Harold Hofstra

Harold Hofstra is gedeputeerde namens de ChristenUnie (2 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is hij de 4e vervanger (4e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Jan Klopman bij afwezigheid.

Portefeuille Natuur, Energie, Financiën & Vrije Tijd

Harold Hofstra heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Natuur
  • Nationaal Park Nieuw Land
  • Natuurbeheer (inclusief Natura 2000)
  • Natuurontwikkeling Oostvaardersoevers
  • Afronding Nieuwe Natuur
 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Plattelandsontwikkeling (POP3)
 • Milieu
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief regelgeving/toezicht experiment kringlooplandbouw)
  • Omgevingsdienst
 • Financiën
  • Financieel toezicht gemeenten
  • Deelnemingen
  • Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Sport
 • Recreatie, Toerisme & gebiedspromotie
  • Verhaal van Flevoland (gebiedspromotie)
 • Coördinatie duurzaamheid
 • Energietransitie
  • Energiebesparing
  • Warmtetransitie
  • Windenergie
  • Zonne-energie (inclusief op land)
 • Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF)
 • Fonds Verstedelijking Almere
  • Programmalijn 4: Cultuur, toerisme en sport
  • Programmalijn 6: Groen en waterrijke identiteit
    

IPO bestuurlijke adviescommissies

Download

Portretfoto Harold Hofstra

jpg - 3,81 MB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland

Niet ambtshalve nevenfuncties

 • Bestuurslid landelijk bestuur ChristenUnie namens Flevoland. De tijdsbesteding hiervoor is ongeveer 5 uur per maand. Harold Hofstra ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Vicevoorzitter landelijke bestuurdersvereniging Christenunie