Omgevingsvisie Blik op de Toekomst

Sinds 2017 hebben we de Omgevingsvisie FlevolandStraks. We werken nu aan een nieuwe Omgevingsvisie: 'Flevoland, blik op de toekomst'. Dit doen we omdat de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven sinds 2017 sterk zijn veranderd. Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 voldoende woningen hebben en dat er genoeg elektriciteitsaansluitingen zijn? Waar werken we straks? En hoe zorgen we ervoor dat het goed gaat met alle Flevolanders? Deze en andere vragen nemen we in de nieuwe omgevingsvisie mee. De planning is dat de nieuwe omgevingsvisie in 2025 klaar is.

Omgevingsvisie Flevoland

We vinden het belangrijk om te horen hoe inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers de toekomst van Flevoland zien. Daarom willen wij hen, net als de medeoverheden, betrekken bij het opstellen van de visie. Samen leggen we concrete doelen vast: wat zijn onze toekomstplannen en hoe komen we daar? De Flevo-principes uit de Omgevingsvisie FlevolandStraks kunnen hier deel van uitmaken.

Werkwijze, planning en resultaat

Het is de bedoeling dat we de nieuwe omgevingsvisie in 2025 vaststellen. Voordat we zo ver zijn moet er nog veel gebeuren. We hebben daar de volgende planning en werkwijze voor opgesteld:

De verkenningsfase: vanaf januari 2024

Deze fase gebruiken we om informatie te verzamelen en te verwerken. Is er bijvoorbeeld al recent beleid of zijn er bestaande plannen van het Rijk en de regio? En zo ja: hoe gaan we daar dan mee om en wat is bruikbaar voor de nieuwe Omgevingsvisie? Ook doen we een aanzet om verschillende scenario’s voor de Omgevingsvisie te verkennen. Dit doen we samen met andere overheden en maatschappelijke partners.

De scenariofase: april – september 2024

In deze fase gaan we met veel mensen in Flevoland in gesprek om verschillende scenario’s te verkennen. We betrekken andere overheden, maatschappelijke partners en inwoners bij het opstellen van de scenario’s. Wat is ieders gewenste toekomstbeeld van Flevoland? En wat willen we niet?

Het keuzedocument: september 2024– februari 2025

Vanuit de verschillende scenario’s kiezen we elementen en deze brengen we samen in een concept Omgevingsvisie. Dit concept bespreken we vervolgens opnieuw met alle betrokkenen om de juiste afwegingen te kunnen maken. We doen dit samen met andere overheden, maatschappelijke partners en inwoners.

Het Ontwerp-omgevingsvisie: februari 2025 – juni 2025

Het eindresultaat van fase drie is een Ontwerp omgevingsvisie dat aan Provinciale Staten ter besluitvorming wordt voorgelegd. Na deze besluitvorming wordt de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage gelegd. Hier kan iedereen op reageren.