Waar kan en mag bodemenergie

De bodem in Flevoland is veelal geschikt voor het gebruik van open en gesloten bodemenergiesystemen. In de bodematlas van Flevoland vindt u de geschiktheidskaart voor open systemen en de geschiktheidskaart voor gesloten systemen.

Grondwaterbeschermingsgebieden

De grondwaterbeschermingsgebieden bestaan uit 3 zones: waterwindgebieden, beschermingsgebieden en boringsvrije zones.

Waterwingebieden

De waterwingebieden zijn eigendom van Vitens. De waterwingebieden zijn te vinden in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (bodematlas van Flevoland.

Beschermingsgebieden

In de beschermingsgebieden zijn beperkte mogelijkheden voor bodemenergiesystemen. In beschermingsgebieden kunnen bodemenergiesystemen bij bedrijven die geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig hebben tot een beperkte diepte. De beschermingsgebieden en de maximale diepte daarvan kunt u vinden in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (bodematlas van Flevoland). Ook geldt in dit gebied een extra meldingsplicht. Het uitvoeren van een boring moet minimaal 2 weken tevoren te worden gemeld bij de OFGV. U kunt deze melding doen bij de OFGV door het invullen van het meldingsformulier Boringsvrije zones Flevoland.

Boringsvrije zone

In de bodem van het zuidoostelijk deel van Flevoland bevindt zich grondwater van bijzonder goede kwaliteit. Dit schone grondwater ligt onder een afsluitende kleilaag. Dit noemen we de ‘boringvrije zone’. Vanwege de goede kwaliteit is het belangrijk om het water op lange termijn veilig te stellen. Daarom heeft provincie Flevoland in de Omgevingsverordening een verbod op het doorboren van de kleilaag boven de strategische grondwatervoorraad vastgelegd. Boven de maximale diepten die op de kaart staat aangegeven, is het toegestaan om een bodemenergiesysteem te plaatsen. De diepteligging van de boringvrije zone kunt u vinden in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (bodematlas van Flevoland). Voor bedrijven die geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig hebben, geldt in dit gebied een extra meldingsplicht. Het uitvoeren van een boring in de boringsvrije zone moet minimaal 2 weken tevoren te worden gemeld bij de OFGV. U kunt deze melding doen bij de OFGV door het invullen van het 'Meldingsformulier Boringsvrije zones Flevoland'.

Bodemenergiesystemen in de buurt

Bij plaatsing van nieuwe bodemenergiesystemen dichtbij bestaande WKO-systemen moet voorkomen worden dat de WKO-systemen elkaar nadelig beïnvloeden. Veelal is er geen negatieve invloed te verwachten. Als er wel negatieve invloed mogelijk is, kan dit worden voorkomen door in het ontwerp van het nieuw te plaatsen bodemenergiesysteem rekening te houden met in de buurt gelegen bestaande bodemenergiesysteem. Een overzicht van aanwezige open systemen in Flevoland vindt u in de bodematlas van Flevoland. Informatie over de ligging van gesloten systemen, voor zover gemeld, kunt u opvragen bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek. De informatie over de ligging van de gesloten bodemenergiesystemen in de landelijke WKO-tool is momenteel nog onvolledig.

Quickscan haalbaarheid en terugverdientijd WKO

De landelijke WKO-tool houdt ook rekening met de boringvrije zone, grondwaterbeschermingsgebieden en andere beschermde locaties in provincie Flevoland. Via de landelijke WKO-tool kunt u voor uw locatie en project bekijken:

  • Wat de geschiktheid van de ondergrond is voor een open en gesloten bodemenergiesysteem
  • Wat de globale investering voor beide type systemen is
  • No hoeveel jaar u deze investering globaal terugverdient op basis van de verwachte energiebesparing