Kleine marterachtigen

Het gaat slecht met de wezel, hermelijn en de bunzing in Nederland, ofwel de kleine marterachtigen. Ook in de provincie Flevoland neemt hun aantal af. Daarom heeft Flevoland besloten deze soorten beter te beschermen. Bij ruimtelijke ingrepen zal voortaan ook rekening worden gehouden met deze diersoorten.

Wet natuurbescherming

Op 19 januari 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten om de kleine marterachtigen van de lijst ‘Vrijgestelde soorten’ uit de Omgevingsverordening te halen. Dit betekent dat bij een ruimtelijke ingreep voortaan maatregelen nodig zijn als verblijfplaatsen worden verstoord of aangetast of de mogelijkheid hiertoe bestaat.

De wezel

Foto van een wezel

Fotograaf: Edo van Uchelen

De hermelijn

Foto van een hermelijn

Fotograaf: Daniel Tuitert

De bunzing

Foto van een bunzing

Fotograaf: Daniel Tuitert

Staat van instandhouding

De kleine marterachtigen zijn lastig te inventariseren soorten, waardoor de kans groot is dat zij ook bij een uitgebreid onderzoek worden gemist. De weinige waarnemingen die bekend zijn, zijn vaak gebaseerd op gevonden verkeersslachtoffers, waarnemingen vanuit broedvogelmonitoring en waarnemingen in natuurgebieden. Er is dus geen goed beeld van de verspreiding van de wezel, hermelijn en bunzing in Flevoland. Duidelijk is wel dat de trend in Flevoland vergelijkbaar is met de rest van Nederland. Aantallen en verspreiding van de soorten nemen sterk af.

Wat te doen bij ruimtelijke ontwikkeling

Voordat met een ruimtelijke ontwikkeling kan worden gestart, is een onderzoek nodig over welke beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn, worden verwacht of worden geraakt. Dit kan een quickscan zijn of een uitgebreide habitattoets, als blijkt dat er kleine marterachtigen aanwezig kunnen zijn.

Aanpak

Wanneer aanwezigheid van kleine marterachtigen niet kan worden uitgesloten, dan wel aanwezigheid waarschijnlijk is (bijvoorbeeld door data uit de NDFF of een omgevingscheck), kan de initiatiefnemer in Flevoland tussen twee benaderingswijzen kiezen, namelijk:

  1. Mitigatie
  2. Nader onderzoek

Omdat het om lastig te inventariseren soorten gaat, kiest Flevoland voor een pragmatische aanpak. Initiatiefnemers hebben hierin de keuze tussen uitgebreid nader onderzoek om aanwezigheid vast te stellen, dan wel uit te sluiten, dan wel ervan uit te gaan dat de soorten er voor zullen komen. Of om een aanvraag voor een ontheffing in te dienen met een mitigatieplan. Het een en ander staat hierover beschreven in de ‘Toelichting beleid kleine marterachtigen’ (pdf, 1 MB).

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in de ‘Toelichting beleid kleine marterachtigen’ (pdf, 1 MB). Of neem contact op met ons via wetnatuurbescherming@flevoland.nl.