Natura 2000

Een aantal natuurgebieden is internationaal gezien zo belangrijk dat ze deel uitmaken van een Europees netwerk van natuurgebieden: het Natura 2000 netwerk. In de Natura 2000-gebieden worden de internationaal gezien waardevolle flora en fauna duurzaam beschermd. In juridische zin komt Natura 2000 voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; in Nederland vertaald in de Wet natuurbescherming.

Natura 2000-gebieden in Flevoland

  • Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
  • IJsselmeer
  • Ketelmeer & Vossemeer
  • Lepelaarplassen
  • Markermeer & IJmeer
  • Oostvaardersplassen
  • Veluwerandmeren
  • Vollenhovermeer (onderdeel van de Wieden en Weerribben)
  • Zwarte Meer

Deze gebieden zijn aangewezen door het Rijk met een aanwijzingsbesluit. In een aanwijzingsbesluit staan de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied en de begrenzing. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de aanwijzingsbesluiten. Het Markermeer, de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen zijn samen met de Marker Wadden onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.

Beheerplannen

Voor de Natura 2000-gebieden in Flevoland zijn aparte beheerplannen opgesteld. In die plannen staan de doelen en de maatregelen die nodig zijn om de internationale natuurwaarden te behouden of te verbeteren. In het IJsselmeergebied zijn zes Natura 2000-gebieden aangewezen waarvoor Rijkswaterstaat het beheerplan opstelt en uitvoert.