Overzicht openbare documenten

De Wet open overheid (Woo) regelt dat wij steeds meer publieke informatie openbaar maken. Dit doen we vanaf 2023, stap voor stap. Hieronder vindt u het overzicht van de al openbaar gemaakte documenten. De verschillende soorten documenten hebben we genummerd volgens de informatiecategorieën van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Categorie 1, 2 en 3: provinciale wet- en regelgeving

Officiële bekendmakingen zoals verordeningen, andere algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en overige besluiten van algemene strekking maken we openbaar op de landelijke website overheid.nl.

Een provinciale verordening zoals een subsidie- of uitvoeringsregeling is een lokale wet die geldt voor iedereen binnen de provincie. Provinciale Staten stelt deze verordeningen vast. In een beleidsregel staat hoe het college van Gedeputeerde Staten zijn bevoegdheden uitvoert. 

Categorie 4 en 5: organisatie en werkwijze, bereikbaarheidsgegevens

We beschrijven wie we zijn, wat we doen en hoe u ons kunt bereiken. Ook hoe u een informatieverzoek of Woo-verzoek kunt indienen. 

Categorie 6: vergaderstukken Provinciale Staten

De vergaderstukken, verslagen en ingekomen stukken van Provinciale Staten (PS) maken we openbaar. Via de links hieronder kunt u de stukken inzien en de vergaderingen zelf volgen.

Categorie 7, 8 en 9: vergaderstukken Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten (GS) vormen het dagelijkse bestuur van provincie Flevoland. Ze vergaderen bijna elke dinsdagmorgen. De vergaderingen zelf zijn niet openbaar, de agenda en besluiten wel.

Categorie 10: stukken van adviescolleges

In de loop van 2024 maken we deze documenten openbaar. 

Categorie 11: convenanten

In de loop van 2024 maken we deze documenten openbaar. 

Categorie 12: jaarplannen en jaarverslagen

In het coalitieakkoord staan de visie en ambities voor de bestuursperiode van 4 jaar. In de jaarbegroting staat wat we willen bereiken, welke plannen we daarvoor hebben en hoeveel geld beschikbaar is. In de jaarstukken leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van het geld.

Categorie 13: subsidieverplichtingen

In de loop van 2025 maken we deze documenten openbaar.

Categorie 14: Woo-verzoeken

De Woo-verzoeken, -besluiten en verstrekte informatie zijn openbaar.

Categorie 15: onderzoeksrapporten

In de loop van 2025 maken we deze documenten openbaar.

Categorie 16: beschikkingen

In de loop van 2026 maken we de documenten uit deze categorie openbaar. Op onze website vindt u al wel het overzicht van de aanvragen en de verleende vergunningen en ontheffingen op het gebied van de Wet natuurbescherming.

Categorie 17: klachtoordelen

In de loop van 2025 maken we deze documenten openbaar.

Zoekt u informatie of documenten die we (nog) niet openbaar maakten? Dan kunt u een informatieverzoek of een Woo-verzoek indienen.