Juridische context

De Omgevingswet geeft aan dat het Rijk, elke provincie en elke gemeente een Omgevingsvisie moeten hebben. Dit is een instrument uit de Omgevingswet. Deze wet gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Een Omgevingsvisie geeft inzicht in:

  • De hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving
  • De hoofdlijnen van ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied
  • De hoofdzaken van het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving

De Omgevingsvisie FlevolandStraks is voor provincie Flevoland bindend. Wij streven de ambities uit deze visie, alleen of in samenwerking met partners, na. Zo is voor iedereen duidelijk wat de provincie op de lange termijn wil bereiken en waarvoor wij ons inzetten.

Bredere reikwijdte

De Omgevingswet biedt ruimte voor maatwerk voor de opzet van de Omgevingsvisie. Elke provincie en elke gemeente is anders. Wij kiezen voor een brede opzet van de visie. Wij beperken ons niet tot de fysieke aspecten van de wet. Fysieke, sociale en economische ontwikkelingen hangen namelijk nauw met elkaar samen. Deze Omgevingsvisie richt zich op alle strategische hoofdopgaven voor de lange termijn (tien à vijftien jaar) die bepalend zijn voor de toekomst van Flevoland.

Koersvast én flexibel

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. De wet biedt ook instrumenten voor de realisatie van de visie. Dit zijn onder meer:

  • Programma’s (inclusief beleidsregels)
  • Omgevingsverordening
  • Projectbesluiten

Deze instrumenten hebben in het algemeen een kortere tijdshorizon. Hiermee kunnen we soepel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Kortom: de Omgevingsvisie geeft de langetermijnkoers. Met de andere instrumenten realiseren we deze koers op een flexibele manier. In grote en kleine stappen.