Financiën

Provincie Flevoland maakt elk jaar de begroting en de jaarstukken op. De begroting wordt voorafgaand aan een jaar vastgesteld. In de begroting staat wat we willen bereiken, onze plannen daarvoor en hoeveel geld beschikbaar is. Is het jaar voorbij? Dan leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid (hebben we onze doelen gehaald?), de uitvoering en de inzet van het geld. Dit doen we in de jaarstukken. Volgens de provinciewet zijn we verplicht om elk jaar de begroting en jaarstukken te maken.