De provincie wil een bijdrage leveren aan een trendbreuk op het gebied van gezondheid en sociale veerkracht. Dat betekent: een hoger opleidingsniveau, minder armoede, betere gezondheid, meer sociale veerkracht, een hogere participatiegraad en een beroepsbevolking die beter past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Aanpak

Waar mogelijk willen we ons als provincie inzetten bij vraagstukken die verbonden zijn aan een Krachtige Samenleving. Wij stellen ons als provincie hierbij betrokken en bescheiden op. Betrokken, omdat we er voor alle Flevolanders zijn. Bescheiden omdat andere organisaties het voortouw hebben bij sociale opgaven en Flevolanders op eigen kracht en verantwoordelijkheid initiatieven ondernemen. De aanpak van de provincie is vertaald in de contourenschets Krachtige Samenleving met vier programmalijnen:

  1. Een gezond en veerkrachtig Flevoland
  2. Leefbaar platteland
  3. Toekomstbestendige gezondheidszorg
  4. Arbeidsmarkt en participatie

We werken actief samen met het Rijk, gemeenten en organisaties aan concrete projecten en activiteiten. Activiteiten voor een actueel vraagstuk en activiteiten voor de toekomst van het gebied. We monitoren ontwikkelingen. Met kennis, ervaring en nieuwe inzichten bouwen we aan het programma Krachtige Samenleving. Wat we de komende jaren gaan doen binnen de programmalijnen van de Omgevingsvisie FlevolandStraks, staat in de Uitwerkingsagenda Samen Maken We Flevoland. De startnotitie beschrijft de uitgangspunten voor het thema Krachtige Samenleving.

Waar staan we straks

In 2030 en verder staat Flevoland bekend als een omgeving met uitstekende mogelijkheden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Flevoland is een aantrekkelijk vestigingsgebied. We benutten het talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van onze inwoners. Bij nieuwe ontwikkelingen staat de Flevolander centraal. Wij volgen samen met partners de regionale sociale en economische ontwikkelingen op de voet om samen tijdig nieuwe opgaven te signaleren en om deze op een passende wijze te agenderen en te bespreken.

Historie

Veel Flevolanders of hun ouders zijn hier ooit opnieuw begonnen. Zij hebben hun vertrouwde omgeving achtergelaten om een toekomst op te bouwen op het nieuwe land. Flevoland is, met uitzondering van Urk, een immigratiegebied. Een gebied waar iedereen als nieuwkomer binnenkwam. Samen vormden zij nieuwe gemeenschappen met eigen karakteristieken. Tussen de gemeenschappen in Flevoland zijn in het verleden kenmerkende verschillen ontstaan. In de Noordoostpolder was destijds economische binding een voorwaarde voor nieuwe inwoners en nog steeds werkt het overgrote deel van de inwoners binnen de polder. In Almere en Zeewolde was de voorwaarde van economische binding losgelaten. Hier werkt meer dan de helft van de beroepsbevolking buiten de polder.

Aanpak Krachtige Samenleving

Voor de opgave Krachtige Samenleving is het belangrijk dat gemeenten en organisaties samen optrekken. Om dit samenspel te bevorderen kunnen we als provincie faciliteren en stimuleren en waar we een toegevoegde waarde hebben, doen we mee. In een krachtige samenleving gaan een sociale, economische en leefomgeving omgeving hand in hand.