele Businessclub Agora theater Lelystad

De businessclub zet zich voor het verbeteren van de aansluiting tussen cultuur en bedrijfsleven in Lelystad en haar regio, waarbij het Agora Theater in Lelystad het centrum vormt. De businessclub bestaat uit Lelystadse organisaties uit verschillende branches die gezamenlijk het netwerk vormen. De cdK is voorzitter van het netwerk en onderhoudt op regelmatige basis contact met de overige leden van het netwerk. Het netwerk komt eenmaal per jaar samen voor een tweedaagse studiereis. Voor deze functie ontvangt de cdK geen vergoeding.

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Voor Democratie, Recht en het Vrije Woord (DRVW)

De stichting DRVW heeft al doel: ‘Het ontplooien van initiatieven ten behoeve van democratie, recht en het vrije woord alsmede het bieden van ondersteunende diensten aan initiatieven en activiteiten op het gebied van democratie, recht en het vrije woord. Het Democratiefestival is een van de in het oogspringende activiteiten van de stichting DRVW. De cdK is voorzitter van de Raad van Toezicht en dit is een onbezoldigde functie. De Raad van Toezicht komt minimaal 2x per jaar samen en controleert de activiteiten van de Raad van Bestuur van de stichting. Ga voor meer informatie naar de website: www.drvw.nl.

Voorzitter landelijke bestuur vereniging Groei & Bloei

Groei & Bloei is een vereniging van liefhebbers van tuinen en tuinieren. De vereniging Groei & Bloei is voortgekomen uit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering van Tuinbouw en Plantkunde (KMTP). De KMTP is opgericht op 17 december 1872 met als doel de kennis van tuinbouw en plantkunde te bevorderen. De vereniging bestaat uit 130 afdelingen door heel Nederland en België, elk met een eigen bestuur. Zij organiseren door het jaar heen activiteiten, variërend van lezingen en workshops tot excursies en korte reizen naar mooie tuinen. Groei en Bloei geeft ook een gelijknamig tijdschrift uit voor tuinliefhebbers. Leen Verbeek is sinds 1 april 2023 voorzitter van het landelijk bestuur van de vereniging. Voor deze functie ontvangt de cdK geen vergoeding. Meer info: www.groei.nl.

Comités van Aanbeveling

Een comité van aanbeveling bestaat uit een groep mensen die door een organisatie is gevraagd hun naam te verbinden aan het doel van deze organisatie. Het vraagt geen tijd van de leden van het comité en er staat geen vergoeding tegenover.

 • Lid Comité van Aanbeveling Alkind Almere
 • Lid Comité van Aanbeveling Zomaar mijn dag
 • Lid Comité van Aanbeveling Week van de Wetenschap
 • Lid Comité van Aanbeveling Almeers Jeugd Symfonie Orkest (AJSO)
 • Lid Comité van Aanbeveling TessUnlimited
 • Lid Comité van Aanbeveling Respijthuis Lelystad
 • Lid Comité van Aanbeveling International Raoul Wallenberg Foundation (IRFW)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Apollo Ensemble
 • Lid Comité van Aanbeveling Bevrijdingsfestival Flevoland
 • Lid Comité van Aanbeveling van Festival Sunsation 40 van Stichting Zonnewende
 • Lid Comité van Aanbeveling Flevo Ensemble