Verhouding tot andere plannen

Een Omgevingsvisie van een hogere bestuurslaag werkt niet automatisch door naar een lagere bestuurslaag. Dit kan alleen worden opgelegd met specifieke instrumenten. Wij houden in onze Omgevingsvisie rekening met beleid van Europa en het Rijk. Denk aan de energiedoelstellingenen  lopende langetermijnafspraken zoals Almere 2.0.

Provinciaal niveau

De Omgevingsvisie is de strategische langetermijnvisie voor de provincie. Hiermee definiëren wij de bovenlokale opgaven met een provinciaal belang en met een langetermijnperspectief. De visie is richtinggevend voor alle andere, deels verplichte, provinciale programma´s en plannen. Deze Omgevingsvisie vervangt het visiedeel uit het Omgevingsplan 2006. Vervolgens worden de beleids- en uitvoeringsdelen uit het Omgevingsplan 2006 gefaseerd vervangen door onder meer programma´s en regels in een omgevingsverordening. Hierbij bieden we waar mogelijk en wenselijk lokaal maatwerk. Vanaf de vaststelling van deze Omgevingsvisie werken we vanuit de geest van deze visie.

Gemeentelijk niveau

Gemeenten hebben de plicht om hun eigen Omgevingsvisie op te stellen. Samen met de gemeenten bekijken we de mogelijkheden om de (uitwerkingen van de) Omgevingsvisies op elkaar af te stemmen en de krachten te bundelen.